Pressmaterial

Här har vi samlat information som i första hand riktar sig till dig som arbetar inom media. Du hittar bland annat pressmeddelanden, pressbilder och logotyper.

kamera som visar Tranemo kommuns logga

Har du frågor är du välkommen att vända dig till kommunikatörerna eller direkt till verksamheterna eller politikerna.

När du använder dig av ett foto ska alltid byline finnas med, det vill säga ”Tranemo kommun”.
Hör av dig om du är osäker på om du har rätt att använda Tranemo kommuns logotype.

Senaste pressmeddelandet

Pressinformation 2023-02-15

Investerings- och upprustningsbidrag till föreningar

 

Sammanlagt har 4 föreningar ansökt om investerings- och upprustningsbidrag för 2023. Enligt bidragsbestämmelserna utgår bidrag efter särskild prövning till anläggningar samt samlingslokaler som är tillgängliga för föreningar och allmänhet. Totalt beviljas 140 800 kr av årets ansökningar.

Ansökningar som uppfyller kriterierna är Månstads Hembygdsförening som får 40 800 kr för byte av fönster på Månstads bygdegård och Tranemo IF Skidklubb beviljas 100 000 kr för investering av en snökanon. Ytterligare två ansökningar har inkommit men har fått avslag på grund av att de tidigare har beviljats bidrag i bidragsformen för större projekt.

 

Regler för investerings- och upprustningsbidrag

Bidraget utgår för nyanläggning, om- och tillbyggnad samt upprustning av föreningsägd eller arrenderad anläggning eller samlingslokal/bygdegård. Bidrag beviljas med max 50% av den totala kostnaden dock max 150 000 kr.

Bidrag prioriteras för investeringar som främjar:

 • Ökat nyttjande av anläggningen och ökad tillgänglighet för alla
 • Åtgärder som främjar utveckling av barn- och ungdomsverksamhet
 • Jämställdhetsskapande åtgärder
 • Miljö- och energieffektiviseringar

Mer information om regler och ansökan för 2024 finns på hemsidan Fritid – föreningar – bidrag.

 

Ytterligare upplysningar om nyhetsutskicket lämnas av:

Annika Loman, fritidschef, telefon 0325-57 64 25

E-post: annika.loman@tranemo.se

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare pressmeddelanden

PRESSINFORMATION 2023-01-16

Tranemo kommun och Tillväxt Tranemo vill ha en säkrare riksväg 27

Trafikverket håller på att ta fram förslag på åtgärdsvalstudie (ÅVS) för riksväg 27. ÅVS:en redovisar den problematik som Trafikverket uppmärksammat på vägsträckan mellan Aplaredsmotet och länsgränsen mot Jönköpings län samt alternativ för att lösa dessa.

Trafikverket presenterar två alternativa säkerhetshöjande åtgärder för sträckan Kilakorset och Björsdamm (södra infarten till Tranemo) där den ena är säkerhetshöjande åtgärder men behålla den utformning som finns idag. Det andra alternativet är en så kallad 2 + 1 väg och ökad hastighet till 100 km/tim. För sträckan mellan Björsdamm och länsgränsen föreslås viltstängsel, stänga några mindre påfarter samt räfflingar i asfalten. Kommunen förespråkar en 2 + 1 väg vilket också framkommer i remissvaret. Rv 27 är en viktig väg både för pendling och för transporter till och från företagen som finns i kommunen.

-Vi i Tillväxt Tranemo arbetar med att få Rv 27 till den status en riksväg ska ha, säger Sven-Olov Kronaas, VD på Tidbecks samt ordförande i Tillväxt Tranemo. -Många av våra medarbetare åker till och från sitt arbete på denna väg, säkerheten står mycket högt upp på vår agenda och vi krokar här arm med både kommun och region för att få till en säkrare och även snabbare väg, fortsätter Sven-Olov.

För kommunen är det också viktigt att Trafikverket ser till hela sträckan, även över länsgränsen mot Gislaveds kommun.

Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) är en metod som grundar sig på dialog. Berörda kommuner utmed riksväg 27 och kommunalförbundet Boråsregionen skickar utifrån den presenterade ÅVS.:en ett samlat svar till Trafikverket.

Vid frågor eller för mer information:
Robin Uhlman, samhällsplanerare, 0325-57 61 26, robin.uhlman@tranemo.se

—–

2022-12-07

Kompensation till föreningar för fördyrade elkostnader

Allmänna utskottet föreslår att föreningar som har rörliga elavtal och har egna eller arrenderade lokaler ska få kompensation för höga elkostnader. Kommunstyrelsen tar beslut 19 december. Resultatet av den förfrågan som förvaltningen har gjort bland föreningarna i kommunen, visar att kostnaderna för el i det närmaste har fördubblats för föreningar som har rörligt elavtal.

Inom Tranemo kommun har en stor andel föreningar som bedriver verksamhet för barn och unga, egna eller arrenderade anläggningar med egna elavtal. Det finns bygdegårdar, samlingslokaler och kulturföreningar. Totalt är det 15 föreningar som har ansökt och som kommer att få kompensation om kommunstyrelsen säger ja till förslaget.

Regeringen har gett Försäkringskassan och Svenska Kraftnät i uppdrag att ge ekonomiskt stöd till alla elanvändare med eget elnätsavtal i södra Sverige. Förslaget som allmänna utskottet ger till kommunstyrelsen grundar sig på att ge föreningar som har rörliga avtal och som har ansökt om kompensation, ett bidrag på 100% av föreningarnas ökade kostnader för el, minus det statliga stödet som de beräknas att få för 2022.

 

Ytterligare upplysningar om nyhetsutskicket lämnas av:

 

Annika Loman, fritidschef, telefon 0325-57 64 25

E-post: annika.loman@tranemo.se

 

Juan Ochoa-Echevarria, verksamhetschef, telefon 0325-57 64 72

E-post: juan.ochoa@tranemo.se

 

2022-11-14

Stort intresse för industrimark i kommunen

Kommunen säljer mark, (förutom villatomter), till företag som vill expandera eller nyetablera sig, senaste försäljningarna har bland annat varit till byggnation av kontorshotell och solcellspark. Runt om i kommunen finns det mark som är planlagt för industri eller bostäder.

Kommunen har också mark som håller på att detaljplaneläggas, det är mark med stor potential, bland annat området vid Källsvedjan i Tranemo som ligger synligt och bra utmed rv27. Detaljplanen för detta område går nu, 14 november, ut på en sista granskningsrunda innan det är dags för beslut om antagande av planen. Den nya detaljplanen möjliggör för etablering av drivmedelsstation, handel, kontor och industri.

– När företag kontaktar oss har de ofta specifika krav och önskemål om någon speciell tomt som de har kännedom om eller så är de öppna för olika alternativ och vill att vi tar fram förslag på lämplig mark som passar för deras behov, säger Olle Ekberg, kommunens mark- och exploateringsingenjör.

– Vi försöker alltid se möjligheter och lyfter fram förslag som vi tror gynnar företagets expandering eller etablering, säger Olle.

´-Vi har fått till en bra organisation inom kommunen, samarbetet inom sektionen och mellan olika verksamheter som exempelvis gata, miljö, infrastruktur, plan med flera, fungerar mycket bra och det underlättar i kontakterna med näringsliv och privatpersoner vid försäljning av både industri- och bostadsmark, fortsätter Olle. – Vi kan få till en snabb och korrekt handläggning av frågor och ärenden som kommer in.

Och förfrågningar kommer det, både från företag och privatpersoner som redan är etablerade i kommunen men det kommer även intresseförfrågningar från företag som idag befinner sig i storstäderna men som ser möjligheter med att köpa mark och etablera sig eller sin verksamhet ute på landsbygden.

-Det är kul när vi ser att det händer saker, vi ser att det finns ett stort intresse för vår kommun och vi har alla möjligheter i Tranemo kommun att växa både med företag och bostäder, avslutar Olle.

 

2022-09-16

IT-samverkan – två kommuner vill bli tre

Säker drift, hög kvalitet och bättre kompetensförsörjning är några fördelar kommunerna Ulricehamn, Tranemo och Mark hoppas uppnå genom samarbete kring IT och digitalisering.

Ulricehamn och Tranemo kommun har samverkat framgångsrikt kring IT och digitalisering sedan 2010. Nu pågår ett arbete för att utvidga samarbetet och inkludera Marks kommun.

Kommunerna har enats om en avsiktsförklaring där syftet är att fortsätta utreda och arbeta för en gemensam IT- och digitaliseringssamverkan.

Gustaf Olsson, kommunchef Ulricehamn:
”Min uppfattning är att vi kommuner behöver bli än bättre på att samverka med varandra. Att vi nu strävar efter att utvidga vårt samarbete inom IT-området genom att få med Marks kommun är ett led i detta. Tillsammans blir vi större, effektivare och starkare.”

Carita Brovall, kommunchef Tranemo:
”Genom att gå samman får vi större möjligheter att erbjuda en attraktiv arbetsplats för den kompetensförsörjning vi har behov av framåt. Dessutom fortsatt framgångsrik utvecklingen genom digitalisering i våra verksamheter och för våra invånare.”

Lillemor Berglund Andreasson, kommundirektör Mark:
”Sverige har som ambition att bli bäst på digitalisering. Vi som kommun behöver stärka vår förmåga inom IT och digitalisering för att skapa större samlad samhällsnytta. Vi ser att det gör vi bäst i samverkan med andra för att göra rätt saker på rätt sätt.”

—–

2022-08-30

Finansieringslotsfunktion för kultur i Sjuhärad

För att öka andelen externa projektmedel till kulturutvecklingsprojekt som drivs av kommuner, föreningar, organisationer och det fria kulturlivet är förslaget att anställa en gemensam finansieringslots för hela Sjuhärad. Funktionen ska synliggöra, förmedla och vägleda när det gäller att hitta möjligheterna till extern finansiering.

Avsikten med funktionen är att samverka med närliggande områden såsom exempelvis kulturella kreativa näringar, besöksnäring, folkbildning, kompetensutveckling, digitalisering, kultur och hälsa. Utbudet av externa medel är stort men det behövs en funktion i Sjuhärad som synliggör och förmedlar informationen samt vägleder aktörerna för att ta tillvara möjligheterna till extern finansiering

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har gett i uppdrag till kommunerna att ta beslut om en gemensam finansieringslotsfunktion ska inrättas eller inte. Allmänna utskottet i Tranemo ställer sig positiv till förslaget, det är kommunstyrelsen som tar det slutliga beslutet.

 

Ytterligare upplysningar om nyhetsutskicket lämnas av:

Juan Ochoa, verksamhetschef, telefon 0325-57 64 72
E-post: juan.ochoa@tranemo.se

 

Lagerhotell på ny mark i Tranemo

Det finns önskemål från J-K Properties AB om att undersöka och utreda förutsättningarna för att uppföra lagerhotell/kall-lager utmed Rv 27 vid den norra infarten till Tranemo.

Bolaget vill förvärva ca 3 000 kvm, projektet omfattar tio moduler samlat i en fastighet där varje företag får disponera efter eget behov. Området har idag en antagen detaljplan som går i linje med projektet och översiktsplanens vilja är att få fler industrietableringar i området.

