Digital anslagstavla

Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

dator

Enligt kommunallagen ska alla kommuner på sin hemsida ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan publiceras justerade protokoll från de olika politiska sammanträdena, anslagsbevis från utskottsprotokoll samt kungörelser och tillkännagivanden. Här hittar du information om hur du kan överklaga.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2020-09-14, anslagstid 2020-09-29–2020-10-21

Kommunfullmäktige 2020-10-12, anslagstid 2020-10-16–2020-11-09

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2020-09-28, anslagstid 2020-10-02–2020-10-26

Kommunstyrelsens utskott

Lärandeutskottet 2020-09-24, Anslagstid 2020-09-25–2020-10-19 Direktjusterat

Lärandeutskottet 2020-09-24, anslagstid 2020-09-29–2020-10-21

Allmänna utskottet 2020-09-24, anslagstid 2020-09-30–2020-10-22

Omsorgsutskottet 2020-09-24, anslagstid 2020-10-02–2020-10-26

Omsorgsutskottet 2020-09-24 SEKRETESS, anslagstid 2020-10-02–2020-10-26

Allmänna utskottet 2020-10-08, anslagstid 2020-10-09–2020-11-02

Samverkansnämnd IT

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd Personal

PN 2020-10-14, anslagstid 2020-10-20–2020-11-11

Budgetutskottet

Budgetutskottet 2020-09-22, anslagstid 2020-09-29–2020-10-21

Budgetutskottet 2020-09-30, anslagstid 2020-10-07–2020-10-29

 

Detaljplaner

Laga kraft: Detaljplan Länghem 29:9 m.fl, Radhusvägen Länghem

Processen

Kommunfullmäktige har genom beslut den 10 juni 2019 antagit rubricerad detaljplan. Protokollet har anslagits på kommunens anslagstavla den 14 juni 2019.
Den 5 juli 2019 vann planen laga kraft eftersom inga överklaganden inkommit.

Syftet med planen

Syftet med planen är att möjliggöra framtida utveckling av bostadsbebyggelsen och serviceboendet utmed Radhusvägen. Planen ska också möjliggöra fortsatt förskoleverksamhet och möjlighet att utveckla denna.

Planen möjliggör för bostadsbebyggelse norr om Radhusvägen, med möjlighet att bygga högre flerbostadshus. Söder om Radhusvägen förtydligas användningen till att omfatta vård-, centrum- och förskoleändamål, med möjlighet att utveckla fastigheten.

___

Övriga anslag/bevis

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund www.serf.se

Anslag och protokoll för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds Direktions sammanträde finns publicerat på förbundets digitala anslagstavla

Anslag och protokoll för Sjuhärads samordningsförbund finns publicerat på förbundets hemsida.

Kungörelse valinformation från Länsstyrelsen

Samverkan Arbetsmarknadsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Överförmyndarnämnden

Just nu finns inga aktuella anslag.

Krisledningsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd bygg- och miljö

Anslag Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 2020-09-22 anslagstid 2020-09-28–2020-10-22

Valnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.


Publicerad den 18 december 2017, senast ändrad den 20 oktober 2020