Biståndshandläggning äldreomsorg

Om du har svårigheter att på egen hand klara ditt dagliga liv och anser dig vara i behov av hjälp kan du vända dig till myndighetsutövningen.

Hand håller en annan hand

Ansökan

För att göra en ansökan tar du kontakt med socialkontorets reception på 0325-57 62 00, där kommer du sedan bli vidarekopplad till respektive biståndshandläggare för ditt område.

Ni kan även göra en ansökan genom att skriva ut och fylla i blanketten ”ansökan enligt SoL” som ni finner under blanketter > omsorg.

När någon tar kontakt om ett behov av hjälp som är brådskande gör en biståndshandläggare en första preliminär bedömning av ansökan samma dag. I övriga fall tar en handläggare kontakt inom två vardagar.

Vad kan jag ansöka om?

Du kan ansöka om:

 • Hemtjänst
 • Matdistribution
 • Trygghetslarm
 • Ledsagarservice
 • Boendestöd
 • Anhörigavlösning, 12 timmar/månad, kostnadsfritt
 • Dagverksamhet, för enskilda med kognitiv nedsättning
 • Korttidsvistelse, tillfällig eller växelvård
 • Vård och omsorgsboende (äldreboende), demensboende

Hur går en ansökan till?

Så här går det till, steg för steg, att ansöka om ett bistånd inom äldreomsorgen:

1. Kontakt tas

Den enskilde eller en anhörig tar kontakt med en biståndshandläggare vid Myndighetsutövningen, alternativt skickar in en ansökningsblankett (ansökan enligt SoL) till Myndighetsutövningen varefter en biståndshandläggare tar kontakt. Ibland sker den första kontakten i samband med vårdplanering på sjukhus, se fliken ”vårdplanering på sjukhus”.

2. Information

Biståndshandläggaren ger information om olika hjälpinsatser och efterfrågar vilket behov den enskilde har.

3. Ansökan

Den enskilde avgör vilken hjälpinsats den vill ansöka om. Ansökan kan ske skriftligt, genom ovan nämnda ansökningsblankett, eller muntligt. Den enskilde kan ta stöd av anhöriga eller en legal företrädare som till exempel God man.

4. Utredning

Efter att ansökan inkommit bokar Biståndshandläggaren  en tid för hembesök hos den enskilde som själv bestämmer vilka som skall delta, till exempel närstående. Om det finns behov kan en tolk vara med.

För att biståndshandläggaren ska kunna utreda ditt behov av hjälp kommer hen ställa frågor till dig angående din situation och eventuella svårigheter, ditt hälsotillstånd och vilka behov du har.

5. Prövning

Ansökan prövas utifrån Socialtjänstlagen och de riktlinjer som den politiska nämnden i kommunen har beslutat. Riktlinjerna är till för att säkerställa att personer med likartade hjälpbehov får hjälp i samma omfattning. Prövning sker alltid utifrån individuella behov. Det innebär att beslutet kan avvika från vad som beskrivs i riktlinjerna om det finns särskilda skäl för den enskilde. Avvikelsen kan innebära att hjälpen är mer eller mindre omfattande än vad som står i riktlinjerna.

6. Biståndsbeslut

A. Hjälp beviljas

När behovet är utrett och ansökan prövad fattar biståndshandläggaren ett beslut om vilken insats den sökande har rätt till och omfattningen av insatsen. Beslutet skickas per post hem till den sökande.

B. Avslag

Om den enskilde inte har rätt till den sökta insatsen ges ett skriftligt beslut om avslag. Avslag behöver inte alltid gälla hela ansökan utan kan ges för enbart en del av ansökan, det vill säga att hjälp inte beviljas i den omfattning som den sökande önskar. Skäl för avslag kan vara att hjälpen kan tillgodoses på annat sätt eller att ansökan gäller hjälpinsatser som är mer omfattande än vad man har rätt till enligt Socialtjänstlagen.

7. Beslutet verkställs – utförarens ansvar

När du har fått ett biståndsbeslut påbörjas hjälpinsatserna av utförare, till exempel hemtjänst, korttidsboende eller vård- och omsorgsboende. Biståndshandläggaren beställer ditt uppdrag hos utföraren.

För vissa insatser gäller kundval, det innebär att den som fått hjälpen de ansökt om beviljad väljer bland auktoriserade utförare. Mer information finns i mappen ”hemtjänstvalet” som du får utav din handläggare, du kan även läsa mer under fliken ”kan jag själv välja vilken utförare jag vill ha?”.

Vårdplanering på sjukhus

Om den enskilde vårdas på sjukhus och behöver hjälp efter sjukhusvistelsen ska ansvarig läkare, i samråd med den enskilde, kalla till vårdplanering innan utskrivning. Det är ett möte som hålls på avdelningen där patienten vistas, alternativt videovårdplanering eller telefonvårdplanering. Med på vårdplaneringen är eventuella närstående, sjukhuspersonal, kommunens vårdplaneringsteam och andra som kan vara berörda.

Sjukhuset lämnar ut en informationsfolder om vårdplaneringsmöte till alla enskilda när ett vårdplaneringsmöten bokas.