Syftet med förvärvet är att möjliggöra för fler företag att etablera sig i Tranemo kommun samt tillgängliggöra bra möjligheter för befintliga företag att växa.

Kommunen har nu tecknat ett optionsavtal med J-K Properties AB för del av Ljungsnäs 1:2.

 

Ytterligare upplysningar om nyhetsutskicket lämnas av:

Olle Ekberg, mark- och exploateringsingenjör, telefon 0325- 57 61 32

E-post: olle.ekberg@tranemo.se

 

 

Tranemobostäder planerar att bygga flerbostadshus i Dalstorp

Tranemo kommun skriver markanvisningsavtal med Tranemobostäder, avtalet är en avsiktsförklaring mellan parterna där Tranemobostäder får ensamrätt om att planera för flerbostadshus på Dalstorp 1:133 som ligger naturnära intill Dalstorpasjön.

Genom markanvisningsavtalet får Tranemobostäder möjlighet att i lugn och ro planera för bostäderna samtidigt som detaljplanen tas fram genom hjälp från planenheten i Gislaved. I samband med detta passar Tranemobostäder samtidigt på att ändra detaljplanen för fastigheten Dalstorp 1:132 som gränsar till fastigheten 1:133 och som är deras egen mark.

Markanvisningsområdet Dalstorp 1:133 ger möjlighet till att bygga flerbostadshus om ca 25 st lägenheter.

Önskemålet om bostäder går i linje med kommunens översiktsplan och kommunens tillväxtmål. Kommunen ser mycket positivt på förslaget om nyproduktion på platsen.

 

Ytterligare upplysningar om nyhetsutskicket lämnas av:

Manda Schillerås, verksamhetschef, telefon 0325- 57 60 47

E-post: manda.schilleras@tranemo.se

Detaljplanen ska ändras för AP&T Sweden AB’s fastighet

AP&T växer och har planer på att bygga ut. Nuvarande detaljplan från 1970-talet har för låg byggnadshöjd angivet i gällande detaljplan. Dagens lokaler är inte ändamålsenliga då det finns behov av en produktion av större processer.

Utöver byggnadshöjden är AP&T’s önskemål om utbyggnad helt enligt gällande plan, det är endast byggnadshöjd som ska ändras.

Allmänna utskottet har beslutat om att ge planenheten i Gislaveds kommun i uppdrag att ändra planen.

 

Ytterligare upplysningar om nyhetsutskicket lämnas av:

Manda Schillerås, verksamhetschef, telefon 0325- 57 60 47

E-post: manda.schilleras@tranemo.se

 

Solcellspark i Dalstorp

Företaget IFE Solution AB har inkommit med önskemål om att skriva option gällande köp av mark i Dalstorp. IFE Solution vill utreda möjligheten till att anlägga en solcellspark. Marken som är aktuell ägs av Tranemo kommun och ligger vid grustaget, nedanför Svedbergs AB.

Det intressanta området omfattar en yta på ca 20 000 kvm. Idag är området inte detaljplanerat men finns med i översiktsplanen och är utpekat för möjliggörande av industrimark.

Ett optionsavtal på två år har nu tecknats mellan Tranemo kommun och IFE Solution AB.

 

Ytterligare upplysningar om nyhetsutskicket lämnas av:

Manda Schillerås, verksamhetschef, telefon 0325- 57 60 47

E-post: manda.schilleras@tranemo.se

 

 

Pressinformation 22 augusti 2022

Ändrad valdistriktsindelning innebär en del nya vallokaler

Nu i dagarna börjar det trilla ner röstkort i brevlådor till alla som är röstberättigade i valen till riksdag, kommun och region den 11e september 2022. Flera har nu fått en ”ny” vallokal att rösta i och det väcker en del frågor.

Den största förändringen är att valdistrikt Tranemo Gudarp nu har gått ihop med valdistrikt Ambjörnarp-Sjötofta. Detta innebär att ni som bor i detta valdistrikt har er vallokal i Ambjörnarps Bygdegård. Även en del förändringar har skett för röstberättigade i Ljungsarp och Nittorp. Valdistrikt Tranemo Östra och valdistrikt Tranemo Västra har bytt vallokaler.

Läs noga på ditt röstkort var du ska rösta.

Den befintliga valdistriktsindelningen i Tranemo kommun har gjorts om på grund av att tre valdistrikt hade för få röstberättigade. 8 valdistrikt har nu blivit 7.

Tranemo kommun utgör ett valområde och varje valområde innehåller ett antal valdistrikt. Ett valdistrikt kan omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Och vi vill också passa på att uppmärksamma er på att oavsett var du bor eller vilket valdistrikt du tillhör så kan du alltid förtidsrösta. Biblioteket på Centralen i Tranemo har öppet varje dag från onsdagen 24 aug till och med valdagen 11e september.

Eventuella rättelser på röstkortet görs av länsstyrelsen.

Glöm inte att rösta – din röst räknas!

Mer information om röstmottagningsplatser och tider 

 

För mer information, kontakta valkansliet:

Sanna Pihlajamäki Blomgren, 0325-57 60 67, sanna.pihlajamakiblomgren@tranemo.se

 

—–

 

20 juni 2022
PRESSINFORMATION
Information från Tranemo kommun
Allmänna utskottets möte den 16 juni 2022

Försköningsbidrag till föreningar i kommunen

Byalag, samhällsföreningar och vid särskilda fall andra samhällsgemensamma föreningar har möjlighet att varje år söka försköningsbidrag till sin ort.
I år har det inkommit fyra ansökningar och det totala ansökningsbeloppet uppgår till 164 900 kr.
Åtgärderna man ansöker om ska innebära ett förskönande av samhällsbilden och som är av bestående karaktär, den ska också ge orten en ökad attraktivitet genom estetisk förbättring.
Det är kommunstyrelsens allmänna utskott som beslutar om fördelning av bidragsmedlen. Bidraget förutsätter en egen insats av föreningen, vilket ska anges i ansökan.

Följande föreningar beviljas bidrag:

Ljungsarps samhällsförening – Beviljas 15 000 kr för inköp av parkbänkar/soffbord att placera utmed vandringsleden runt Stomsjön.
Mossebo hembygdsförening – Vill bygga en tillgänglighetsanpassad toalett vid Mossebo Stom. Föreningen söker också medel för att rusta upp det staket som omger Mossebo Stom, totalt beviljas en summa av 113 900 kr.
Uddebo bygdegårdsförening – Beviljas 11 000 kr till en ny ljusslinga som lyser upp konstverket ”Loket” samt för att köpa in fruktträd och bärbuskar till lekplatsen ”Småfolkets park”.
Länghems byalag – Beviljas omfördelning av tidigare godkänt försökningsbidrag om 100 000 kr. Utescen vid Stationsparken kommer nu istället att bli redskap för ett utegym samt ett vindskydd vid boulebanan som finns i parken idag. Utöver detta planerar byalaget också att köpa in en gungställning och sandlåda till de yngre barnen som vistas i parken.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Susann Gustafsson, turism- och landsbygdsutvecklare, 0325-57 60 43
E-post: susann.gustafsson@tranemo.se
Manda Schillerås, verksamhetschef, 0325-57 60 47
E-post: manda.schilleras@tranemo.se

22 april 2022
PRESSINFORMATION
Information från Tranemo kommun
Allmänna utskottets möte den 22 april 2022

Tranemo kommun samlar krafterna för att stå redo

Om det blir verklighet med en batterifabrik i Lockryd så vill Tranemo kommun vara förberedda.

Förfrågan på en batterifabrik i Lockryd med läge precis på gränsen till vår kommun innebär utmaningar och möjligheter för bostäder, infrastruktur och övriga verksamheter inom Tranemo kommun men också för företag och föreningar.
Moderaterna och Centerpartiet i Tranemo kommun har ställt några frågor till kommunen i ett så kallat initiativärende. Var finns attraktiv mark för olika ändamål, vilka detaljplaner finns och vad kan byggas med kort starttid, var behövs markinköp, har vi kommunal mark som vi kan byta bort mot annan strategiskt placerad mark och hur bygger vi en organisation inom förvaltningen för att möta förvaltningen.

Det pågår arbete med en ny översiktsplan för hela kommunen och sedan några år tillbaka också en fördjupad översiktsplan för Länghem. I dessa arbeten tar vi nu höjd för en etablering i Lockryd.

Inventering av mark sker löpande. Utifrån översiktsplanen som visar kommunens viljeinriktning jobbar förvaltningen fram nya detaljplaner för bostäder, industri och förskolor. Även strategiska markköp sker enligt översiktsplan och utifrån behov. Den goda samverkan med planenheten i Gislaved har gjort att Tranemo kommun på kort tid effektiviserat sitt arbete med nya detaljplaner där vi planerar för bostäder, skolor och industrimark i attraktiva lägen.

– Att ta fram attraktiva planer är ett måste om kommunen ska växa och kunna leva upp till de önskemål som en eventuell etablering av batterifabrik kan innebära när det gäller bostäder, service och välfärd, säger Manda Schillerås, verksamhetschef för samhällsutveckling.

Samarbete och samverkan är viktigt

Tranemo kommun har sedan länge en mycket god samverkan med Svenljunga kommun och kommunen samverkar också med Boråsregionen (kommunalförbundet) och övriga kommuner i Sjuhärad. Det är extra viktigt att vi arbetar tillsammans när det gäller en eventuell etablering av batterifabrik i Lockryd, kranskommunerna runt Lockryd och i Sjuhärad kommer alla att på mer eller mindre sätt beröras. Vi tar också lärdom av Skellefteå kommun som har gjort en liknande resa med etablering av batterifabrik.

– Det är viktigt att kommunen nu jobbar strategiskt enligt översiktsplan, köper in mark på ställen där vi pekat ut områden för vidare utveckling av industrier, bostäder, skola och service. Mer planering kommer att kräva fler tjänster som kan hantera exploatering, detaljplaner, projektledning och annan administrativ hantering. säger Manda. Det är ett spännande arbete vi nu befinner oss i och som vi har framför oss, fortsätter Manda.

En av de stora utmaningarna vi ser framöver kommer att bli utvecklingen av vår infrastruktur men också den utmaning som vi ser redan idag, vilket är kompetensförsörjningen.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Manda Schillerås, verksamhetschef, 0325-57 60 47

E-post: manda.schilleras@tranemo.se

 

29 mars 2022

Ny detaljplan möjliggör för bostäder och förskola

Detaljplanen för Tranemo 2:1 i Tåstarp har varit ute på samråd och är nu klar för antagande.
Planen möjliggör byggnation av förskola i upp till sex avdelningar. I planområdets norra del blir det möjligt att bygga flerbostadshus i upp till tre våningar. Anslutning till det planerade området kommer att ske via Telegatan. Öster om Telegatan kommer det också att finns två byggrätter för villor.

