Hemtjänst

Hemtjänst innebär att omvårdnadspersonal kommer hem till dig och hjälper dig. Hemtjänst är ett samlingsord för olika former av omsorg och service du kan få i hemmet. Omsorg kan till exempel vara hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig eller att få socialt stöd i det dagliga livet. Service kan vara hjälp med att göra inköp, städa eller tvätta. Hemtjänst kan ges dygnet runt.

Äldre kvinna tar en hjälpande hand

Vem kan få hemtjänst?

Du som har svårt att klara dig självständigt på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning kan ha rätt till hemtjänst. Rätten till hemtjänst bedöms individuellt av biståndshandläggare.

Vem utför hemtjänsten?

I Tranemo kommun finns ett beslut som möjliggör kundval inom hemtjänsten. Kundval innebär att kommunen strävar efter att du som beviljas hemtjänst ska kunna välja vem som ska ge stödet. Det kan vara kommunens hemtjänst eller ett privat företag. I dagsläget finns inga privata företag som erbjuder hemtjänst i Tranemo kommun.

Tranemo kommuns hemtjänstorganisation

Kommunens hemtjänst utför service- och omsorgsinsatser i hela kommunen dygnet runt. Hemtjänsten är indelad i tre områden, Dalstorp, Limmared/Länghem och Tranemo, som utför hemtjänstinsatser dag, kväll och helg. Nattetid finns ett hemtjänstteam som utgår från centrala Tranemo och utför insatser i hela Tranemo kommun.

Vilket stöd och hjälp kan hemtjänsten i Tranemo kommun ge?

Hemtjänsten utför service- och omsorgsinsatser. Serviceinsatser kan vara hjälp med att göra inköp, städa eller tvätta. Omsorgsinsatser kan vara hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig eller att få socialt stöd i det dagliga livet. Hemtjänsten kan även utföra delegerade uppgifter på uppdrag av hemsjukvården. Det kan vara hjälp med läkemedel, såromläggning, insulin och träning. Vid behov av hemsjukvård kontaktar man sin vårdcentral.

När du beviljats hemtjänst

Varje hemtjänstområde har en planerare som planerar ut de service- och omsorgsinsatser som hemtjänsten ska utföra. Planeraren säkerställer att du får de insatser som du beviljats.

Fast omsorgskontakt och genomförandeplan

Sedan den 1 juli 2022 är det lag på att alla som beviljas hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt om det inte bedöms uppenbart obehövligt. Den fasta omsorgskontakten är en utbildad undersköterska som samordnar stödet för dig och är länken mellan dig, hemtjänstteamet och dina övriga vård- och omsorgskontakter inom kommunen.

Den fasta omsorgskontakten skriver en genomförandeplan tillsammans med dig. En genomförandeplan är en överenskommelse mellan dig och de som utför hemtjänstinsatserna och beskriver hur du vill att stödet och hjälpen ska ges. Genomförandeplanen uppdateras två gånger per år eller när behovet förändras.

Du kan alltid vända dig till den fasta omsorgskontakten om du har frågor eller synpunkter kring stödet som ges. Den fasta omsorgskontakten ska också vara uppmärksam på om dina behov förändras och samarbetar med övriga i hemtjänstteamet, biståndshandläggare och hemsjukvård för att du ska få det stöd och den hjälp du behöver.

Kompetens, kontinuitet och kvalitet

Inom hemtjänsten i Tranemo kommun arbetar ett 70-tal medarbetare. Tre av fyra som arbetar inom hemtjänsten är utbildade undersköterskor. För Tranemo kommun är det viktigt att medarbetarna som arbetar inom hemtjänsten har en hög kompetens. Därför erbjuds outbildade medarbetare att utbilda sig till undersköterska under arbetstid genom den nationella satsningen Äldresomsorgslyftet.

Tranemo kommun eftersträvar att det ska finnas en hög kontinuitet i det stöd som ges. Det innebär att du som omsorgstagare inte ska möta för många olika personal. Det följs årligen upp nationellt hur många personal en omsorgstagare inom hemtjänsten möter under två veckor. 2022 var resultatet för Tranemo kommun 12 personal medan medel för riket var 16 personal. Samtidigt pågår ett förbättringsarbete i samband med införande av fast omsorgskontakt vars mål är att ytterligare höja personalkontinuiteten.

