Skolskjuts

Vid frågor kontakta:

skolskjuts@tranemo.se

Rätten till skolskjuts innebär att kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Bekräftelseperioden av skolskjuts är framflyttad och görs nu från och med 4 juni till och med 17 juni.

 

Information angående ansökan samt bekräfta skolskjuts 2018/2019, se bilagor till höger.

Resor till och från fritidshem eller förskola är inte skolskjuts utan dessa resor ansvarar vårdnadshavarna för. Skolskjuts tilldelas elev som uppfyller Tranemo kommuns regler gällande skolskjuts.

Läs i skolskjutsregler vilka avstånd som gäller för olika åldrar på barnen.

Här gör du din ansökan om skolskjuts

Här kan du se ditt barns hållplats och rutt

 

Riktlinjer för skolskjuts i Tranemo kommun, se nedan

Telefonnummer till entreprenörer

Limmareds Buss & Taxi AB

070 637 10 85

Nittorps Buss AB

070 557 32 60

Östra Kinds Taxi AB

Sjötofta, 070 598 28 43
Länghem, 070 339 08 97
Mossebo, 070 543 10 79
Tranemo och Ambjörnarp 0325-770 10

Information till dig som beviljats skolskjuts

Vårdnadshavare och myndig elev ansvarar för

• Att eleven kommer i tid till skolskjutsen på morgonen. Missar eleven skolskjutsen ansvarar vårdnadshavaren eller eleven för att komma till skolan.
• Att anmäla busskort som inte fungerar eller som förlorats. Anmälan görs till skolexpeditionen.
• Att avboka skolskjuts med taxi som inte ska användas. Detta görs till Tranemo kommuns skolskjutshandläggare.
• Meddela Tranemo kommuns skolskjutshandläggare när resorna åter ska användas.
• Sjukanmälan görs direkt till entreprenören. Telefonnummer till respektive entreprenör (se fliken Telefonnummer till entreprenörer).
• Att meddela kommunen förändringar som kan påverka behovet eller rätten till skolskjuts. Det kan exempelvis vara om eleven flyttar eller byter skola.
• Att ansöka om skolskjuts inför ett nytt läsår (förskoleklass  till åk 4).

Skolskjuts - Taxi

Skolskjuts med taxi beställs av kommunen. Taxibolaget meddelas när varje elev börjar och slutar sina skoldagar. Taxibolaget samordnar alla beställningar och meddelar vårdnadshavaren när eleven hämtas och lämnas vid hemmet. Transporten organiseras för att uppnå god samåkning. Det är därför viktigt att visa hänsyn till andra passagerare och att respektera bestämd färdväg, tider och platser för av- och påstigning. Under läsåret kan resan förändras och behöver inte anpassas till enskildas önskemål om exempelvis tid för hämtning.

Busskort - Linjetrafik

• En elev som beviljas skolskjuts med linjetrafik hämtar ut sitt busskort på skolexpeditionen första skoldagen eller så lämnas busskorten ut av klassläraren/mentor. Första dagen får eleverna åka till skolan utan busskort.
• En elev som beviljats skolskjuts med linjetrafik får ett busskort som gäller för hela läsåret. Beviljas eleven skolskjuts för senare läsår laddas kortet med en ny giltighetsperiod. För mer information vasttrafik.se.
• Anmäls ett busskort förlorat eller att eleven har varit oaktsam om kortet få de betala 100 kronor för ett nytt kort. Tills det nya kortet kommer får eleven ett veckointyg.
Om det däremot är fel på busskortet till exempel att det har blivit avmagnetiserat så kostar inte det något för eleven.
• För tidtabell se vasttrafik.se.

Anmälan av olycka eller tillbud

Anmälan av olycka eller tillbud vid skolskjuts

Bra att känna till

• Vårdnadshavaren kan inte ändra färdväg, tider eller platser för på- och avstigning. Sådana ändringar gör kommunen vid behov.
• Skolskjutsen behöver inte anpassas till enskilda elevers skoltider eller önskemål.
• Vid akut sjukdom under skoldagen ansvarar vårdnadshavaren för att hämta eleven.
• Om lektion ställs in ändras inte tiden för skolskjutsen. Eleven får då vänta i skolans lokaler.
• Bedömer chauffören att skolskjutstransporten inte kan utföras på ett säkert sätt, till exempel på grund av väderlek, vägens skick med mera, ställs transporten in. Ersättningsskjuts anordnas då inte.

Limmareds Buss & Taxi AB

070 637 10 85

Nittorps Buss AB

070 557 32 60

Östra Kinds Taxi AB

Sjötofta, 070 598 28 43
Länghem, 070 339 08 97
Mossebo, 070 543 10 79
Tranemo och Ambjörnarp 0325-770 10


Publicerad den 13 januari 2016, senast ändrad den 25 maj 2018