Allt om förskola och fritidshem

Ytterkläder på en klädhängareSkola, klädhängare.

Definitioner

 • Förskola och fritidshem regleras i skollagen.
 • Förskola är en skolform och avser barn som är mellan 1 – 5 år.
 • Fritidshem är avsett för elever som går i förskoleklass, grundskola och grundsärskola och erbjuds till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.
 • Fritidshemmen ska ta emot elever för vistelse den del av dagen då eleven inte vistas i skolan och under lov.
 • Förskoleklassen är en skolform inom det offentliga skolväsendet. Verksamheten riktar sig främst till 6-åringar.

Förskola och fritidshem

Vi erbjuder förskola till barn i åldern 1 – 5 år, fritidshem för elever i förskoleklass till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Om behov finns har förskolan/fritids öppet mellan kl 05:30 – 18:30.

 

Förskola

Förskolan

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få känna sig som en tillgång i gruppen.

Rätten till plats i förskola har ditt barn:

 • Från 1 års ålder och till dess barnet börjar i förskoleklass eller skola.
 • När du arbetar, studerar, är arbetslös, föräldraledig till ett syskon eller ditt barn är i behov av särskilt stöd.
 • Inom fyra månader från anmälningsdatum.
 • När du är arbetssökande, föräldraledig till ett syskon eller föräldraledig till ett syskon samtidigt som du studerar har ditt barn i ålder 1-5 år rätt till 15 timmar i veckan, tid enligt överenskommelse med respektive förskola. Vid studier utöver 15 timmar i veckan skall studieintyg lämnas för att få utökad förskoletid.
 • När ditt barn är i behov av särskilt stöd, placering enligt skollagen 8 kap 7§. För de barn som har särskilt behov av stöd och som därför har rätt att delta i förskolan enligt skollagen, skall deltagandet vara avgiftsfritt 15 timmar i vecka, fastställd tid. För tiden utöver 15 timmar i vecka är det maxtaxan som gäller. De fastställda tiderna går inte att byta.
 • Alla barn mellan 3-5 år erbjuds allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Allmän förskola följer samma läsårstider som skolan och är avgiftsfri.

Fritidshem

Fritidshemmet

Bidrar till barnens allsidiga utveckling och lärande med fokus på att barnen upplever kontinuitet och sammanhang.

Rätten till plats i fritidshem har ditt barn:

• När ditt barn börjar i förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Förskoleplatsen övergår till fritidsplats 1 augusti om ingen uppsägning lämnas in.

• I den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete/studier eller om barnet har ett särskilt behov av stöd.

Allmän förskola

Alla barn har från höstterminens start, det år de fyller tre år rätt till allmän förskola. Det innebär att 3–5 åringar erbjuds 525 avgiftsfria timmar om året. Det är obligatoriskt för kommunen att anordna och erbjuda allmän förskolan, men frivilligt för vårdnadshavare att låta barnet delta i verksamheten. Vårdnadshavare kan själv bestämma att lämna färre dagar eller timmar om man så önskar. I nuläget 15 tim./vecka, tid enligt överenskommelse med respektive förskola. Allmän förskola följer skolans läsårstider.

Information om allmän förskola skickas ut till samtliga 3-åringar under våren, det år barnet fyller 3 år.

Allmän förskola för barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar betalar enligt taxan med 30% reduktion under allmän förskoleperioden. Under lov enligt ordinarie förskoletaxa. Avgift debiteras så länge det finns en plats anvisad, dvs. även vid frånvaro pga. sjukdom, semester mm.

Allmän förskola för barn vars vårdnadshavare är föräldralediga eller arbetssökande och som har 15 tim eller lägre debiteras ingen avgift. Barnen är lediga på lovdagar och studiedagar.
Det ingår ingen mat, när barnet lämnas 3 tim/dag.
De fastställda dagarna går inte att byta.
När du blir föräldraledig eller arbetssökande ska detta meddelas till verksamheten eller förskoleadministratör.

 

Inskolning

Inskolning i förskoleverksamhet

Under de första dagarna av inskolningsperioden skall vårdnadshavare närvara. Inskolningsperiodens längd varierar från barn till barn och kan vara olika från verksamhet till verksamhet, men är vanligast 1 – 2 veckor. Inskolningen planeras i samråd med personal.

Inskolning i fritidsverksamhet

Att börja på fritids skiljer sig en del från att vara på förskolan. Tänk på att det är viktigt för er och för ert barn, att träffa personal och besöka verksamheten innan barnet börjar på fritids. Ta kontakt med fritids för att bestämma tid för besök.

