Digital anslagstavla

Tranemo kommuns digitala anslagstavla

Digital anslagstavlaDigital anslagstavla

Här hittar du Tranemo kommuns digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset. Enligt kommunallagen ska alla kommuner på sin hemsida ha en officiell digital anslagstavla. På anslagstavlan publiceras justerade protokoll från de olika politiska sammanträdena, anslagsbevis från utskottsprotokoll samt kungörelser och tillkännagivanden. Här hittar du information om hur du kan överklaga.

Kommunfullmäktige

kommunfullmäktige 2019-09-02, anslagstid 2019-09-06–2019-09-30

Kommunstyrelsen

Just nu finns inga aktuella anslag.

Kommunstyrelsens utskott

Allmänna utskottet 2019-08-29, anslagstid 2019-09-03–2019-09-25

Omsorgsutskottet 2019-08-29 anslagstid 2019-09-03–2019-09-25

Lärandeutskottet 2019-08-29, anslagstid 2019-09-06–2019-09-28

Allmänna utskottet 2019-09-06, anslagstid 2019-09-11–2019-10-03

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnd 2019-09-06, anslagstid 2019-09-11–2019-10-03

Samverkansnämnd IT

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd bygg- och miljö

Just nu finns inga aktuella anslag.

Samverkansnämnd Personal

Protokoll PN 2019-09-04, anslagstid 2019-09-18–2019-10-10

Budgetutskottet

Budgetutskottet 2019-08-27 anslagstid 2019-09-03–2019-09-25

 

Detaljplaner

Laga kraft: Detaljplan Länghem 29:9 m.fl, Radhusvägen Länghem

Processen

Kommunfullmäktige har genom beslut den 10 juni 2019 antagit rubricerad detaljplan. Protokollet har anslagits på kommunens anslagstavla den 14 juni 2019.
Den 5 juli 2019 vann planen laga kraft eftersom inga överklaganden inkommit.

Syftet med planen

Syftet med planen är att möjliggöra framtida utveckling av bostadsbebyggelsen och serviceboendet utmed Radhusvägen. Planen ska också möjliggöra fortsatt förskoleverksamhet och möjlighet att utveckla denna.

Planen möjliggör för bostadsbebyggelse norr om Radhusvägen, med möjlighet att bygga högre flerbostadshus. Söder om Radhusvägen förtydligas användningen till att omfatta vård-, centrum- och förskoleändamål, med möjlighet att utveckla fastigheten.

___

Övriga anslag/bevis

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund www.serf.se  Anslagstid: 2019-09-04–2019-09-26

Anslag och protokoll för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds Direktions sammanträde finns publicerat på förbundets digitala anslagstavla.

Anslag och protokoll för Sjuhärads samordningsförbund finns publicerat på förbundets hemsida. Anslagstid: 2019-09-19–2019-10-10

Kungörelse valinformation från Länsstyrelsen

Samverkan Arbetsmarknadsnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Valnämnd

Just nu finns inga aktuella anslag.

Krisledningsnämnd

Just nu finns det inga anslag.


Publicerad den 18 december 2017, senast ändrad den 19 september 2019

Kontakt