Skolskjuts

Skolskjuts höstterminen 2019

På länken nedan har vi samlat all information du som vårdnadshavare behöver gällande skolskjuts inför höstterminen 2019.

Skolskjuts – allt du behöver veta inför höstterminen 2019.

Rätt till skolskjuts

Rätten till skolskjuts innebär att kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Resor till och från fritidshem eller förskola är inte skolskjuts utan dessa resor ansvarar vårdnadshavarna för. Skolskjuts tilldelas elev som uppfyller Tranemo kommuns regler gällande skolskjuts.

Läs i skolskjutsregler vilka avstånd som gäller för olika åldrar på barnen

Läsåret 2018/2019

Använd länk nedan för att logga in på skolskjutsportalen.

Länk till Skolskjutsportalen, här kan du se ditt barns hållplats och rutt.

Uppdatera dina kontaktuppgifter

Eftersom en hel del information från förskolor, skolor och skolskjuts skickas till vårdnadshavare via sms eller e-post är det viktigt att rätt kontaktuppgifter finns i systemet. Klicka på länken här och kontrollera dina uppgifter, ändra gärna om de inte stämmer. Det är viktigt att det är här du gör dina ändringar och inte i Infomentor. Uppgifterna i Infomentor kommer att uppdateras utifrån de ändringar ni gör via länken ovan.

Ansökan om skolskjuts, e-tjänst

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänst , ansök via vår öppna ansökningstjänst

Ansökan om skolskjuts, öppen ansökan 

Ansökan om skolskjuts för elev i grundskolan, år F-9

Elev som önskar skolskjuts måste ansöka om skolskjuts. Observera att ansökan p.g.a. funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet inte anses komplett utan bifogat intyg som stärker yttrandet. Beslut publiceras på Skolskjutsportalen. Om ansökan bifallits klickar ni i att ni tackar ja till skolskjutsen. Detta för att bekräfta att ni tagit emot beslutet. Har ansökan avslagits finns motivering till beslutet och information om möjlighet att överklaga beslutet. Tänk på att handläggningstiden kan vara upp till två veckor.

Elevresa för elev på Tranemo Gymnasieskola

Elev som önskar elevresa med linjetrafik p.g.a. att avståndet mellan hemmet och skolan överstiger 3km behöver inte skicka in någon ansökan. Eleven kommer att berättigas ett busskort till linjetrafiken automatiskt.
Elev som har över 3km till närmsta linjetrafikhållplats kan ansöka om elevresa. Beslut publiceras på Skolskjutsportalen. Om ansökan bifallits klickar ni i att ni tackar ja till skolskjutsen. Detta för att bekräfta att ni tagit emot beslutet. Har ansökan avslagits finns motivering till beslutet och information om möjlighet att överklaga beslutet.

Skolskjuts för elev i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Elev som önskar skolskjuts till grundsärskolan eller gymnasiesärskolan måste ansöka om skolskjuts. Om ansökan bifallits klickar ni i att ni tackar ja till skolskjutsen. Detta för att bekräfta att ni tagit emot beslut. Har ansökan avslagits finns motivering till beslutet och information om möjlighet att överklaga beslutet.

Elevresa för elev på annan gymnasieskola än Tranemo Gymnasieskola

Vänligen vänd er till aktuell skola för information om elevresor.

Telefonnummer till Bergkvarabuss

Vardagar mellan klockan 08.00-16.00. Bergkvarabuss AB: 0325-13 002

Information till dig som beviljats skolskjuts

Vårdnadshavare och myndig elev ansvarar för

• att eleven kommer i tid till skolskjutsen på morgonen. Missar eleven skolskjutsen ansvarar vårdnadshavaren eller eleven för att komma till skolan.
• att anmäla busskort som inte fungerar eller som förlorats. Anmälan görs till skolexpeditionen.
• att avboka skolskjuts med taxi som inte ska användas. Detta görs till Tranemo kommuns skolskjutshandläggare.
• meddela Tranemo kommuns skolskjutshandläggare när resorna åter ska användas.
• att meddela kommunen förändringar som kan påverka behovet eller rätten till skolskjuts. Det kan exempelvis vara om eleven flyttar eller byter skola.