Allmänna utskottet förslår på sitt sammanträde den 24 mars att planen ska antas, det slutliga beslutet fattas av kommunfullmäktige i maj. När sedan alla beslut är tagna kan bostäderna börja byggas.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Manda Schillerås, verksamhetschef, 0325-57 60 47
E-post: manda.schilleras@tranemo.se

 

 

2022-02-28

Mångfald eller enfald? – Lärstämma 2022
Att möte mångfald och innebörden av det – utmaningar, möjligheter och arbetssätt

Tranemo kommun satsar på arbetet med interkulturellt lärande. Personal, tjänstepersoner och politiker samlas kring ämnet interkulturalitet, interkulturellt förhållningssätt och vad det innebär för våra skolor, förskolor och fritidshem.
På Lärstämman 2022 som är den 7 mars får vi besök av Jonas Stier, sociolog och professor från Mälardalens högskola.
Syftet med Lärstämma, är att öka förståelsen för varandras uppdrag och det gemensamma ansvaret för den utbildning vi ger våra flerspråkiga barn och elever.
– Det är fantastiskt att vi tillsammans både personal och politiker kan träffas och samtala runt ett tema som vid detta tillfället handlar om interkulturalitet, säger Annika Håkansson, koordinator.
– Det blir på detta sätt enklare att arbeta mot samma mål oavsett vilken roll vi har i kommunen, fortsätter Annika.
Årets föreläsare, Jonas Stier är sociolog och professor i socialt arbete vid Mälardalens högskola och har skrivit ett antal böcker om förskolan och interkulturalitet samt lett utvecklingsprojekt kring interkulturellt förhållningssätt i förskolan. Han har lång erfarenhet av utbildningar för chefer och medarbetare inom områdena interkulturalitet, mångfald och ledarskap.
Föreläsningen belyser utmaningar och möjligheter i lärandeinriktade verksamheter som präglas av alltmer mångfald. Sådant som belyses är kultur och kulturbegrepp, innebörden av mångfald, kommunikation och språk, icke-verbalt språk, normer, värderingar, relationen mellan skola och vårdnadshavare och den egna professionella självförståelsen. Även innebörden av ett interkulturellt förhållningssätt diskuteras, liksom konkreta arbetssätt.
– Vi är väldigt glada över att få den här möjligheten att få lyssna och ta del av all den kunskap som Jonas har med sig, det ska bli en mycket intressant dag, säger Christina Josefsson, tf sektionschef lärandesektionen
– Interkulturalitet är en viktig fråga och ligger helt i linje med att vår omvärld är allt mer globaliserad, det är viktigt att vi lyfter blicken och ser att det finns fler perspektiv än våra egna, säger Christina Josefsson, tf sektionschef lärandesektionen
Projekt ”Riktade insatser”
Tranemo kommun är med i Skolverkets projekt ”Riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elevers lärande”. Annika Håkansson är anställd som projektledare i Tranemo kommun och ansvarar för de aktiviteter som genomförs.
Exempel på utvecklingsinsatser
• Vi utvecklar det systematiska kvalitetsarbetet med nyanlända elever.
• Vi utvecklar och förbättrar organisering och genomförande av mottagande av nyanlända elever.
• Vi genomför kompetensutvecklande insatser kring språk- och kunskapsutvecklande undervisning för skolpersonal.
• Vi utvecklar kvaliteten på studiehandledning på modersmålet, undervisning i modersmål, studie- och yrkesvägledning samt elevhälsofrämjande insatser.
Utifrån detta pågående projekt är det naturligt att temat för årets Lärstämma är mångfald. Föreläsningen är en del av de insatser som planeras för att stärka utbildningen för våra nyanlända/flerspråkiga barn och elever.

Har du frågor och vill veta mer? Kontakta:
Annika Håkansson, koordinator, tel 0325-57 64 21, e-post annika.hakansson@tranemo.se
Christina Josefsson, tf skolchef, sektionschef lärandesektionen, tel 0325-57 64 24, e-post christina.josefsson@tranemo.se
Rose Torkelsson (S) ordf i lärandeutskottet, tel 070-595 67 83, e-post rose.torkelsson@fv.tranemo.se

—–

PRESSINFORMATION
Information från Tranemo kommun
Allmänna utskottets möte den 17 februari 2022

Tranemo kommun planerar för att starta gymnasiesärskola i Tranemo

Förslaget från lärandeutskottet och allmänna utskottet till kommunfullmäktige är att kommunen ska starta upp en gymnasiesärskola i Tranemo, om fullmäktige säger ja och beslutar enligt förslaget är planen att starta redan nu i år, höstterminen 2022.

En uppstart av gymnasiesärskola inom Tranemo kommun innebär en rad fördelar och vinster både kring kvalité, samverkan och ekonomi för den enskilde men också mellan våra olika uppdrag inom sektionerna.

– Tillsammans kan vi identifiera behov i en tidig ålder och stötta varandra och den enskilde både kring kunskaper och framtida insatser för att skapa så god kvalité som möjligt, säger Torbjörn Georgsson, verksamhetschef funktionsnedsättning och socialt stöd.

– En ökad möjlighet till samverkan medför att vi på ett kvalitativt och ekonomiskt sätt skapar förutsättningar för att den enskilde individen får rätt insatser även efter skolgång vad gäller stöd, aktivering, arbete och eventuellt boende, fortsätter Torbjörn.

Att själva anordna gymnasiesärskola skapar bättre förutsättningar för förberedelse inför vuxenlivet genom bibehållen kontinuitet för eleverna, i en uppbyggd trygg miljö.

– Vi ser en vinn-vinn situation på flera sätt i detta förslaget, säger tf sektionschef lärande Christina Josefsson. – Befintlig personal på grundsärskolan kan också undervisa på gymnasiesärskolan, vilket ger en trygghet för eleverna som redan känner personalen.

Ekonomiskt ser vi också en fördel då vi idag har en hel del kostnader för bland annat resor för elever till andra skolor som vi istället kan använda på ”hemmaplan”, fortsätter Christina.

Vad innebär gymnasiesärskola?

Gymnasiesärskolan är en utbildningsverksamhet för elever med intellektuell funktionsnedsättning, den ska ge eleverna en god grund för yrkesliv och fortsatta studier, personlig utveckling och deltagande i samhället. De flesta elever som påbörjar en gymnasiesärutbildning kommer från grundsärskolan. Gymnasiesärskolan består både av nationella och individuella program.

För dig som ska göra gymnasieval i vår

Ärendet kommer till kommunfullmäktige den 11 april. Vi uppmanar dig som elev att genomföra gymnasievalet utifrån befintliga möjligheter för att säkerställa gymnasieplats oavsett om beslut om uppstart av gymnasiesärutbildning i Tranemo kommun tas eller ej. Om beslut fattas att gymnasiesärskola ska starta så kan du under omvalsperioden mellan 15 april och 16 maj välja Tranemo Gymnasiesärskola.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Christina Josefsson, tf sektionschef lärande, 0325-57 64 24
E-post: christina.josefsson@tranemo.se
Torbjörn Georgsson, verksamhetschef funktionsnedsättning och socialt stöd, 0325-57 63 03
E-post: torbjorn.georgsson@tranemo.se
Anders Brolin, kommunstyrelsens ordförande, 070-827 73 61
E-post: anders.brolin@tranemo.se

—–

2022-02-02

PRESSINFORMATION

Information från Tranemo kommun

Allmänna utskottets möte den 27 januari 2022

Medlemskap i Destination Isaberg i Hestra

Allmänna utskottet förslag till kommunstyrelsen är att Tranemo kommun ska gå in som medlem i Destination Isaberg ekonomiska förening.

Vi har redan idag en hel del besökare som kommer söder ifrån, inte minst vintertid då de vill åka skidor på Hagatorpet. Det är inga större avstånd mellan flera av våra orter i kommunen och Isaberg så genom att vara med och utveckla redan befintliga besöksmål, och skapa förutsättningar för nya företag, ökar vi attraktiviteten i hela området. Detta gör vi lättast genom att samverka på olika sätt, att vara en aktiv del i Destination Isaberg är ett av dem, säger Susann Gustafsson turism- och landsbygdsutvecklare.

Isaberg Mountain resort är idag södra Sveriges största friluftsanläggning med över 250 000 besökare varje år. Området växer och näringar som drar nytta av Isaberg sprider sig över länsgränserna. Genom medlemskap kan Tranemo kommun vara med och påverka utvecklingen. Besökare till Hestra och Isabergsområdet som vill utöva naturnära aktiviteter året runt, har de senaste åren ökat kraftigt.

 

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Susann Gustafsson, turism- och landsbygdsutvecklare, 0325-57 60 43
E-post: susann.gustafsson@tranemo.se

 

—–

Inventering av ödehus har genomförts i Tranemo kommun

Inventeringen som har genomförts har resulterat i en lista med 102 obebodda fastigheter i kommunen. Dessa ägare har fått information om den ödeshusinventering som vi genomför och även det tillväxtmål som kommunen har med att bli 14 000 invånare 2035. I informationen hänvisar vi till att ta kontakt med en mäklare om det är så att fastigheten inte används eller det av annan anledning är läge att sälja.

Ärendet ska nu vidare till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige för beslut. En punkt som allmänna utskottet skickar med för beslut är att ge förvaltningen i uppdrag att möjliggöra arenor där husägare och mäklare kan mötas för att fastighetsägarna ska få så bra information som möjligt om hur marknaden ser ut och hur en eventuell försäljning kan gå tillväga.

 

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Emma Isaksson, handläggare landsbygdsutveckling, 0325-57 60 44
E-post: emma.isaksson@tranemo.se

—–

2021-12-13

PRESSINFORMATION

Information från Tranemo kommun

Allmänna utskottets möte den 9 december 2021.

Investerings- och upprustningsbidrag till föreningar

I år har något färre föreningar, än tidigare år, ansökt om investerings- och upprustningsbidrag. Bidraget gäller för 2022. Totalt har 4 föreningar inkommit med en ansökan. Föreningarnas planerade projekt är beräknade till en kostnad om totalt 3 813 557 kr. Utifrån gällande kriterier beviljas bidrag med 50% och max 100 000 kr. Summan som betalas ut till föreningarna landar i år på 338 075 kr.

Samtliga ansökningar som inkommit uppfyller kraven och beviljas därmed också 50 % av den sökta summan eller max 100 000 kr. Kriterierna som gäller är bland annat att:

 • Det ska innebära ett ökat nyttjande av anläggningen och ökad tillgänglighet för alla
 • Det ska vara åtgärder som främjar utveckling av barn- och ungdomsverksamhet
 • Jämställdhetsskapande åtgärder
 • Miljö- och energieffektiviseringar

Föreningar som har ansökt och blivit beviljade medel är Ambjörnarps Vattenskidklubb, Dalstorps IF, Grimsås IF och Tranemo IF Fotboll.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Annika Loman, fritidschef, 0325-57 64 25
E-post: annika.loman@tranemo.se

—–

2121-12-01

Pressmeddelande

Lansering Tillväxt Tranemo

Tillväxt Tranemo består av representanter från näringslivet i kommunen och tjänstepersoner från Tranemo kommun.

Det är en helt ideell förening där medlemmarna ger av sin tid och sitt engagemang. Genom att värna om och utveckla kommun, gemensamma ytor, invånare, föreningar och näringsliv hoppas vi på att bidra till god tillväxt och att fler vill besöka, stanna och etablera sig här.

