Skolskjuts

Pojke i landsbygdsmiljö.

Rätt till skolskjuts

Rätten till skolskjuts innebär att kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Resor till och från fritidshem eller förskola är inte skolskjuts utan dessa resor ansvarar vårdnadshavarna för. Skolskjuts beviljas för elev som uppfyller Tranemo kommuns regler gällande skolskjuts.

Läs nedan vilka regler som gäller i Tranemo kommun

Skolskjuts och säkerhet
Regler för skolskjuts och andra elevresor i grundskolan
Regler för gymnasieresor

Vårdnadshavare och myndig elev ansvarar för

  • att eleven kommer i tid till skolskjutsen på morgonen. Missar eleven skolskjutsen ansvarar vårdnadshavaren eller eleven för att komma till skolan.
  • att meddela kommunen förändringar som kan påverka behovet eller rätten till skolskjuts. Det kan exempelvis vara om eleven flyttar eller byter skola
  • att eleven kommer hem vid akut sjukdom under skoldagen

Att ansöka om skolskjuts

På Skolskjutsportalen kan du göra din ansökan, se dina beslut och tacka ja till erbjuden skolskjuts. När ruttplaneringen är gjord ser du även ditt barns hållplats och rutt.
Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du ansöka via öppen ansökan.

Automatisk tilldelning av skolskjuts

Elever som går i anvisad skola och uppfyller avståndskriterierna mellan hemmet och skolan behöver inte skicka in någon ansökan utan kommer tilldelas skolskjuts automatiskt, man måste bekräfta erbjuden skolskjuts för att bli inplanerad på en rutt. De avståndskriterier som gäller är:

  • Förskoleklass – Årskurs 2 = 2 km från hem till skola.
  • Årskurs 3 – Årskurs 9 = 3 km från hem till skola.

Ansöka vid andra skäl än avstånd

Elever som önskar skolskjuts på grund av funktionsnedsättning, trafikfarlig väg, från växelvis boende eller av annan särskild omständighet måste ansöka om skolskjuts. Observera att ansökan på grund av funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet inte anses komplett utan bifogat intyg som styrker behovet av skolskjuts.

Växelvis boende

Vid ansökan om skolskjuts på grund av växelvis boende ska ett vistelseschema (schema när eleven bor på respektive adress) finnas med i ansökan för att den ska vara komplett.

Val av skola

Elever som går i en icke anvisad skola behöver oavsett avstånd till skolan ansöka om skolskjuts. Sådan skjuts beviljas endast om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

För att med säkerhet veta att du får uppdaterad information är det viktigt att rätt kontaktuppgifter finns i systemet. Kontrollera att dina uppgifter stämmer. Det är viktigt att det är här du gör dina ändringar och inte i Infomentor. Uppgifterna i Infomentor kommer att uppdateras utifrån de ändringar ni gör via länken ovan.

Dataskydd och integritet

När du är i kontakt med oss använder och sparar vi vissa personuppgifter för att kunna utföra vår service.
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi arbetar enligt dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen är det svenska namnet på EU-lagen the General Data Protection Regulation, som förkortas GDPR.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

KategoriExempel på personuppgift
Elevens personuppgifterNamn, adress, personnummer
Teknisk metadataLoggar/Trafikdata, positionering
Vårdnadshavares personuppgifterNamn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post
Teknisk metadataLoggar

Skolskjuts - Upphandlad buss

• Vårdnadshavaren kan inte ändra färdväg, tider eller platser för på- och avstigning. Sådana ändringar gör kommunen vid behov.
• Skolskjutsen behöver inte anpassas till enskilda elevers skoltider eller önskemål.
• Om lektion ställs in ändras inte tiden för skolskjutsen. Eleven får då vänta i skolans lokaler.
• Bedömer chauffören att skolskjutstransporten inte kan utföras på ett säkert sätt, till exempel på grund av väderlek, vägens skick med mera, ställs transporten in. Ersättningsskjuts anordnas då inte.