Tranemo kommun har ett digitalt system för kvalitetsarbete och följer årligen upp kvalitén i verksamheterna, samt arbetar med utvecklings- och förbättringsåtgärder. Det finns rutiner för att uppmärksamma brister i verksamheten och systematiskt arbeta med avvikelser. Omsorgen arbetar med de nationella kvalitetsregister som finns riktade mot äldre. Nationella kvalitetsregister ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras. Kunskapen kan användas för att utveckla den vård och omsorg som ges, samt höja kvalitén i de insatser som erbjuds den enskilde.

Målsättning

”Att få vara huvudperson i sin egen vardag” är ledord som ska prägla alla insatser som erbjuds till äldre i Tranemo kommun. Målet är att varje individ så långt det är möjligt ska vara delaktig och kunna påverka de egna insatserna.

Yttersta ansvar

Varje hemtjänstområde har en enhetschef som är ytterst ansvarig för det stöd och den hjälp som ges. Har du synpunkter på hur dina hemtjänstinsatser utförs kan du kontakta enhetschef eller använda blanketten för synpunkter, klagomål och beröm.

Hemtjänst Tranemo

Kontaktuppgifter till hemtjänst Tranemo

Hemtjänstteamet område Tranemo utgår från resurscentrum vid vårdcentralen i Tranemo och utför hemtjänstinsatser i Tranemo centralort, Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo och Mossebo

Enhetschef för område Tranemo är Agnesa Kelmendi, 0325-57 63 83
Hemtjänstgruppen Tranemo, 0325-57 63 25

Hemtjänst Dalstorp

Kontaktuppgifter till hemtjänst Dalstorp

Hemtjänstområde Dalstorp utgår från Hjälmå, vård- och omsorgsboende i Dalstorp, och utför hemtjänstinsatser i Dalstorp, Ljungsarp, Ölsremma, Grimsås och Nittorp.

Enhetschef för område Dalstorp är Kristina Homolya, 0325-57 63 50.
Hemtjänstgruppen Dalstorp, 0325-57 63 24

Hemtjänst Limmared/Länghem

Kontaktuppgifter till hemtjänst Limmared/Länghem

Hemtjänstområde Limmared/Länghem utgår från Glimringe, vård- och omsorgsboende i Limmared, och utför hemtjänstinsatser i Limmared, Länghem och Månstad.

Enhetschef för område Limmared/Länghem är Kristina Homolya, 0325-57 63 50.
Hemtjänstgruppen Limmared/Länghem, 0325-57 63 23

Hemtjänst natt

Kontaktuppgifter till hemtjänst natt

Hemtjänstteamet Natt utgår från resurscentrum vid vårdcentralen i Tranemo och utför hemtjänstinsatser i hela Tranemo kommun mellan kl. 21:15-06:45.

Enhetschef för hemtjänst Natt är Agnesa Kelmendi, 0325-57 63 83

Digitala inköp

Nytt arbetssätt från och med 2 oktober 2023.
Tranemo kommun har i ”riktlinje för biståndshandläggning enligt socialtjänstlagen”, daterad 6 juni 2023, tydliggjort vad serviceinsatsen inköp innebär (hemtjänst)

Vad är ett inköp?
Den som behöver stöd med inköp kan få bistånd för detta en gång i veckan per hushåll. Till inköp räknas livsmedel, dagligvaror samt apoteksvaror. Personalen är behjälplig med inköp digitalt via internet. Inköp sker i närmaste butik genom digital beställning med hemleverans eller hämtning av hemtjänst.

I arbetet med digitala inköp har kontakt tagits med livsmedelshandlarna i kommunen om möjligheten att erbjuda digitala inköp. I dagsläget har endast Willys denna service varför hemtjänsten kommer att använda sig av deras tjänst.

Hur går det till?
Hemtjänstpersonalen har med sig en läsplatta till dig. Tillsammans går ni in på sidan hos handlaren för att bocka i de varor som du vill beställa. Beställningen skickas och på överenskommen dag hämtar personalen varorna och kör dem sedan hem till dig. Du behöver ingen egen dator eller läsplatta – det har vi!
Willys tar en plockavgift för tjänsten som betalas av beställaren. Ingen extra avgift för upphämtning från kommunen. Avgift för serviceinsatsen är den samma som innan.
Du kan ansöka om ett ”Willys-kort” som du kan använda för betalning eller välja att betala med ditt vanliga betalkort/ bankid eller faktura genom Klarna. Den informationen kan erhållas från Willys.


Publicerad den 23 december 2015, senast ändrad den 18 september 2023