Vårat mål är att bidra till kommunens tillväxtmål om att bli 14 000 invånare till år 2035. Tillväxt Tranemo finns för dig som driver eller vill starta företag i kommunen, du som söker sponsring till din förening eller du som söker tomt eller boende i kommunen.

Föreningen är uppdelad i mindre grupper som de arbetar med och för.

Leva bo och arbeta – Kommunen har ett rikt förenings- och kulturliv, starkt näringsliv, låg arbetslöshet och en av närområdets bästa skolor.

#mittTranemo – ett projekt som Tillväxt Tranemo startat för att lyfta fram vår gemensamma kommun där vi bor, lever och verkar. Vi vill här höra kommuninvånarnas berättelse.

Skola och utbildning – Vi har en tro på att genom en ökad samverkan mellan näringsliv och skolan kan vi bidra till en än bättre skola som i sin tur kan vara avgörande för att nå en tillväxt.

Infrastruktur – Vi verkar för våra medborgares och näringslivs intressen när det kommer till vägar, bussar, tåg och stationer.

Service till företagen – Företagslots, företagsfadder och planarbete -föreningen arbetar med att hjälpa till vid nyetablering av företag.

Ytterligare information finns på vår hemsida som lanseras 1 december.

Tillväxt Tranemo | Startsida (tillvaxttranemo.se)

Vi kommer även att via vårt Instagramkonto lansera en adventskalender där både kända och okända kommuninvånare berättar om varför de bor och trivs i Tranemo kommun.

För mer information kontakta Sonja Larsson,
tel: 070-440 89 85,
e-post: sonja.larsson@eriklarssonbygg.se

2021-11-23

Pressinbjudan

Nexans nya lagerbyggnad färdigställd genom lyckat samarbete med TUAB, Tranemo Utvecklings AB

PLATS: Nexans nya lagerbyggnad, Grimsås
TID: Tisdag 30 november kl 10.00-12.00

Vi har nu gått i mål med vårt gemensamma projekt där TUAB möjliggjort att Nexans kunnat uppföra en ny lagerbyggnad på sin fastighet i Grimsås.

Samarbetet består i att TUAB finansierar och bebygger/utvecklar fastigheter för att Nexans i sin tur ska kunna bygga ett för verksamheten avgörande logistikcenter. Detta är dock inget som kommer skattebetalarna till last, däremot öppnar det för ökad satsning på näringslivet i kommunen.

Noterbart är också att projektet har gått under budget och inom utsatt tid.

Konrad Fredh har redan tidigare aviserat att ”detta är en god affär med fin avkastning”. Bygget får också många andra positiva effekter: Med en ny lagerbyggnad inom egna området undviker Nexans transporter med truck genom samhället och alla produkter kan istället förvaras på samma ställe. Det blir en säkrare trafiksituation, minskat buller för Grimsåsborna och en effektivare logistik. Dessutom frigörs lokaler i samhället som kan hyras ut till andra aktörer och därmed ytterligare stimulera näringslivet i kommunen.

Lagerbyggnaden är färdigställd men ännu är inte logistikcentret i 100% drift. Nexans inväntar självkörande eltruckar samt en fullskalig digitalisering av logistikprocessen vilken byggs upp allt eftersom.

Projektet följer den riktning och det uppdrag som Tillväxt Tranemo jobbar för: En förening där näringsliv och kommun jobbar mot gemensamt mål att nå 14 000 invånare i en attraktiv kommun med bra kompetensförsörjning.

Under tisdagens pressträff kommer ni höra följande personer berätta om samarbetsprojektet. Samtidigt ges möjlighet att ställa frågor till dessa.

 • Lars Josefsson, VD Nexans Sverige
 • Konrad Fredh, ekonomichef Tranemo kommun tillika VD TUAB
 • Anders Brolin, kommunstyrelsens ordförande, Tranemo kommun
 • Manda Schillerås, verksamhetschef Samhällsutveckling, Tranemo kommun

Mötet leds av Gabriella Myrén, kommunikationschef Nexans.

Önskas egna intervjutillfällen med någon av personerna, vänligen kontakta

Gabriella Myrén på gabriella.myren@nexans.com, alt. 0705-880 592 eller

Veronica Ronnemo på veronica.ronnemo@tranemo.se alt. 0325-57 60 23.

Med på plats finns även ledamöterna i TUAB AB, Veronica Ronnemo, kommunikatör vid Tranemo kommun samt ytterligare representanter från Nexans.

Varmt välkommen!

Vänliga hälsningar,
Veronica Ronnemo & Gabriella Myrén

För anmälan, vänligen kontakt Veronica eller Gabriella.

—–

2021-10-01

Sveriges första kommunpoet?!

Tack vare stöd från Kulturbryggan har Tranemo kommun sin egen kommunpoet!

Poeten Jimmy Alm kommer att öppna upp för en ny litterär praktik genom att gestalta Tranemo kommun i en serie dikter baserade på mötet med kommunens olika beståndsdelar. Dikterna kommer att presenteras på nya sätt och tillsammans med aktörer som vanligtvis inte associeras med poesi.

Han kommer att dikta Tranemo kommun från vitt skilda perspektiv, hålla skrivkurser och bjuda in gästkonstnärer till att tolka kommundikterna. Allt konstnärligt material som produceras i projektet är tänkt att bilda ett porträtt av Tranemo kommun och kommer att sammanställas till en publikation.

”Vad är en kommun? Vi kan formulera ett svar utifrån ett politiskt, geografiskt eller ett socio-ekonomiskt perspektiv, men det finns inget etablerat perspektiv som kan ta ett helhetsgrepp på komplexiteten i frågan. Jag vill etablera det poetiska perspektivet på en kommun. För att skapa ett nytt perspektiv kommer jag att förhålla mig till Tranemo kommun som ett främmande du och allt som detta du bär inom dig kommer att kunna bli en dikt.”

 Varje vecka kommer poeten Jimmy Alm möta något som är en del av Tranemo kommun och gestalta det i form av en dikt. Dikterna kommer under projektets gång att presenteras löpande och i dialog med respektive dikts kontext. Tex kan en dikt om den lokala pizzerian tryckas på pizzakartongen, en dikt om en ishockeymatch läsas i ishallens högtalarsystem och en dikt om kommunfullmäktige diarieföras och skickas med post till kommunens invånare som kommuninformation.

Ett centralt tema i projektet är poesins roll i samtiden. Dikterna ska spegla verkligheten från en vardaglig position och den som berörs av dikten ska känna igen sig på ett tillfredställande sätt. I sin slutgiltiga form kommer bland andra näringsliv, politik, föreningsliv, LSS-verksamhet, omsorg, skola, föreningar, naturliv, den lokala queerrörelsen och kommunal verksamhet finnas speglade och sammanflätade till ett enda poetiskt verk, där var och en av aspekterna speglar Tranemo kommun på lika villkor.

Lite till från konstnärens tankar:

”Min teoretiska utgångspunkt för projektet är att relationen mellan kommunen som abstrakt subjekt och dess beståndsdelar är dualistisk. Kommunen som abstrakt subjekt får stå till svars för det som inte fungerar. När återvinningsstationerna är överfulla blir vi irriterade på att kommunen inte sköter sig. När en kommunal investering slår fel blir vi arga på att kommunen inte tar sitt ansvar. Men vem är kommunen som inte sköter sig och inte tar sitt ansvar? Vad skulle hända med ett samhälle om svaret på den frågan är att det är vi tillsammans som är kommunen?”

 Projektet Kommunpoesi pågår till och med hösten 2022. Dikter kommer att presenteras på fredagar med start den 1 oktober.

Detta är ett projekt i samarbete mellan poeten Jimmy Alm som driver Dikta dig och Tranemo kommun, med stöd från Kulturbryggan.

Kontakter:
Jimmy Alm, poet                                Juan Ochoa, verksamhetschef – kultur, fritid, bibliotek
kommunpoet@tranemo.se           juan.o@tranemo.se
0707-28 44 23                                      0325-57 64 72

Följ projektet på:
www.tranemo.se/kommunpoet
www.facebook.se/tranemokommun
www.instagram.com/tranemokommun

Jimmy Alms kanaler:
www.diktadig.se
www.facebook.se/diktadig
www.instagram.se/dikta_dig

 

2021-09-23

Upphandling klar – nu kan rivning av Trygghetsboendet i Länghem genomföras

Trygghetsboendet som tidigare var Solbacken i Länghem ska rivas och ett nytt vård- och omsorgsboende ska byggas. Tranemo kommun har genomfört en upphandling av rivning, 11 leverantörer har inkommit med anbud. Upphandlingen är nu avslutad och avtal har tecknats med Schakt & Transport i Borås Entreprenad Aktiebolag.

Rivningsentreprenaden förväntas starta under oktober 2021 och vara klar senast 2022-03-31.

 

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Fredrik Risby, projektledare, 0325-57 61 27
E-post: fredrik.risby@tranemo.se

Mikael Skattberg, verksamhetschef, 0325-57 61 25
E-post: mikael.skattberg@tranemo.se

 

Frågor angående upphandlingen:

Michaela Chalhoub, upphandlingsansvarig, 0325-57 60 55
E-post: michaela.chalhoub@tranemo.se

 

2021-08-30

Information från Tranemo kommun
Allmänna utskottets möte den 17 augusti 2021.

Tranemo kommun vill växla upp och utveckla besöksnäringen ännu mer

Tranemo kommun planerar för ett nytt gemensamt omtag tillsammans med övriga kommuner i Sjuhärad.

– Vi vill utveckla och dra nytta av att synas tillsammans, säger Emma Isaksson, vik turism- och landsbygdsutvecklare.

I juni 2021 tog kommunstyrelsen beslut om en besöksnäringsstrategi för Boråsregionen Sjuhärad, den antagna strategin identifierar ett antal förändringar som är viktiga att gemensamt ta tag i för att kunna utveckla regionen till en framgångsrik destination. En nödvändig viktig pusselbit är att skapa en stark funktion med ansvar för att driva frågorna framåt.

Idag drivs projektet Cykla & Vandra i Sjuhärad av fem kommuner för att tillsammans utveckla och marknadsföra outdoor-turismen i de fem kommunerna. Detta projekt avslutas vid utgången av 2021. För att kunna ta vara på potentialen i besöksnäringen krävs det en mer långsiktig satsning med mer resurser än i dag. Förslaget är att minst en heltidstjänst samt medel för utveckling- och marknadsföring skapas gemensamt för Sjuhärad. Finansieringen sker via medlemskommunerna enligt en överenskommen fördelningsnyckel som är baserad på invånarantal.

För att tydligt signalera att funktionen verkar för alla medlemskommunerna är en objektiv placering på kommunalförbundet att föredra.

– Att ha en gemensam funktion gör att kommunerna bättre kan utnyttja varandras kompetenser och tillsammans få en större kompetens. En gemensam kommunikation av vårt utbud ger större förutsättningar att nå marknaden än om åtta kommuner ska agera separat. Vi har också betydligt större förutsättningar att gemensamt söka olika utvecklingsprojekt som växlar upp våra insatser, utvecklar vårt näringsliv och ger ännu mer tillbaka, säger Emma Isaksson.

