Leva hållbart

Leva hållbart handlar helt enkelt om att att skapa ett samhälle som även kommande generationer kan leva i.

C33dO1kzLB8JickwCRxS

Det strategiska miljöarbetet utgår från kommunens Strategiska plan samt kommunens miljövision. Arbetet sker i samarbete med miljöhandläggare och folkhälsosamordnare.

Visionen lyder:

”För att skapa ett bärkraftigt och hållbart samhälle, som präglas av att vi inte ärvt det av våra föräldrar utan lånat det av våra barnbarn, skall ett miljöriktigt tänkande och handlande både stimuleras och uppmuntras”.

Lokala miljömål

zFG0JM6qacI5tw26Sp9M

Tranemo kommun har tillsatt en beredning som har fått i uppdrag att utarbeta lokala miljömål för hela kommunen. Syftet med de lokala miljömålen är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av samhället. Beredningens arbete skall utgå från 14 av de totalt 16 nationella miljömålen. Beredningens förslag till lokala miljömål skall stämma överens med översiktsplanen samt den strategiska planen. Målsättningen med de lokala miljömålen är att Tranemo kommun skall vara i framkant vad gäller en hållbar utveckling.


Kontakt

Thomas Tranefors
Miljöstrateg
Telefon: 0325-57 61 44
E-post

Strategisk plan

Tranemo kommun har tagit fram en Strategisk plan som ska peka ut riktningen för det fortsatta arbetet 2012-2015. Den Strategiska planen innehåller övergripande mål och sex olika fokusområden. Tranemo kommun vill värna om barnperspektivet samt en väl utbyggd service som skapar trygghet och trivsel, som i kombination med naturskön omgivning ger livskvalitet. Att skapa ett hållbart Tranemo, är det övergripande målet. Se länk nedan:


Kontakt

Thomas Tranefors
Miljöstrateg
Telefon: 0325-57 61 44
E-post

zFG0JM6qacI5tw26Sp9M

Tranemo kommun har tillsatt en beredning som har fått i uppdrag att utarbeta lokala miljömål för hela kommunen. Syftet med de lokala miljömålen är att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av samhället. Beredningens arbete skall utgå från 14 av de totalt 16 nationella miljömålen. Beredningens förslag till lokala miljömål skall stämma överens med översiktsplanen samt den strategiska planen. Målsättningen med de lokala miljömålen är att Tranemo kommun skall vara i framkant vad gäller en hållbar utveckling.


Kontakt

Thomas Tranefors
Miljöstrateg
Telefon: 0325-57 61 44
E-post

Publicerad den 26 januari 2016, senast ändrad den 18 augusti 2016