Leva hållbart

Leva hållbart handlar om att att skapa ett samhälle som även kommande generationer kan leva i.

Det strategiska miljöarbetet utgår från kommunens Strategiska plan samt kommunens miljövision. Arbetet sker i samarbete med miljöhandläggare och folkhälsosamordnare.

Visionen lyder:

För att skapa ett bärkraftigt och hållbart samhälle, som präglas av att vi inte ärvt det av våra föräldrar utan lånat det av våra barnbarn, skall ett miljöriktigt tänkande och handlande både stimuleras och uppmuntras.

Undersidor

trädstammar och himmel

Giftfri miljö

Vi människor lever idag i en värld full av industrikemikalier. Alla är inte farliga men det finns miljögifter som kan störa kroppens funktion och förgifta naturen.

Byggnation av Tranemo Park

God bebyggd miljö

Kommunen arbetar för att samhällsplaneringen i kommunen sker utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Samhällsplanering syftar till att ge alla människor en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk och ekologisk utveckling underlättas.

moln över ett fält

Klimat

Med klimat menas de genomsnittliga väderförhållandena under en längre tid. Klimatförändringar påverkar hela samhället och får effekter för olika ekosystem och samhällssektorer.

Vitsippa i närbild. i Bakgrunden en hängbro

Natur

Tranemo kommun har en rik och omväxlande natur. Här finns stora våtmarker, fina skogar, värdefulla sjöar och vattendrag samt öppna odlingslandskap. Naturvårdens övergripande mål är att bevara den biologiska mångfalden. Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas på ett sätt som är förenligt med en långsiktig ekologisk hushållning. Vi har alla ett gemensamt…

Tranemosjön

Vatten

Målet är att vi ska ha grundvatten av god kvalité, levande sjöar och vattendrag, bara naturlig försurning och ingen övergödning. Kommunen skall verka för att: Kommunens grundvattentäkter ska skyddas. Kommunens vattendrag och sjöar ska ha god ekologisk och kemisk status.

Natur

Miljöproblem som påverkar globalt eller lokalt

Några elever på Tranemo Gymnasieskola är med i en tävling som anordnas av Håll Sverige rent. De har provat på att vara reportrar och har gjort ett journalistiskt arbete, ett reportage, om ekologisk hållbarhet. Vad är ekologisk hållbarhet? Allt som påverkar och har med jordens ekosystem att göra – som klimat, luft, land, vatten, biodiversitet…

Logga för Minimeringsmästarna

Minimeringsmästarna

Var med i kampen om att bli minimeringsmästare i Sverige, Sjuhärad och Tranemo kommun.