Om förslaget går igenom är planen att en ny funktion ska vara på plats från och med januari 2022.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Emma Isaksson, vik. Turism- och landsbygdsutvecklare 0325-57 60 44
E-post: emma.isaksson@tranemo.se

2021-08-25

PRESSINBJUDAN – Nytt medborgarlöfte från Polisen undertecknas

Polisen vill i samverkan med Tranemo kommun och Tranemobostäder öka tryggheten och bidra till en positiv utveckling för invånarna på Solgårdsområdet.

Tid och plats: 1 september kl 14.00 på Solgårdsgatan 10 i Tranemo

Anders Brolin, kommunstyrelsens ordf och Mattias Ramsö från Polisen är på plats för att underteckna medborgarlöftet.

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Karin Eliasson, folkhälsosamordnare 0325-57 60 49, karin.eliasson@tranemo.se

VÄLKOMMEN!

21 juni 2021

Avtal om exploatering och utveckling av Mejeribacken i centrala Tranemo kommer att tecknas med företaget RE Equity Fond. Företagets skiss över området innehåller tre huskroppar med träfasader, alla lägenheter har balkong och i källarplan finns det cykel- och bilgarage.

Företaget RE Equity Fonds fokus ligger främst på utveckling och långsiktigt ägande av olika typer av samhällsfastigheter, vård och bostäder. Deras arbete är inriktat på hållbara modeller som har positiv påverkan på miljön.

– En intressant fastighetsutvecklare och projektidé för Mejeribacken, säger Mikael Järvinen, mark- och exploateringsansvarig.

Processen med skisser sker i nära samråd med kommunen för att säkerställa att bostäderna passar in gestaltningsmässigt och tillgodoser den lokala marknadens krav. Slutprodukten ska bidra till social hållbarhet och skapa trivsamma bostäder som bidrar till socialt välbefinnande.

I det förslag som RE Equity Fond har presenterat smälter husen i Mejeribacken in i skogsdungen på ett elegant sätt med ljusgröna träfasader. I alla tre hus ryms 12 till 14 lägenheter. Huskropparna byggs med trästomme. Fasadernas karaktär inspireras av traditionella träfasader men med moderna proportioner. Plåttaken plockar upp kulören från husens fasader. I källargaraget finns det cykelgarage, förråd samt 12 bilplatser.

Planen är flexibel och lägenheternas antal och typ kan justeras beroende på marknaden. I det preliminära förslaget har alla lägenheter balkong mot söder alternativt väst.

”Vi jobbar med aktörer som är bäst i sin gren och samtidigt har en lokal närvaro i aktuell kommun. Vi ser det som vår skyldighet att i kommuner vi är aktiva i, även kunna skapa möjligheter till nya arbetstillfällen”, skriver företaget i sitt gestaltningsprojekt.

Det föreslagna markanvisningsavtalet ska gälla under ett år.

Vid försäljning av marken baseras köpeskillingen på den maximala byggrätt om 6 000 kvm bruttoarea, BTA, som är tillåten enligt plan. Priset i området varierar från 500 – 1 000 kr/kvm BTA. Köpeskilling ska revideras i förhållande till den faktiska byggrätt som ansökan om bygglov för bebyggelse som fastställs av Tranemo kommuns bygglovsenhet. Medger bygglovsenheten en högre byggrätt än som följer av detaljplanen, ska köpeskilling beräknas utifrån den högre byggrätten och motsvarande ska gälla i det fall det blir aktuellt med en lägre byggrätt.

Markanvisning

Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under angivna villkor förhandla med kommunen om en överlåtelse eller upplåtelse av ett specificerat kommunägt markområde för utveckling och byggnation. I markanvisningsavtal regleras till exempel projektets innehåll och bebyggelsens ändamål, storlek, miljö och gestaltning, utredningar, tidsplaner, användning av mark, ansvaret för allmänna anläggningar, kvartersmarken, köpeskilling och övriga principer för den kommande överlåtelsen av mark. När partsförpliktelserna i avtalet om markanvisning är uppfyllda upprättas mellan parterna avtal om överlåtelse av fastighet och byggherren kan sedan som lagfaren ägare till fastigheten starta i gång det faktiska utförandet av bebyggelsen på plats.     

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Järvinen, mark- och exploateringsansvarig, 0325 57 61 32

3 juni 2021

Idag beslutade allmänna utskottet att tilldela upphandlingen av nybyggnation av vård- och omsorgsboendet Solbacken och ytterligare projekt till företaget Bygg Dialog AB. Det är första gången som Tranemo kommun genomför en strategisk partneringupphandling.
Sju anbud har inkommit och samtliga leverantörer uppfyllde alla krav som ställdes. Utvärderingen av anbuden har varit övervägande kvalitetsbaserad med hänsyn till organisation, nyckelpersoner, erfarenhet, referenser och entreprenörsarvode. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet lämnades av Bygg Dialog AB som därför tilldelas upphandlingen.
Upphandlingen är en så kallad strategisk partnering som omfattar flera projekt i en och samma upphandling.
– Målet och avsikten med en sådan här upphandling är att uppnå bättre kontroll och insyn för oss som beställare. Större flexibilitet för verksamhetens behov, samt fasta ekonomiska ramar att röra sig inom för att hålla projekten kostnadseffektiva och inom budgetram, säger Michaela Chalhoub, upphandlingsansvarig.
Tranemo kommun står inför ett flertal investeringar under närmaste tiden och strategisk partnering har valts som arbetsform dels för att möta behoven, dels med förväntan om ekonomiska och organisatoriska skalfördelar.
Genom strategisk partnering handlar vi upp en organisation för att genomföra en entreprenad med flera huvuddelar tillsammans med beställaren under ett antal år. Det får till följd att vi kan utveckla och dra lärdomar av respektive huvuddel för att överföra till nästa med avseende på tid, funktion, ekonomi, utformning och teknik.
De projekten som ska prioriteras är vård- och omsorgsboende, förskola och Närhälsa i Länghem (Solbacken), samt Björkhagens förskola Dalstorp.
Utifrån fastighetsbestånd och behovsanalyser har vi identifierat ett antal skolor och förskolor som har valts ut i enlighet med investeringsplanen.
Nedan finns de projekt som kan komma att startas under kontraktets löptid. Beroende på behov, förutsättningar och vad som är ekonomisk och rationellt hållbart, kan projekten komma att pågå parallellt eller i sekvenser. Projekt kan också komma att utgå.

Projekt i upphandlingen:
Om- och tillbyggnad Limmaredskolan
Ombyggnation/anpassningar Tranängskolan
Nybyggnation av Björkhagens förskola
Nybyggnation av förskola samt Vård- och omsorgsboende och utrymmen för Närhälsa i Länghem (Solbacken)
Nybyggnation av förskola i Tranemos tätort
Nybyggnation fyra till sex förskoleavdelningar (placering utreds).
Ny idrottshall i Tranemo tätort (placering utreds).

För ytterligare information, kontakta:
Michaela Chalhoub, upphandlingsansvarig, 0325-57 60 55
Patrik Westerlund, chef samhällssektionen, 0325-57 62 09  

3 juni 2021

Allmänna utskottet har beslutat att tilldela upphandling av skötsel av grönytor till Tranemo Trädgårdstjänst.

Upphandlingen avser skötsel och underhåll av utemiljö för fastigheter och parkområden i Tranemo kommun. Objekten som omfattas av upphandlingen har en yta på cirka 764 000 kvadratmeter.

Målet är att verksamheter och allmänhet ska uppleva att den yttre miljön upplevs funktionell och välvårdad. Tomter och markanläggningar ska skötas på ett bra sätt och med nära kontakter mellan beställaren och leverantören.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Linge, enhetschef skog och park, 0325 57 61 24

 

Allmänna utskottets möte 20 maj 2021

Tranemo kommun ansluter sig till Hållbarhetsklivet för en hållbar besöksnäring

Turistrådet Västsverige AB bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till Hållbarhetsklivet för att tillsammans med kommunerna och besöksnäringsverksamheterna i regionen göra Västsverige till ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen är att ansluta sig till Hållbarhetsklivet.

Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de vägval som görs inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige.

 1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
 2. Bra för både boende och besökare
 3. Fler besökare när och där det inte är fullt
 4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter att ansluta sig till

Hållbarhetsklivet har direkt koppling till flera av de 17 målen i Agenda 2030, särskilt fokus på mål 8, 12 och 13.
För Tranemo kommun innebär Hållbarhetsklivet att:

 • Kommunen förbinder sig att beakta Hållbarhetsklivets fyra grundprinciper för en hållbar besöksnäring vid beslut om besöksnäringssatsningar
 • Kommunen får ett ramverk att använda till sina framtida besöksnäringsstrategier som är kopplat till Turistrådet Västsveriges strategi och Agenda 2030
 • Kommunen förbinder sig att dela med sig av initiativ som tas inom hållbar besöksnäring för exponering på Hållbarhetsklivets hemsida och får samtidigt möjlighet att ta del av andras initiativ
 • Kommunen tar aktiv ställning för en hållbar besöksnäring men förbinder sig inte till några ekonomiska åtaganden

Genom hållbarhetsklivet skapar vi tillsammans ekonomisk bärkraftiga företag och turism som inte leder till onödig miljöpåverkan och är uppskattad av både boende och besökare.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Emma Isaksson, vik. Turism- och landsbygdsutvecklare 0325-57 60 44
E-post: emma.isaksson@tranemo.se
_____

Höjt driftbidrag till föreningar

Föreningslivet har lidit och lider förluster i olika omfattning på grund av uteblivna intäkter för aktiviteter, verksamhet och arrangemang som inte kunnat genomföras till följd av de restriktioner som pandemin har medfört. I budget för 2021 finns 800 000 kr i extra anslag som är avsatta för föreningsbidrag 2021.

Förvaltningen har tagit fram förslag på hur det extra anslaget ska fördelas. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen är att bevilja de föreslagna föreningarna en höjning av driftbidraget med 45 % under 2021.
Det ökade driftbidraget betalas ut till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet, till bygdegårdar och samlingslokaler, till föreningar med elljusspår samt till hembygdsföreningar.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Annika Loman, fritidschef 0325-57 64 25
E-post: annika.loman@tranemo.se

Allmänna utskottets möte den 6 maj 2021.

Bidrag till försköning av tätortsmiljöer

Byalag, samhällsföreningar och vid särskilda fall andra samhällsgemensamma föreningar har möjlighet att varje år ansöka om försköningspengar. Åtgärderna ska innebära ett förskönande av samhällsbilden och ge orten ökad attraktivitet genom estetisk förbättring. Bidraget förutsätter också en egen insats av föreningen vilket ska framgå i ansökan.
I år har det kommit in färre ansökningar än vanligt, endast två föreningar har ansökt om bidrag. Det totala ansökningsbeloppet uppgår till 110 000 kr, vilket ryms inom budget så båda föreningarna har blivit beviljade det bidrag de har ansökt om.