I Tranemo kommun finns ett vårdplaneringsteam, i teamet finns biståndshandläggare, sjuksköterska och arbetsterapeut. Vårdplanering sker efter att sjukhuset har kallat till vårdplanering. Vårdplanering sker i första hand via videokonferens. Vårdplaneringsteamet deltar via videolänk från Tranemo. Den enskilde deltar på sjukhuset tillsamman med sjuksköterska och de närstående som den enskilde vill ska delta. Anhöriga kan även delta tillsammans med vårdplaneringsteamet i Tranemo eller egen uppkoppling via telefon eller videolänk.

Syftet med mötet är att göra en planering för hur den enskildes vård och omsorg ska tillgodoses den närmsta tiden efter utskrivningen från sjukhuset. Den enskilde kanske har svårt att själv klara sin personliga omvårdnad eller behöver serviceinsatser i form av städning, inköp eller liknande.

Under mötet får den enskilde möjlighet att berätta om sin situation och sina eventuella svårigheter med sin omvårdnad samt ställa frågor och få information om vilka hjälpinsatser som finns att tillgå och vad de kostar. Sjukhuspersonal ger vid mötet en beskrivning av den enskildes tillstånd både medicinskt, omvårdnadsmässigt och funktionellt.

Biståndshandläggaren gör en bedömning i samråd med den enskilde om hur det fortsatta omvårdnadsbehovet skall tillgodoses efter utskrivning från sjukhuset och den enskilde gör en ansökan om de insatser hen behöver hjälp med efter utskrivningen.

Efter vårdplaneringen lämnar kommunens representant en kort sammanfattning om vad som har blivit bestämt under mötet,  vilken hjälp  den enskilde kan förvänta sig att få.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?

När den enskilde kontaktar biståndshandläggaren och hjälpbehovet är brådskande görs en första preliminär bedömning av ansökan samma dag.  I övriga fall tar en handläggare kontakt inom två vardagar. För hemtjänst i övrigt bör handläggningstiden vara maximalt två veckor och för övriga hjälpinsatser maximalt tre månader. Handläggarna strävar alltid efter att kunna fatta ett beslut så snabbt som möjligt.

Med handläggningstid menas tiden från ansökan till beslut.

Vad kan jag göra om jag inte får bistånd?

Om du är missnöjd med det beslut som socialtjänsten har fattat kan du överklaga detta till Förvaltningsrätten i Jönköping. Överklagandet ska vara skriftligt.

OBS! Du ska ställa överklagandet till Förvaltningsrätten, men det ska skickas eller lämnas till socialtjänsten. Din skrivelse måste ha kommit in till socialkontoret inom tre veckor från den dag som du fick del av beslutet för att överklagandet ska kunna tas upp till prövning.

När du skriver ska du tala om vilket beslut du överklagar, vilken ändring du vill ha och varför. Bifoga gärna handlingar som du anser har betydelse för prövningen.

I överklagandet ska du också uppge namn, adress och telefonnummer.

Överklagandet ska undertecknas.

Om något är oklart eller om du vill ha hjälp med att överklaga beslutet kan du vända dig till din handläggare eller annan tjänsteman på socialkontoret.

Överklagandet ska skickas till:

Tranemo kommun

Omsorgssektionens myndighetsutövning

51480 TRANEMO

Vad händer om mitt hälsotillstånd förändras och jag behöver annan typ av hjälp?

Om hjälpbehovet förändras, till exempel då hälsotillståndet ändras, kan biståndshandläggaren ompröva det tidigare beslutet om hjälpinsatser. Det kan innebära ändrade hjälpinsatser, att insatserna ökar eller minskar i omfattning.

Även om förhållandena inte har förändrats omprövas beslutet normalt en gång per år. För personer med omfattande hjälpbehov, som bedöms som föränderliga, görs en uppföljning inom en månad efter beslutsdatum. Vid beslut om korttidsplats görs en uppföljning inom två veckor.

Kan jag välja själv vilken utförare jag vill ha?

För vissa insatser, så som till exempel serviceinsatser/hemtjänst, finns kundval, vilket innebär att den enskilde som beviljats hjälpen kan välja bland auktoriserade utförare. Biståndshandläggaren kan ge information om vilka utförare som finns, du får även en mapp utav din handläggare kallad ”hemtjänstvalet” med information om utförare eller så kan du läsa mer här på hemsidan under eget val inom hemtjänsten för brukare.

Vad kostar de hjälpinsatser som finns att tillgå?

Avgiften räknas ut efter hur stor din inkomst är och efter hur mycket hjälp du har. Läs mer om avgifter.

Sekretess inom socialtjänsten

Sekretess inom socialtjänsten regleras i 26 kap Offentlighets- och sekretesslagen.

Av 1 § första stycket framgår att sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Du kan ansöka om:

 • Hemtjänst
 • Matdistribution
 • Trygghetslarm
 • Ledsagarservice
 • Boendestöd
 • Anhörigavlösning, 12 timmar/månad, kostnadsfritt
 • Dagverksamhet, för enskilda med kognitiv nedsättning
 • Korttidsvistelse, tillfällig eller växelvård
 • Vård och omsorgsboende (äldreboende), demensboende

Publicerad den 23 december 2015, senast ändrad den 12 september 2018