Gemensam jämställdhetsstrategi

Allmänna utskottet har föreslagit Kommunstyrelsen att Tranemo kommun ska ansluta sig till den länsövergripande strategin för jämställdhet för perioden 2024 till 2027, som är framtagen av Länsstyrelsen Västra Götaland. Strategin ska bidra till de nationella jämställdhetspolitiska delmålen och innehåller 15 regionala mål.

Tranemo kommunkontor vårblommor

Strategin har fyra prioriterade områden vilka är ekonomisk jämställdhet, utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden, jämställdhetsintegrering inom civil beredskap samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Att ansluta sig innebär i korthet att fatta ett ledningsbeslut om anslutning, att besluta om vilket/vilka av de 15 regionala målen organisationen ska fokusera på, förankra arbetet i den egna organisationen samt utifrån egna förutsättningar bistå vid Länsstyrelsens uppföljning.

Jämställt Västra Götaland 2024-2027


Publicerad den 3 juli 2024, senast ändrad den 3 juli 2024