I år har följande föreningar blivit beviljade bidrag:

 • VÄV – Vi är Väveriet för ljusinstallation på fastighet: 90 000 kr
 • Kultur1740 för färdigställande av parkområdet vid Glasets Hus bland annat ska ett plank sättas upp som på ett estetiskt sätt ska fånga Glasets Hus design och rama in området från väg 157 till Södra vägen: 20 000kr

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Emma Isaksson, vik. Turism- och landsbygdsutvecklare 0325-57 60 44
E-post: emma.isaksson@tranemo.se

 

28 januari – allmänna utskottets sammanträde

Tranemo Grus & Betong AB ansöker om planbesked för nytt industriområde i Tranemo

Tranemo Grus & Betong AB har ansökt om planbesked för del av fastigheten Gudarp 39:1. Området ligger i norra delen av Tranemo tätort och avgränsas av väg 27 i söder, Månstadsån i väster och Jälmån i öster. Tranemo Grus & Betong vill att det upprättas en ny detaljplan som möjliggör ändamålet industri. Området ligger utanför detaljplanelagd mark och är utpekad som ett utvecklingsområde för industriändamål i gällande översiktsplan för Tranemo kommun.

Allmänna utskottet beslutar om att ge planenheten i uppdrag att i detaljplan pröva möjligheten att planlägga delar av fastigheten för industriändamål.

– En av utmaningarna kommer vara anslutningen från området till väg 27, säger Sven Hedlund, stadsarkitekt. Denna fråga måste lösas i samråd med Trafikverket. En annan del som är tidskrävande i detta arbete är att titta på området med tanke på fornlämningar. Om arbetet går som planerat så bör det finnas en ny detaljplan som kan antas våren 2022.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Neda Jafari Najafi, planarkitekt
neda.jafari.najafi@gislaved.se

Sven Hedlund, stadsarkitekt
sven.hedlund@gislaved.se

Telefon kontaktcenter, 0371-810 00

—–

14 december 2020

PRESSINFORMATION
Information från Tranemo kommun
Allmänna utskottets möte den 10 december 2020.

Investerings- och upprustningsbidrag till föreningar

Sammanlagt har 11 föreningar ansökt om investerings- och upprustningsbidrag för 2021. Totala summan som avsätts för bidragen är nästan 700 000 kr. Enligt bidragsreglerna beviljas de ansökningar som uppfyller gällande kriterier bidrag med 50 % av den sökta summan.
Samtliga ansökningar som inkommit uppfyller kraven och beviljas därmed också 50 % av den sökta summan. Kriterierna som gäller är bland annat att:
• Det ska innebära ett ökat nyttjande av anläggningen och ökad tillgänglighet för alla
• Det ska vara åtgärder som främjar utveckling av barn- och ungdomsverksamhet
• Jämställdhetsskapande åtgärder
• Miljö- och energieffektiviseringar
Föreningar som har ansökt och blivit beviljade medel är Ambjörnarps Vattenskidklubb, Ambjörnarps Bygdegårdsförening, Dalstorps IF, Grimsås IF, Ljungsarps IF, Mossebo Bygdegårdsförening, PRO Limmared/Folkets Hus Limmared, Sjötofta IF, Tranemo Kuniba Kai, Tranemo Motorklubb och Uddebo Bygdegårdsförening.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Annika Loman, fritidschef, 0325-57 64 25
E-post: annika.loman@tranemo.se

Kommuninvånarna i Tranemo kommun kanske snart kan slänga avfall på återvinningscentralen i Svenljunga

Allmänna utskottet föreslår att kommunen ska skriva avtal med Svenljunga kommun om att kommuninvånare i Tranemo får nyttja återvinningscentralen som finns i Svenljunga.
Det blir allt vanligare att kommuner skaffar inpasseringssystem till sina återvinningscentraler. Genom att införa inpasseringssystem kan man kontrollera att endast kommuninvånare med giltigt renhållningsabonnemang får tillträde till kommunens ÅVC. Systemet ökar också möjligheten att tillåta invånare från grannkommuner att besöka och nyttja andra kommuners ÅVC. Användandet regleras sedan ekonomiskt mellan kommunerna med en överenskommen summa per besök.
Svenljunga kommun har nu skaffat inpasseringssystem och ställt frågan till Tranemo kommun om vi vill avtala om att ge våra kommuninvånare möjlighet att använda återvinningscentralen i Svenljunga, detta föreslår nu allmänna utskottet att kommunen ska göra. Beslut fattas efter årsskiftet.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Cathrine Persson, enhetschef renhållning, 0325-57 61 21
E-post: cathrine.persson@tranemo.se

 

20 november 2020

Delvis distansundervisning gäller på Tranemo gymnasieskola

Tranemo gymnasieskola inför distansundervisning varannan vecka för årskurs 2 och 3 från och med 23 november. Distansundervisningen kommer att pågå höstterminen ut. Det är för att minska risken för spridning av coronaviruset på skolan som undervisning på distans införs.

Det finns trängsel på gymnasiet som vid en del tillfällen är svår att organisera bort. Ledningen för gymnasieskolan har tillsammans med skyddsombud och elevkår kommit till slutsatsen att det bästa är att glesa ut verksamheten genom att ha färre personer på plats i lokalerna samtidigt.

– Vi har samrått med eleverna och det är tydligt att ingen vill ha distansundervisning på heltid. Den här lösningen gör att vi kan minska risken för smittspridning och inga elever blir isolerade genom att vara hemma på heltid, säger Thomas Åhman, skolchef.

I våras var det under en period distansundervisning för alla elever på skolan.

– Eleverna i årskurs två och tre vet hur distansundervisning fungerar och därför har vi valt de årkurserna, säger Thomas Åhman, skolchef.

Eleverna kommer att kompenseras med en ”gör-det-själv-peng” för lunch på 35 kronor per dag under de dagar som de studerar på distans. Förlängs distansundervisningen kan andra alternativ för lunchersättning bli aktuella.

Distansundervisning varannan vecka gäller för alla elever i årskurs två och tre med undantag för lektioner i karaktärsämnen på yrkesprogrammen som måste ske på plats och för en del elever på introduktionsprogrammet.

Efter avslutad period kommer beslutet om distansundervisning att omprövas .Beroende på coronaläget kan en eventuell förlängning bli aktuell.

Det är Tranemo kommuns krisledningsnämnd som har fattat beslut om distansundervisning.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Åhman, skolchef, 0325 57 64 24

20 augusti 2020

Kommunen köper mark av Tranemo Hembygdsförening

Hembygdsföreningen vill sälja mark för att bland annat möjliggöra sina planer på att utveckla parken och öka attraktiviteten för såväl gammal som ung. Det handlar om att göra parken mer tillgänglig genom att bygga en toalett och möjliggöra servering. – Vi har mark som vi idag ser att vi aldrig kommer att nyttja och då är det bättre att kommunen får köpa marken för att kunna vidareutveckla hela området., säger Bertil Olsson, hembygdsföreningen
Kommunen ser möjligheter med tomten. – Vi kan bland annat tillsammans med föreningar skapa förutsättningar för privatpersoner att odla grönsaker, frukt, bär och blommor tillsammans på allmän plats, säger Tony Hansen, kommunstyrelsens ordförande.
Odlingslotter kan bidra till ökad biologisk mångfald och skapa kunskap och kontakt mellan generationer och människor från olika delar av världen. Det finns även önskemål om en hundrastgård i Tranemo och med denna mark kan detta bli verklighet.
Fastigheten omfattar en yta av ca 9 400 kvm och har ett marknadsvärde på 300 000 kr.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Mikael Järvinen, mark- och exploateringsansvarig, 0325-57 61 32

E-post: mikael.jarvinen@tranemo.se

Karl-Johan Ohlin, sektionschef tekniska, 0325-57 61 29

E-post: karl-johan.ohlin@tranemo.se

18 augusti
Tony Hansen lämnar alla sina uppdrag

Kommunstyrelsens ordförande Tony Hansen, S, kommer att lämna alla sina politiska uppdrag på grund av familjeskäl.

– Jag har under en längre period haft en livssituation som gör att jag inte får mitt familjeliv och uppdraget att fungera på ett bra sätt, vilket gör att jag kommer att lämna alla mina politiska uppdrag.

Tony Hansen kommer att fullfölja sina uppdrag fram till dess att en ny ordförande för kommunstyrelsen har valts.

Tony Hansen har varit politiskt aktiv i Tranemo kommun sedan 2006 och tillträdde som ordförande för kommunstyrelsen 1 januari 2017.

För ytterligare information:

Tony Hansen 0325 – 57 60 46 eller 076 – 643 07 80

För information om processen med att utse ersättare för Tony:
Eva-Karin Haglund, S, andre vice ordförande i kommunstyrelsen, 070-364 04 61.

—–

13 augusti

Kommunen ingår en IOP, idéburet offentligt partnerskap med föreningen Kultur 1740

Allmänna utskottet föreslår att kommunen ska teckna en IOP med föreningen Kultur 1740, kommunfullmäktige tar sedan det slutliga beslutet. Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan offentliga sektorn och idéburen sektor. Överenskommelse om samverkan mellan föreningen Kultur 1740 och Tranemo kommun är den första i kommunen.
– Vi hoppas det blir många fler framöver, säger Tony Hansen, kommunstyrelsens ordförande.
– Vi tror på denna samverkansform och att den kommer att bidra en hel del till att vi når vårt mål med 14 000 invånare 2035, fortsätter Tony.
Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt socialt hållbart samhälle genom att stärka samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn. Genom detta samarbete kan vi inom kultur- och fritidsområdet ta tillvara de ideella krafter som finns i föreningen Kultur 1740 och de kan vara ett komplement till Tranemo kommuns egna verksamheter. I överenskommelsen ingår det aktiviteter som flera av dem redan i dag genomförs men som nu blir mer tydliga och kan både redovisas och utvärderas på ett bra sätt, utvärdering kommer att ske minst två gånger per år.

Målet med denna typ av överenskommelse är att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn att utgöra en viktig aktör inom välfärdsområdet.
Kommunen säkerställer också att traditionen av glas och den glassamling som finns i Limmared kommer att stanna i Limmared oavsett vad som händer med föreningarna i framtiden.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Juan Ochoa-Echevarria 0325-57 64 72
E-post: juan.ochoa-echevarria@tranemo.se

Fortsatt samverkan i Leader Sjuhärad

EU:s programperiod går nu mot sitt slut och för att starta arbetet med att ta fram en utvecklingsstrategi för Sjuhärad under åren 2021-2027 behöver Leader Sjuhärad veta om Tranemo kommun har fortsatt intresse av att ingå i leadersamarbetet. Allmänna utskottets förslag är att Tranemo kommun ska fortsatta sitt samarbete med Leader Sjuhärad.

Under den programperiod som har varit har det i Leader Sjuhärads område skapats 31 nya heltidsjobb och 32 nya företag har bildats. 99 nya mötesplatser och 9 nya besöksmål har skapats. Projektet har på så sätt bidragit till att skapa nya arbeten, företag, produkter och tjänster i vårt område. Dessutom har deltagarna bidragit med 25 000 timmar i ideellt engagemang, vilket visar att det finns ett stort intresse för att engagera dig ideellt i utvecklingen av vår bygd.

