Mark och exploatering

Ägandet av mark är ett viktigt styrmedel som kommunen har till sitt förfogande för utveckling och expansion. Exploatering är ett led i genomförandet av en detaljplan där avtal träffas mellan kommunen som huvudman för allmän platsmark och planförfattare och enskilda exploatörer/markägare. Exploatörer har som avsikt att exploatera mark för exempelvis bostäder, industri och dylik företagsetablering.

Tåstarp del av Tranemo 2:1Drönarbild över Tåstarp, foto Ola Rosenqvist

Avtalen som används har skilda benämningar såsom exploateringsavtal och markanvisningsavtal. Det grundläggande kravet på ett exploateringsavtal är att marken som ska exploateras inte ägs av kommunen. Avtal om markanvisning tecknas när kommunen är ägare till marken och som ger en exploatör ensamrätt under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde eller markupplåtelse. Kommunen arbetar aktivt för att främja konkurrensen både lokalt och regionalt. 2020 tog mark- och exploatering fram riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningsavtal för att öka transparensen om hur kommunen genomför överlåtelse eller upplåtelse av mark.

Riktlinjer för markanvisning och exploatering Tranemo kommun.


Publicerad den 14 april 2021, senast ändrad den 28 februari 2024

Kontakt