Skolskjuts

Nu är skolskjutsplaneringen för läsåret 2018/2019 klar.

Använd länk nedan för att logga in på skolskjutsportalen.

Länk till Skolskjutsportalen, här kan du se ditt barns hållplats och rutt

Det pågår finplanering av rutterna ända fram till skolstart så det är bra om ni tar en titt när skolstarten närmar sig så ni ser om något har förändrats.

Bekräftelse av skolskjuts:
De elever som uppfyller kriterierna för skolskjuts p.g.a. att avståndet mellan hemmet och skolan överstiger de avståndskriterier som finns i kommunen (F-2: 2km, år 3-9: 3km) behöver inte skicka in någon ansökan. Eleven kommer att tilldelas skolskjuts automatiskt.
Vårdnadshavare måste dock bekräfta att eleven vill använda sin skolskjuts. mellan 28 maj – 17 juni. Om inte bekräftelse av skolskjuts har gjorts innan bekräftelseperiodens slut tolkar vi det som att eleven inte vill nyttja skolskjutsen och kommer inte att planeras på en resa.

Vid frågor kontakta:
skolskjuts@tranemo.se

Sen ansökan om skolskjuts

Det går fortfarande att skicka in en ansökan. Kommer ansökan in efter ansökningsperiodens slut (13 maj) kan vi ej garantera att ansökan behandlas innan skolstart. Handläggningstiden är upp till 3 veckor.

Ansökan om skolskjuts, e-tjänst

Ansökan om skolskjuts för elev i grundskolan, år F-9
Elev som önskar skolskjuts p.g.a. funktionsnedsättning, trafikfarlig väg eller annan särskild omständighet samt, önskar skolskjuts från ett växelvis boende måste ansöka om skolskjuts. Ansökningsperioden är mellan 23 april – 13 maj. Kommer ansökan in efter ansökningsperiodens slut kan vi ej garantera att ansökan behandlas innan skolstart. Observera att ansökan p.g.a. funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet inte anses komplett utan bifogat intyg som stärker yttrandet. Beslut publiceras på Skolskjutsportalen. Om ansökan bifallits klickar ni i att ni tackar ja till skolskjutsen. Detta för att bekräfta att ni tagit emot beslutet. Har ansökan avslagits finns motivering till beslutet och information om möjlighet att överklaga beslutet.

Elevresa för elev på Tranemo Gymnasieskola
Elev som önskar elevresa med linjetrafik p.g.a. att avståndet mellan hemmet och skolan överstiger 3km behöver inte skicka in någon ansökan. Eleven kommer att berättigas ett busskort till linjetrafiken automatiskt.
Elev som har över 3km till närmsta linjetrafikhållplats kan ansöka om elevresa. Ansökningsperioden är mellan 23 april – 13 maj. Kommer ansökan in efter ansökningsperiodens slut kan vi ej garantera att ansökan behandlas innan skolstart.
Beslut publiceras på Skolskjutsportalen. Om ansökan bifallits klickar ni i att ni tackar ja till skolskjutsen. Detta för att bekräfta att ni tagit emot beslutet. Har ansökan avslagits finns motivering till beslutet och information om möjlighet att överklaga beslutet.

Skolskjuts för elev i grundsärskolan och gymnasiesärskolan
Elev som önskar skolskjuts till grundsärskolan eller gymnasiesärskolan måste ansöka om skolskjuts. Om ansökan bifallits klickar ni i att ni tackar ja till skolskjutsen. Detta för att bekräfta att ni tagit emot beslut. Har ansökan avslagits finns motivering till beslutet och information om möjlighet att överklaga beslutet.

Elevresa för elev på annan gymnasieskola än Tranemo Gymnasieskola
Vänligen vänd er till aktuell skola för information om elevresor.

Rätt till skolskjuts
Rätten till skolskjuts innebär att kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
Resor till och från fritidshem eller förskola är inte skolskjuts utan dessa resor ansvarar vårdnadshavarna för. Skolskjuts tilldelas elev som uppfyller Tranemo kommuns regler gällande skolskjuts.

Läs i skolskjutsregler vilka avstånd som gäller för olika åldrar på barnen.

Riktlinjer för skolskjuts i Tranemo kommun, se nedan

Telefonnummer till entreprenörer

Bergkvarabuss AB: 0325-13 000.

Information till dig som beviljats skolskjuts

Vårdnadshavare och myndig elev ansvarar för

• Att eleven kommer i tid till skolskjutsen på morgonen. Missar eleven skolskjutsen ansvarar vårdnadshavaren eller eleven för att komma till skolan.
• Att anmäla busskort som inte fungerar eller som förlorats. Anmälan görs till skolexpeditionen.
• Att avboka skolskjuts med taxi som inte ska användas. Detta görs till Tranemo kommuns skolskjutshandläggare.
• Meddela Tranemo kommuns skolskjutshandläggare när resorna åter ska användas.
• Att meddela kommunen förändringar som kan påverka behovet eller rätten till skolskjuts. Det kan exempelvis vara om eleven flyttar eller byter skola.

Skolskjuts - Taxi

Skolskjuts med taxi beställs av kommunen. Taxibolaget meddelas när varje elev börjar och slutar sina skoldagar. Taxibolaget samordnar alla beställningar och meddelar vårdnadshavaren när eleven hämtas och lämnas vid hemmet. Transporten organiseras för att uppnå god samåkning. Det är därför viktigt att visa hänsyn till andra passagerare och att respektera bestämd färdväg, tider och platser för av- och påstigning. Under läsåret kan resan förändras och behöver inte anpassas till enskildas önskemål om exempelvis tid för hämtning.

Bergkvarabuss AB: 0325-13 000.

Busskort - Linjetrafik

• En elev som beviljas skolskjuts med linjetrafik hämtar ut sitt busskort på skolexpeditionen första skoldagen eller så lämnas busskorten ut av klassläraren/mentor. Första dagen får eleverna åka till skolan utan busskort.
• En elev som beviljats skolskjuts med linjetrafik får ett busskort som gäller för hela läsåret.
• Anmäls ett busskort förlorat eller att eleven har varit oaktsam om kortet få de betala 100 kronor för ett nytt kort. Tills det nya kortet kommer får eleven ett veckointyg.
Om det däremot är fel på busskortet till exempel att det har blivit avmagnetiserat så kostar inte det något för eleven.
• För tidtabell se vasttrafik.se.

Anmälan av olycka eller tillbud

Anmälan av olycka eller tillbud vid skolskjuts

Bra att känna till

• Vårdnadshavaren kan inte ändra färdväg, tider eller platser för på- och avstigning. Sådana ändringar gör kommunen vid behov.
• Skolskjutsen behöver inte anpassas till enskilda elevers skoltider eller önskemål.
• Vid akut sjukdom under skoldagen ansvarar vårdnadshavaren för att hämta eleven.
• Om lektion ställs in ändras inte tiden för skolskjutsen. Eleven får då vänta i skolans lokaler.
• Bedömer chauffören att skolskjutstransporten inte kan utföras på ett säkert sätt, till exempel på grund av väderlek, vägens skick med mera, ställs transporten in. Ersättningsskjuts anordnas då inte.

Bergkvarabuss AB: 0325-13 000.


Publicerad den 13 januari 2016, senast ändrad den 24 augusti 2018