EU introducerade leadermetoden redan 1991 för att skapa lokalt engagemang och inflytande. Metoden innebär att privat, ideell och offentlig sektor i ett område engagerar sig för att tillsammans utveckla den plats där de bor och verkar. Utifrån en utvecklingsstrategi tilldelas leaderområdet en budget för att kunna prioritera utvecklingsprojekt som bidrar till att nå målen i strategin.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Emma Isaksson, vik. Turism- och landsbygdsutvecklare 0325-57 60 44
E-post: emma.isaksson@tranemo.se

18 juni 2020

Påskpresent och lunch till gymnasieelever har gett ett gott resultat

Den världsomfattande pandemin covid-19 har påverkat oss alla inte minst kommunens näringsliv, det har varit viktigt för kommunen att vidta de åtgärder som varit möjliga för att stödja det lokala näringslivet. Även för kommunens medarbetare har pandemin inneburit en hög arbetsbelastning och gör så fortfarande, än är läget inte över. För att visa uppskattning till alla medarbetare och samtidigt bidra till att gynna det lokala näringslivet delades det vid påsk ut en påskpresent till alla anställda. Sammanställningen visar att gåvan har givit 470 000 kronor till näringslivet. 97 % av alla anställda har nyttjat gåvan. Totalt har 39 olika företag tagit del av dessa pengar. Summan har fördelats med 62 % till detaljhandeln, 30 % till livsmedel, 5 % till tjänstesektorn och 3 % till restaurang/cafébranschen.
I samband med att Tranemo Gymnasieskola började bedriva undervisning på distans tog krisledningsnämnden beslut om att ge möjlighet för eleverna att få köpa sin lunchmat hos någon av de lokala restauranger som finns runt om i kommunen. Totalt har 15 restauranger nyttjats och 9 308 luncher har serverats till eleverna. I snitt har 77 % av eleverna nyttjat erbjudandet. Summan för gymnasieluncherna blir 790 000 kronor.
– Det känns bra att vi har kunnat ge stöd till vårt lokala näringsliv samtidigt som vi har kunnat visa uppskattning till våra medarbetare och dessutom har vi också genom detta initiativ hjälpt våra gymnasieelever i deras situation med distansundervisning, säger Tony Hansen, kommunstyrelsens ordförande.

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Konrad Fredh, ekonomichef 0325-57 60 56
E-post: konrad.fredh@tranemo.se
Manda Schillerås, näringslivsansvarig 0325-57 60 47
E-post: manda.schilleras@tranemo.se

6 maj 2020

Energirådgivning ger effekt i samhället

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen ger effekt på samhällsnivå. Det visar en nyligen avslutad effektanalys gjord av Sweco på uppdrag av Energimyndigheten. Hälften av de rådsökande privatpersonerna, företagen och organisationerna uppger att de har genomfört en eller flera energieffektiviserande åtgärder efter kontakten med energi- och klimatrådgivarna. Effektanalysen visar också att de rådsökande höjt sin kompetens för att bättre kunna upphandla nya lösningar för energieffektivisering och användning av förnybar energi.
I Sjuhärad har energirådgivarna bland annat haft solcellsföreläsningar där deltagarna har fått en grundlig genomgång av både de tekniska, säkerhetsmässiga och de ekonomiska förutsättningarna som gäller för solcellsinstallationer. Solceller har blivit väldigt populärt senaste tiden.

Energi- och klimatrådgivningen har varit en väsentlig del av Sveriges energieffektiviseringsarbete i snart 40 år. Den har erbjudit en kostnadsfri och oberoende rådgivning dit allmänhet, företag och organisationer kunnat vända sig med olika energifrågor exempelvis kring uppvärmning, egen elproduktion samt fordon och resval med mera. Formerna har varierat med tiden, både allmän folkbildning och mera specifika rådgivningsinsatser har förekommit.

Personlig rådgivning för samhällsnytta
Effektanalysen visar att den personliga rådgivningen har stor betydelse när den rådsökande står inför ett ekonomiskt beslut i form av att göra en investering för att öka energieffektiviteten eller byta till förnybart. De främsta anledningarna för att vända sig till en energi- och klimatrådgivare visar sig vara:
• vilja att spara pengar
• få en oberoende part som bekräftar det man kommit fram till på egen hand
• kunna prata med en kunnig person som kan ge inspel till ens egen specifika situation
Den sista punkten är en av den kommunala energi- och klimatrådgivningen stora styrkor och det visar sig också att många rådgivningstillfällen kring en specifik fråga ofta utvecklas till att den rådsökande får ett helhetsperspektiv på sin energiförsörjning och energianvändning samt de individuella förutsättningarna. Se längst ner för hela listan på frågor som rådgivningen ofta får.

”Intresset för solceller är jätteroligt och vi är glada över att vi har kunnat hjälpa så många personer med dessa frågor. Särskilt roligt är att vi har fått många fler företag som är intresserade av rådgivning . De kommande åren kommer fokus att ligga på energieffektivisering av själva byggnaderna. Detta är något vi redan nu ofta hjälper rådsökande med och vi ser fram mot flera intressanta rådgivningar i framtiden.” – John, Energi- och Klimatrådgivare i Borås Kommun

Koppling mellan rådgivning och ansökningar av solelsstöd
I en annan studie av effekter av insatsprojektet 2017 för solel (Alvar Palm, 2019) konstaterades att antalet ansökningar till solcellsstödet under projektet ökade markant i de kommuner som deltog. Genom att följa upp ansökningarna konstaterades att effekten stod sig även då ansökningar som inte ledde till bekräftad installation rensades bort. Slutsatsen som dras i studien är att insatserna ökade mängden solcellsinstallationer med cirka 30 procent i de kommuner som deltog jämfört med de kommuner som inte deltog.

Energi- och klimatrådgivningen
Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Det finns energi- och klimatrådgivare i 284 av landets 290 kommuner.
Den som är intresserade av att få hjälp av sin kommunala energi- och klimatrådgivning kan antingen ringa sin kommuns växel eller söka upp kontaktuppgifterna på Energimyndighetens webbplats.
Energi- och klimatrådgivningen finansieras av Energimyndigheten, som tillsammans med de 15 regionala energikontoren samordnar arbetet för landets alla energi- och klimatrådgivare. Syftet är att öka takten för att nå de energi- och klimatpolitiska målen samtidigt som insatserna bidrar till att utveckla rådgivarnas kunskaper och arbetsmetoder.

Lista på de vanligaste frågorna
Det här anger de kommunala energi- och klimatrådgivarna är de områden de mest får frågor inom – hela listan.

För frågor, kontakta:
Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga kommuner
Decima Henningsson, Energi- och klimatrådgivare
Tel. 0321-595290
decima.henningsson@ulricehamn.se

Samordning från Energimyndigheten
Morgan Dahlman, Energimyndigheten
Tel: 073-660 21 44
E-post: morgan.dahlman@energimyndigheten.se

 

 

 

20 april 2020

Tranemo satsar på restaurangluncher till gymnasieelever

– Vi vill säkerställa att våra gymnasieelever får möjlighet till en lagad lunch per dag och samtidigt är det ett sätt för oss att stötta den lokala restaurangnäringen i kommunen, säger en enad krisledningsnämnd.

För tre veckor sedan presenterade Tranemo kommun sitt första krispaket med anledning av coronaviruset. Nu kommer del två.

Alla gymnasieelever som är folkbokförda i kommunen kommer att kunna hämta ut en lunch till ett värde av 75 kronor, exklusive moms, fem dagar i veckan.

– Det är möjligt att hämta ut fem luncher redan på måndagen för den som har ett längre avstånd till närmsta restaurang, säger Tony Hansen.

Rent praktiskt kommer varje gymnasieelev att med hjälp av en qr-kod, som de får i sin mobiltelefon, att kunna hämta ut en lunch till ett värde av 75 kronor fem dagar i veckan. Det är även möjligt att låta en förälder hämta lunchen genom att föräldern visar den aktuella qr-koden och legitimation.
Satsningen på hämtluncher gäller som längst fram till vårterminens slut eller till och med att gymnasieeleverna återgår till ordinarie undervisning i skolan. Det är under ordinarie skoldagar som luncher kan hämtas.

Beräkningen är att lunchsatsningen som mest kommer att uppgå till 1,1 miljoner kronor.

– Vi har sett de vägar som kommuner runtomkring oss har valt och efter noga övervägande tycker vi att vi har kommit fram till den bästa lösningen. Det här är bra både för elever och för restaurangnäringen, säger Lennart Haglund, C.

I krisledningsnämnden ingår Tony Hansen, S, Lennart Haglund, C, och Eva-Karin Haglund, S.

Restauranger som är med
Mötesplatsen, Tranemo
Glasets Hus, Limmared
Limmareds Värdshus, Limmared
Länghem pizzeria, Länghem
Orkidé Thai, Tranemo
Pizzeria Campino, Dalstorp
Pizzeria Midway, Tranemo
Pizzeria Pangea, Tranemo
Pizzeria Stella, Tranemo
Pizzeria Limmared, Limmared
Kabyssen, Dalstorp
Köksträdgården, Hofsnäs

17 mars 2020

Gymnasiet och vuxenutbildningen går över till distans- och fjärrundervisning

Från och med onsdag 18 mars kommer all utbildning på Tranemo gymnasieskola och vuxenutbildningen att genomföras på distans. Det innebär att samtliga elever som går utbildningar på dessa skolor ska fortsätta sin skolgång hemifrån och ha kontakt med sina lärare digitalt. Beslutet gäller tills vidare.

Beslutet är fattat av Tranemo kommuns krisledningsnämnd efter rekommendation från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

– Vi har den senaste tiden arbetat fram en planering på lärandesektionen ifall en rekommendation om att stänga skolor skulle komma. Jag känner mig trygg med att vår undervisning kommer att fungera bra även när den bedrivs på distans. Samtidigt är vi ödmjuka inför att vi befinner oss i ett unikt läge – inte bara inom skolvärlden – utan i hela Sverige och i vår omvärld, säger Thomas Åhman, chef för lärandesektionen i Tranemo kommun.

Inom gymnasiet och vuxenutbildningen har alla elever och lärare egna datorer och använder sig av en mängd lärplattformar. Både gymnasiet och vuxenutbildningen har även tillgång till de verktyg för distansundervisning som finns i programmen. Distansutbildning innebär att eleverna digitalt får uppgifter som de löser, fjärrundervisning innebär att lärare och elever har kontakt i realtid via sina digitala enheter.

Samtliga lärare kommer inledningsvis att arbeta från sina respektive arbetsplatser.

Respektive utbildning kommer att informera sina elever om innehållet i den fortsatta undervisningen.

Beslutet om distansundervisning omfattar sammanlagt omkring 450 elever.

Tranemo kommun har idag, 17 mars, aktiverat sin krisledningsnämnd. I nämnden ingår Tony Hansen, S, Lennart Haglund, C och Eva-Karin Haglund, S.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Åhman, chef lärandesektionen, 0325 -57 64 24

Allmänna utskottets möte den 12 mars 2020

Utvecklingsplan för återvinningscentralen Returen

Det händer mycket på området sortering och avfall. Återbruk och att minska avfallet är viktiga framtidsfrågor. Vi vill kunna sortera ut och ta vara på fler och fler produkter, säger Cathrine Persson, enhetschef renhållning.