Schema

Schema

Schemaändring ska ni vårdnadshavare registrera minst två veckor i förväg eller så fort en ändring blir känd. Uppsägning av tid för kortare tid än tre månader gäller ej. Viktigt att du som vårdnadshavare alltid meddelar personalen om du behöver lämna ditt barn utöver ordinarie schematider.

• Grundschemat för barnet ska utgöra det faktiska behovet av förskola/ fritidstid och tiden bestäms utifrån vårdnadshavarnas gemensamma behov. I schematiden skall även den tid det tar att lämna och hämta barnet/barnen ingå.

• Den vårdnadshavare som börjar sitt arbete sist på dagen lämnar barnet/barnen på förskola/fritidshem och den vårdnadshavare som slutar sitt arbete tidigast hämtar barnet/barnen. Eftersom förskola/ fritidsplatsen är behovsprövad så lämnas barnen i relevant tid innan vårdnadshavare börjar arbeta, om inte en dispens finns.

• Beviljad tillsynstid får behållas vid vårdnadshavares eller syskons sjukdom, undantagsfall magsjuka.

• Om någon annan än vårdnadshavaren hämtar barnet på förskolan och fritidshemmet måste personalen informeras om detta.

Tillsynsregler vid skiftarbete

Dag före natt skift:

Fyra timmars tillsyn kan erhållas dag före vårdnadshavares nattarbete, (ej kvällsskift) förutsatt att den andra föräldern arbetar heldag. Vårdnadshavaren kan välja att lämna på förmiddagen eller på eftermiddagen i samråd med personalen då det gäller förskolebarn.

Efter nattarbete:

8 timmars tillsyn efter arbetad natt (exkl. restid, om den andra vårdnadshavaren arbetar).

Rätten till att fylla upp till 15 timmar

Rätten till 525 timmars allmän förskola (15/v) om året gäller from höstterminens start, då barnet fyller tre år och upp till man är fem år. Barn under tre år vars föräldrar som arbetar, har inte rätt till mer tid än vad som behövs, med hänsyn taget till föräldrarnas arbete. De får alltså inte täcka upp till 15h /v om inte vårdnadshavarna arbetar mer tid. Vid särskilda skäl får man ansöka om dispens.

Om vårdnadshavare behöver arbeta över

Om vårdnadshavare frågar samma dag, om att få utöka tid på grund av arbete, skall vi tillgodose vårdnadshavare om det fungerar och tiden ligger inom personalens nuvarande arbetstid. Om tiden ligger utanför personalens nuvarande arbetstid måste vårdnadshavare meddela minst tre dagar i förväg Viktigt att du som vårdnadshavare alltid pratar med personalen om du ändrar schema med kort varsel.

 

Sjukdom

Rätt att lämna om vårdnadshavare eller syskon är sjuka

Om vårdnadshavare är sjuk, har havandeskapspenning eller om ett syskon är sjuk, får de barn som är friska i familjen komma till förskolan eller fritids, undantagsfall magsjuka, då får syskonen inte komma. Barnet får komma enligt ordinarie tillsynsschema. Om det är vårdnadshavare som är sjuk och det ordinarie schemat utgår från den vårdnadshavares arbetstider, får man under denna tid lämna barnet utifrån den andra vårdnadshavares arbetstider som arbetar.

När barnet blir sjukt

När ska barnet stanna hemma?

Barnets allmäntillstånd, dvs. hur barnet äter, sover och orkar delta i vardagliga aktiviteter både inom- och utomhus, är avgörande för om barnet kan vistas på förskolan/fritids. Ett sjukt och hängigt barn bör få ha lugn och ro och tid för återhämtning. Riktlinjer för när barnet ska vara hemma:

• När barnet har feber. Ett feberfritt dygn hemma innan återgång till förskolan.

• Om barnet är feberfritt, men är så trött och hängigt att det inte orkar med de vanliga aktiviteterna på förskolan/fritids.

• När barnet har en smittsam sjukdom, t ex halsfluss som är obehandlad eller har stått under antibiotikabehandling kortare tid än två dygn.

• Vid magsjuka med kräkningar och/eller diarré. Barnet kan återgå till förskole/fritidsverksamhet, när det ätit normalt och inte kräkts eller haft diarré, under 48 timmar. Syskon till det magsjuka barnet skall stanna hemma från förskolan/fritids.

Medicinering av barn på förskolan

Personalen på förskolan får inte ge medicin såsom penicillin eller febernedsättande som t.ex. alvedon, ipren. Vårdnadshavare skall sköta barnets medicinering. Om ett barn behöver medicinering under lång tid, eller varaktigt, (ex astma mediciner, insulin osv.) ska alla som finns i verksamheten och kan beröras få utbildning i att hantera den aktuella medicineringen.