Skolskjuts - Taxi

Kommunen beställer skolskjuts med taxi och meddelar taxibolaget när varje elev börjar och slutar sina skoldagar. Taxibolaget samordnar alla beställningar och meddelar vårdnadshavaren när eleven hämtas och lämnas vid hemmet. Transporten organiseras för att uppnå god samåkning. Det är därför viktigt att visa hänsyn till andra passagerare och att respektera bestämd färdväg, tider och platser för av- och påstigning. Under läsåret kan resan förändras och behöver inte anpassas till enskildas önskemål om exempelvis tid för hämtning.

  • Tänk på att avboka skolskjuts med taxi om den inte ska användas, detta görs till Bergkvara Taxi 0325-13000.

Skolskjuts - Linjetrafik

• En elev som beviljas skolskjuts med linjetrafik hämtar ut sitt busskort på skolexpeditionen första skoldagen alternativt lämnas busskorten ut av klassläraren/mentor. Första dagen får eleverna åka till skolan utan busskort.

• En elev som beviljats skolskjuts med linjetrafik får ett busskort som gäller för hela läsåret.

• Tänk på att anmäla busskort som inte fungerar eller som förlorats till skolexpeditionen.

• Ett ersättningskort kostar 100 kronor om eleven förlorar sitt busskort. Om det däremot är fel på busskortet till exempel att det har blivit avmagnetiserat så kostar det inte något för eleven. Tills det nya kortet kommer får eleven ett veckointyg.

• För tidtabell se vasttrafik.se.

Elevresa för elev på Gymnasieskola

Elevresa för elev på Tranemo Gymnasieskola

Elev som önskar elevresa med linjetrafik på grund av att avståndet mellan hemmet och skolan överstiger 3 km behöver inte ansöka om elevresa. Eleven kommer att berättigas ett busskort till linjetrafiken automatiskt. Busskorten delas ut i skolan under första skoldagen. På morgonen första skoldagen reser eleven gratis med linjetrafiken. Elever som önskar anslutningsskjuts på grund av att det är mer än 3 kilometer till närmsta linjetrafikhållplats måste skicka in en ansökan om detta.

Elevresa för elev på annan gymnasieskola än Tranemo Gymnasieskola

Vänligen vänd er till aktuell skola för information om elevresor.

Kompisåkning

Tranemo kommun tillåter kompisåkning. Kompisåkning innebär att en kompis åker med en skolskjutsberättigad elev enligt denna elevs planerade skolskjutsresa. Det innebär att kompisåkning inte kommer påverka övriga skolskjutselever i aktuell rutt negativt. Vårdnadshavaren ska ansöka dagen innan om kompisåkning till skolskjutsentreprenören som avgör om kompisåkning kan anordnas för den ansökta kompisresan. Kompisåkning genomförs enligt samma krav på resa som skolskjuts. Bergkvarabuss AB upprättar regler och rutiner för ansökan om kompisåkning. Telefonnummer till Bergkvarabuss för ansökan om kompisåkning. 0325-13 002.

Anmälan av olycka eller tillbud

Anmälan av olycka eller tillbud vid skolskjuts

Telefonnummer till skolskjutsbussarna

När du loggar in på skolskjutsportalen under reseschemat hittar du de bussar som tillhör dina barns rutter. Chaufförerna nås bäst via sms, se bussarnas telefonnummer nedan:

Buss 1 0767-629 664
Buss 2 0767-629 662
Buss 3 0767-629 538
Buss 4 0767-629 188
Buss 5 0767-629 220
Buss 6 0767-629 143
Buss 7 0767-629 010
Buss 8 0767-629 204
Buss 9 0767-629 548
Buss 10 0767-629 037
Buss 11 0767-629 026
Buss 12 0767-629 057
Buss 13 0767-629 260

 


Publicerad den 13 januari 2016, senast ändrad den 28 februari 2024