För att även fortsättningsvis ha en återvinningscentral som är i ”framkant” både vad gäller besöksvänlighet och cirkulärt tänk men som också möter upp till förändrade lagkrav och önskad befolkningsutveckling i kommunen får nu förvaltningen i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för återvinningscentralen Returen.

Återvinningscentralen Returen som ligger i Tranemo är känd för att vara en tillgänglig och bra återvinningscentral, den hålls i ett fint skick och det är rent och snyggt. Nu märker vi att den börjar bli för trång och ju mer vi vill sortera så ser vi att det finns lite andra behov. Redan idag finns det utrymmen som inte räcker till, bland annat för farligt avfall och elektronik. Vi ser också kommande förändringar när EU:s avfallsdirektiv införs i svensk lagstiftning till sommaren, dessa kan komma att påverka behoven ytterligare.

Ytterligare upplysningar om utvecklingsplan för Returen lämnas av:
Cathrine Persson, enhetschef renhållning, telefon 0325-57 61 21
E-post: cathrine.persson@tranemo.se

2020-02-25 Allmänna utskottet

Upphandling av lokalvård

Upphandling avseende lokalvård inom Tranemo kommun har avslutats och i dag har allmänna utskottet haft ett extra insatt sammanträde för att kunna fatta ett tilldelningsbeslut om lokalvård.

4 anbud har inkommit och tilldelningen skedde till Samhall Aktiebolag. Totalt handlar upphandlingen om en städyta av ca 51 000 kvm.

Avtalsspärr råder till och med 6 mars, vilket innebär att avtal kan tidigast skrivas efter den 6 mars. Avtalet gäller sedan i 3 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år.

För mer information:

Karl-Johan Ohlin, teknisk chef, telefon 0325- 57 61 29, e-post karl-johan.ohlin@tranemo.se

Information från allmänna utskottet 15 januari 2020

Dialogträffar med föreningar fortsätter under 2020

Under 2019 genomfördes 6 träffar med föreningar i kommunen, både politiker och tjänstemän fanns med vid dessa tillfällen. Många tankar, idéer och förslag har kommit fram och som nu handläggs av ansvariga inom kommunen.

Under 2020 och fram till 2023 är planen att dessa träffar ska fortsätta men med respekt för föreningarnas tid och ideella arbete så kommer antalet träffar/år att minskas ner. Föreningar från flera orter kommer att bjudas in till en ”storträff”. Utöver dessa större träffar kommer 2 föreningsbesök per år att göras.

Orterna delas in i 4 större grupper:

I mars 2020 kommer föreningar i Dalstorp, Grimsås, Ljungsarp och Ölsremma att bjudas in till träff. 2021 blir det Tranemo, Ambjörnarp, Sjötofta, Mossebo och Uddebo som får inbjudan. 2022 Limmared, Nittorp och Hulared och 2023 Länghem och Månstad.

Ytterligare upplysningar om dialogträffar med föreningslivet lämnas av:
Annika Loman, fritidschef, telefon 0325-57 64 25
E-post: annika.loman@tranemo.se

______________________________________________________

Investerings- och upprustningsbidrag till föreningar

Sammanlagt har 13 föreningar ansökt om investerings- och upprustningsbidrag för 2020. De ansökningar som har kommit in handlar om allt från byte av golv i kök, arenaklocka, takomläggning, byte av värmepump, nyritning av orienteringskarta, byte av fasadbrädor, skidlekplats till vattenkoppar i beteshagar. Det är spridda skurar och totalt beviljas nästan 700 000 kr till investeringarna, vilket motsvarar den budget som finns för bidraget.

Föreningarnas planerade projekt uppgår till en beräknad kostnad om 4 447 000 kr och totalt uppgår ansökningarna till 1 076 900 kr vilket är ca 300 000 kr mer än vad kommunens avsatta medel för detta bidrag är.

Utifrån de regler som finns om bidraget prövas alla ansökningar och de som har uppfyllt gällande kriterier har här också blivit beviljade bidrag med 50%, vilken är den högsta procentsats som är möjlig att få.

I bestämmelserna framgår det att bidrag utgår för nyanläggning, om- och tillbyggnad samt upprustning av föreningsägd eller arrenderad anläggning eller samlingslokal/bygdegård. Föreningen ska ha upprättat en underhållsplan som sträcker sig 5 år framåt för att ha rätt att söka bidrag.

Bidrag prioriteras för investeringar som främjar:

• Ökat nyttjande av anläggningen och ökad tillgänglighet för alla
• Åtgärder som främjar utveckling av barn- och ungdomsverksamhet
• Jämställdhetsskapande åtgärder
• Miljö- och energieffektiviseringar

Ytterligare upplysningar om bidragen lämnas av:
Annika Loman, fritidschef, telefon 0325-57 64 25
E-post: annika.loman@tranemo.se

Tranemo 13 januari

Nytt koncept – ungdomar får chans till feriearbete även inom det privata näringslivet

Svenljunga och Tranemo kommuner satsar tillsammans på ett nytt koncept för att få en hållbar och strategisk kompetensförsörjning. Under sommaren 2020 finns det för första gången möjlighet för företag att anställa ungdomar med subvention från kommunerna.

Syftet med feriearbete är att ungdomar breddar sina kunskaper och sitt engagemang om arbetslivet inför sitt kommande studie- och yrkesval.
Vi värnar alla tillsammans om att kompetens ska stanna i vårt närområde.
Vi berättar mer om denna satsning på en presskonferens. Kommunalråden Tony Hansen, S, Stefan Carlsson, S, och oppositionsrådet Johan Björkman, M, deltar. Medverkar på pressträffen gör även näringslivsstrategerna Manda Schillerås och Fredrik Dahl och arbetsmarknadschefen Mary Andersson.
När: torsdag 16 januari, klockan 15.30
Var: Jobbcentrum, Tåstarpsgatan 9, Tranemo

Vad innebär ett feriejobb på en kommun?
• Ungdomar som är födda 2004, 2003, 2002 kan få ett feriejobb. Men vi kan inte garantera en plats till de som har fyllt 18 år före 1 juni i år.
• Ungdomarna behöver vara folkbokförda i Svenljunga eller Tranemo kommuner.
• Ungdomar som saknar de sista siffrorna i personnumret behöver ha ett arbetstillstånd.
• Ungdomarna erbjuds 90 timmar arbetstid under vecka 25 till och med 33.
• Timlönen är 77 kronor, inklusive semesterersättning.
• Ansökan sker via en e-tjänst som heter Offentliga jobb, ansökan är öppen från 2 mars till och med 5 april.

Vad innebär ett feriejobb på ett lokalt företag med subvention av kommunen?
• Ungdomar som är födda 2004, 2003, 2002 kan få ett feriejobb.
• Ungdomarna behöver vara folkbokförda i Svenljunga eller Tranemo kommuner.
• Ungdomar som saknar de sista siffrorna i personnumret behöver ha ett arbetstillstånd.
• Arbetsplatsen ska finnas i hemkommunen.
• Företaget ska ha F-skattsedel och betala en avtalsenlig lön.
• Företaget står för arbetsgivaransvaret, inklusive arbetsskadeförsäkring.
• Kommunen subventionerar 50 procent av en timlön på högst 77 kronor, inklusive semesterersättning och för maximalt 90 timmar. Maxbeloppet som kommunerna kan betala är 3 465 kronor per ungdom och år.

Tranemo 18 december

Laddstolpar planeras att sättas upp runt om i kommunen

Kommunen har från Naturvårdsverket via Klimatklivet blivit beviljade ett stöd för att sätta upp destinations- och arbetsplatsladdare på strategiska platser runt om i kommunen. Under januari och februari månad 2020 kommer en upphandling att ske. Ambitionen och målet är att laddstolpar ska vara på plats under 2020.
Det finns ett stort intresse för projektet både från invånare och anställda inom kommun och näringsliv. Eldrivna fordon kommer av allt att döma att vara en viktig del av framtidens transportsystem. Laddstationer ökar dessutom kommunens attraktivitet i stort och de ställen de placeras i synnerhet. En arbetsplats som erbjuder laddning för sin personal blir en attraktivare arbetsplats och ett besöksmål blir på samma sätt ett attraktivare besöksmål.

Ytterligare upplysningar om laddstolpar lämnas av:
Melinda Gunnarsson, fordonssamordnare, telefon 0325-57 61 59
E-post: melinda.gunnarsson@tranemo.se

Planändring av fastighet i Tåstarp, Tranemo för att möjliggöra byggnation av flerbostadshus

Tomten ligger vid Tranemosjön på vägen mot Uddebo. Planförslaget innebär en utökad byggrätt, upp till 30 % av fastigheten och med en möjlighet att bygga upp till 7 m i byggnadshöjd. Fastighetsägaren planerar att bygga två radhus i två våningar med ca 10 lägenheter. Planändringen har varit ute på samråd och är nu klar för antagande. Allmänna utskottet förslår på sitt sammanträde att planen ska antas, det slutliga beslutet fattas av kommunfullmäktige i februari 2020. När sedan alla beslut är tagna kan fastighetsägaren börja bygga.

Ytterligare upplysningar om detaljplanen lämnas av:
Ola Rosenqvist, planarkitekt, telefon 010-121 80 71, e-post ola.rosenqvist@tranemo.se eller
Mattias Josefsson, samhällsutvecklingschef, telefon 0325-57 60 40, e-post mattias.josefsson@tranemo.se

Tranemo, 26 november

Utredning om nattis delvis klar

För att öka servicenivån och förstärka arbetsmiljön för medarbetarna har förvaltningen fått i uppdrag av politikerna att utreda var ett nattis kan placeras i Tranemo framöver.

Förslaget är att nattis placeras tillsammans med korttidsboendet Västergården eller ihop med ett gruppboende som planeras ligga centralt i Tranemo.

Fördelarna med alternativet Västergården, som ska byggas om och stå klart till sommaren, är att lokalerna ligger centralt i Tranemo. Det är promenadavstånd till Skattkammarens förskola. För personalen blir arbetsmiljön bättre eftersom det finns annan personal i närheten som också är i tjänst nattetid, det ger ökad trygghet för de anställda.

Ytterligare en positiv effekt med ett nattis i närheten av annan kommunal verksamhet är att det kan bli möjligt att samarbeta kring den mat som serveras till barnen på nattis.

I dagsläget finns ett nattis på Parkhagens förskola, Limmared. Elva barn går på nattis. Det finns i dag ingen möjlighet att laga mat på den avdelning där nattis är. Till 90 procent arbetar personalen ensam och rektorn har jour.

Tidigare har Solbacken i Länghem nämnts som ett alternativ för kommunens nattis. I och med förvaltningens utredning är Solbacken inte längre aktuellt. Fokus framöver ligger på en placering i centrala Tranemo.

För ytterligare information kontakta
Thomas Åman, skolchef, 0325 57 64 24

Pressbilder

Driton Bilalli

Driton Bilalli (S), kommunstyrelsens ordförande

 

 Niklas Gardewik (M), vice ordförande i kommunstyrelsen

 

Lennart Haglund (C), andre vice ordförande i kommunstyrelsen

 

 

 

Logotype


Publicerad den 2 oktober 2019, senast ändrad den 19 december 2023