Skolskjuts - Taxi

Skolskjuts med taxi beställs av kommunen. Taxibolaget meddelas när varje elev börjar och slutar sina skoldagar. Taxibolaget samordnar alla beställningar och meddelar vårdnadshavaren när eleven hämtas och lämnas vid hemmet. Transporten organiseras för att uppnå god samåkning. Det är därför viktigt att visa hänsyn till andra passagerare och att respektera bestämd färdväg, tider och platser för av- och påstigning. Under läsåret kan resan förändras och behöver inte anpassas till enskildas önskemål om exempelvis tid för hämtning. Bergkvarabuss AB: 0325-13 000.

Busskort - Linjetrafik

• En elev som beviljas skolskjuts med linjetrafik hämtar ut sitt busskort på skolexpeditionen första skoldagen eller så lämnas busskorten ut av klassläraren/mentor. Första dagen får eleverna åka till skolan utan busskort. • En elev som beviljats skolskjuts med linjetrafik får ett busskort som gäller för hela läsåret. • Anmäls ett busskort förlorat eller att eleven har varit oaktsam om kortet få de betala 100 kronor för ett nytt kort. Tills det nya kortet kommer får eleven ett veckointyg. Om det däremot är fel på busskortet till exempel att det har blivit avmagnetiserat så kostar inte det något för eleven. • För tidtabell se vasttrafik.se.

Anmälan av olycka eller tillbud

Anmälan av olycka eller tillbud vid skolskjuts

Bra att känna till

• Vårdnadshavaren kan inte ändra färdväg, tider eller platser för på- och avstigning. Sådana ändringar gör kommunen vid behov. • Skolskjutsen behöver inte anpassas till enskilda elevers skoltider eller önskemål. • Vid akut sjukdom under skoldagen ansvarar vårdnadshavaren för att hämta eleven. • Om lektion ställs in ändras inte tiden för skolskjutsen. Eleven får då vänta i skolans lokaler. • Bedömer chauffören att skolskjutstransporten inte kan utföras på ett säkert sätt, till exempel på grund av väderlek, vägens skick med mera, ställs transporten in. Ersättningsskjuts anordnas då inte.

Kompisåkning

Tranemo kommun tillåter kompisåkning. Kompisåkning innebär att en kompis åker med en skolskjutsberättigad elev enligt denna elevs planerade skolskjutsresa. Det innebär att kompisåkning inte kommer påverka övriga skolskjutselever i aktuell rutt negativt. Vårdnadshavaren ska ansöka dagen innan om kompisåkning till skolskjutsentreprenören som avgör om kompisåkning kan anordnas för den ansökta kompisresan. Kompisåkning genomförs enligt samma krav på resa som skolskjuts. Bergkvarabuss AB upprättar regler och rutiner för ansökan om kompisåkning. Telefonnummer till Bergkvarabuss för ansökan om kompisåkning. 0325-13 002.

Telefonnummer till skolskjutsbussarna

När du loggar in på skolskjutsportalen under reseschemat hittar du de bussar som tillhör dina barns rutter. Chaufförerna nås i respektive buss mellan klockan 06.45-08.00 och 13.00-16.00. Mellan klockan 08.00-13.00 ring 0325- 13 002. Nedan ser du bussarnas telefonnummer:

Buss 1 076-7629663
Buss 2 076- 7629662
Buss 3 076- 7629664
Buss 4 076- 7629105
Buss 5 076-7629099
Buss 6 076-7629357
Buss 7 076-7629010
Buss 8 076-7629010
Buss 9 076-7629016
Buss 10 076-7629037
Buss 11 076-7629015
Buss 12 076-7629026
Buss 13 076- 7629260
Buss 14 076-7629268

 

Vardagar mellan klockan 08.00-16.00. Bergkvarabuss AB: 0325-13 002


Publicerad den 13 januari 2016, senast ändrad den 13 augusti 2019