Digital anslagstavla

Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Digital anslagstavlaDigital anslagstavla

Enligt kommunallagen ska alla kommuner på sin hemsida ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan publiceras justerade protokoll från de olika politiska sammanträdena, anslagsbevis från utskottsprotokoll samt kungörelser och tillkännagivanden. Här hittar du information om hur du kan överklaga.

Kommunfullmäktige

Just nu finns inga aktuella anslag.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2024-03-28, anslagstid 2024-04-03–2024-04-25

Kommunstyrelsens utskott

Omsorgsutskottet 2024-03-25, anslagstid 2024-03-27 – 2024-04-18

Allmänna utskottet 2024-04-11, anslagstid 2024-04-17–2024-05-07

 

Valnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Budgetutskottet

Just nu finns inga aktuella anslag.

Kungörelse - planer

Tranemo Grus och Betong AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om tillstånd till sand- och grustäkt på fastigheten Berg 3:9 i Tranemo kommun.

Ansökan avser fortsatt brytning av sand och grus. Totalt sett avser bolaget bryta 245 000 ton under en 10 års period med ett årligt uttag på 24 500 ton. Brytning sker ovan grundvattenytan.

För mer information se https://www.lansstyrelsen.se

Krisledningsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Överförmyndarnämnden

Just nu finns inga aktuella anslag.

Övriga anslag/bevis

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund www.serf.se

Anslag och protokoll för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds Direktions sammanträde finns publicerat på förbundets digitala anslagstavla

Anslag och protokoll för Sjuhärads samordningsförbund finns publicerat på förbundets hemsida

 

 

 

Samverkan Arbetsmarknadsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd Personal

Just nu finns inga aktuella anslag.

Aktförvaring

Heimer Grävmaskiner AB, Tranemo
Heimer Grävmaskiner AB ansöker hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län om tillstånd enligt
miljöbalken till fortsatt och utökad bergtäkt samt hantering och återvinning av inerta massor på fastigheterna Växtorp 4:3 och 8:1 i
Tranemo kommun. Ansökan omfattar brytning av totalt 1 000 000 ton berg, med ett maximalt årligt uttag om 100 000 ton.
Ansökan omfattar även samt mottagning av totalt 500 000 ton externa massor, med en maximal årlig mängd om 50 000 ton.
Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in.
Synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska lämnas skriftligen till Miljöprövningsdelegationen senast den 20 maj 2024.
Synpunkter skickas in med Länsstyrelsens e-tjänst ”Komplettering eller yttrande i ärende” på www.lansstyrelsen.se/vastragotaland, med e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post till Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Ange diarienummer 23923-2023.
Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen Västra Götaland (Södra Hamngatan 3 i Göteborg) och hos kommunkansliet i Tranemo kommun. Det går också att kontakta
Länsstyrelsen på vastragotaland@lansstyrelsen.se eller 010-224 40 00.
Kallelser och andra meddelanden införs i Borås Tidning och Ulricehamns Tidning.

Samverkansnämnd bygg- och miljö

Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 2024-03-26, Anslagstid 2024-04-03–2024-04-29


Publicerad den 18 december 2017, senast ändrad den 17 april 2024