Avsluta placering/Uppsägning

Uppsägning av plats när man skall flytta från kommunen sker skriftligt via vår e-tjänst eller på avsedd blankett. Den ska vara Lärandesektionen tillhanda senast två månader i förväg. För familjer där vårdnadshavarna är separerade och har var sin plats måste båda säga upp sina platser om barnet inte ska gå kvar på förskolan/ fritids. Om förskolplatsen inte används meddelar förskolorna respektive rektor. Rektor ringer upp er som vårdnadshavare efter en månad, för att få veta om platsen ska behållas. Om barnet inte kommit till förskolan inom två månader upphör platsen. Om särskilda skäl föreligger t.ex. sjukdom, så får vårdnadshavarna ansöka om dispens.

Undantag gäller:

• Barn som slutar på en förskola i kommunen, men som ska ha ny förskoleplats på annan förskola i kommunen. Då säger man inte upp platsen utan ansöker om omplacering.

• Vid vårdnadshavares arbetslöshet, sker uppsägning omgående för barn som är placerade på fritids.

• 6-åringar som har behov av fortsatt tillsyn då de börjar fritids ska inte säga upp sin plats.

Överflyttning till fritidshem 1 augusti:

• Barn som skall ha fritids flyttas över till fritids from 1 aug, det år barnet fyller sex år.

• From skolstarten på höstterminen beräknas avgiften som serviceform – skolbarn.

• Barn till föräldralediga och arbetssökande har inte rätt till fritids.

Dispens

Grunden för alla avvikelser är att en tidsbestämd dispens finns. Om det uppstår frågor om rätten till förskola/ fritidsplats, kontakta ansvarig rektor.

Kompetensutvecklingsdagar

Verksamheten har stängt 4 dagar/läsår för personalens kompetensutveckling. Dagarna fastställs inför varje läsår.  Om man som vårdnadshavare har behov av tillsyn denna dag så erbjuder vi placering på någon av kommunens förskolor/fritidshem. Som vårdnadshavare måste man säga till en månad i förväg Avgiften reduceras inte. Mer information om kompetensutvecklingsdagar.

Inkomst

Inkomstuppgift

• Vårdnadshavare är skyldig att lämna inkomstuppgift på hushållets bruttoinkomster (före skatt). Tänk på att ändra inkomst om ni flyttar isär eller om du flyttar ihop med någon.

• Avgiftens storlek beräknas i % av familjens totala inkomst per månad före skatt.

• Avgiften fastställs av kommunfullmäktige utifrån Skolverkets riktlinjer.

• Avgiften erläggs månadsvis för innevarande månad med betalningsvillkor 30 dagar netto och under 12 månader per år. Avgift debiteras från och med första inskolningsdagen.

• Avgiften tas alltid ut så länge barnet har kvar sin plats. Detta gäller alltså även när barnet är frånvarande, till exempel vid sjukdom, semester eller annan frånvaro. Uppsägning av tid för kortare tid än tre månader gäller ej.

• Vårdnadshavare är skyldiga att omgående anmäla förändringar som påverkar avgiften. Om du är timanställd, tänk på att inkomsten varierar efter hur många timmar du arbetar per månad.

• Vid utebliven inkomstuppgift debiteras maxavgift.

• Tranemo kommun gör regelbundet inkomstjämförelse mot Skatteverket.

Vad händer om avgiften inte betalas?

Om avgiften för två månader förfallit och räkningarna fortfarande är obetalda, skickar kommunen meddelande till dig som räkningsmottagare och till den berörda rektorn. Rektor tar beslut om avstängning av platsen. Beslutet tas med fjorton dagars varsel. Om avstängning av plats verkställs måste hela skuldbeloppet betalas innan plats återigen kan erbjudas.

Lovtillsyn

Lovtillsyn
Efter att en fritidshemsplacering har sagts upp har vårdnadshavare möjlighet att söka lovtillsyn. Vid behov av plats under skolloven skall ni som vårdnadshavare meddela personalen, senast en månad i förväg. Schemablankett skall fyllas i och lämnas till respektive fritidshem.

Information om kostnad för lovtillsyn finns under rubriken Avgifter.

Sommaröppen verksamhet

En förskola och ett fritidshem håller öppet under sommaren för samtliga inskriva barn i kommunens förskolor och fritidshem.

Om behov av tillsyn finns görs en ansökan via vår självservice. Information om sista ansökningsdag samt vilka veckor som ordinarie verksamheter håller stängt kommer att uppdateras när beslut har fattats.


Publicerad den 27 september 2016, senast ändrad den 2 september 2021