Trygg och Säker kommun

Kugghjul som beskriver Trygg och Säker kommun

Trygg och Säker kommun ska arbeta strategiskt med:

 • Trygghetsfrämjande arbete och åtgärder
 • Motverka hot och våld
 • Motverka organiserad brottslighet
 • Utbildning av organisationen
 • Samverkanspart med polis, bostadsbolag och myndigheter
 • Effektiv Samordning för Trygghet (EST)

Riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

Aktuella nyheter under Coronatider

Krimprofessorn Henrik Andershed

Kriminologiska Funderingar – Manne Gerell

Att stärka demokratin i dessa tider – Christer Matsson  –  kring förebyggande arbete mot våldsutövande ideologier, våldsutövande strukturer samt rasistiska organisationer

Bakgrund

Trygg och säker kommun – bakgrund
2018 utvecklades det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet på uppdrag av kommunledningen. Man ville effektivisera det redan pågående arbetet med Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Tidigare har det lokala BRÅ bestått av tre arbetsgrupper; unga, trafik och våldsbejakande extremism, utifrån trygghetsmätningen som gjordes 2014. Våren 2018 omorganiserades det lokala BRÅ genom att vi startade vi en ny enhet, Trygg och Säker kommun, TSK. Tre medarbetare med specialkompetenser, folkhälsa, integration och krisberedskap blev direkt underställda kommunchef.

Syftet med TSK placering i organisationen är att tydliggöra betydelsen av vårt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Men framförallt visa våra kommuninvånare att vi tänker fortsätta vara en kommun där hen ska känna sig trygg. I ett trygghetsskapande arbete ingår att öka invånarnas kunskap, delaktighet och kunna vara med och påverka.

”Ensam är inte stark”. Här tog Tranemo kommun hjälp av  Borås kommun / Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) för att lära av deras arbete Effektiv Samordning för Trygghet (EST).

Aktuellt

Aktuell Gemensam Lägesbild Juli 2020

 • Tranemo kommun fortsätter att vara en trygg kommun att bo, leva och verka i.
  Det som framkom denna månaden var några inbrott och skadegörelser, främst bilrelaterade.
 • Telefonbedrägerier har uppmärksammats, främst mot äldre. Tips om att langning och droghantering förekommer.
 • Under pågående virustid påverkas våra verksamheter och samhällets ekonomi, vilket kan ge stora konsekvenser för vår gemensamma framtid. Det är viktigt att vi är måna om varandra.

 

Trygg och Säker kommun Unga

BRÅ-Unga

BRÅ-Unga är förvaltningens strategiska samverkansgrupp kring arbete och insatser kring barn och ungas livsvillkor.
Den operativa delen diskuteras i den kompletterande Ungdomskommittén.

Medverkande

 • Folkhälsostrateg/TSK
 • Elevhälsosamordnare
 • Fritidschef
 • Chef för socialtjänst
 • Kommunpolis, vid förekommen anledning

Arbetsgång

 • Möten sker två halvdagar om året
 • Via folkhälsostrateg delas information till TSK

Trygg och Säker kommun Plan/Trafik

BRÅ Trafik

Möten 2 ggr om året. Via säkerhetssamordnare informeras TSK.

Trygghetsvandringar sker fyra gånger om året, samtliga orter i kommunen får på så vis minst en trygghetsvandring/mandatperiod.
Man går tillsammans med boende på orten en vandring där man identifierar otrygga platser och ger förslag på åtgärder som främjar tryggheten

Medverkande

 • TSK, infrastruktur och samhällsutveckling
 • Polis
 • Invånare, föreningsliv och näringsidkare från orten

Arbetsgång

Trygghetsvandringen ger underlag för nästkommande Trygghetsmöte, inom en månad. Ytterligare återkoppling till orten sker efter ca 6 mån efter vandringen.

Gemensamma Lägesbilder

Under 2018 är ett kunskapsbaserat arbete med lägesbilder uppstartat. Vi använder oss av EST-metoden där kommunen, polisen och det kommunala bostadsbolaget samverkar kring sina lokala lägesbilder.

Medverkande

 • TSK, Polis och Tranemo bostäder

Arbetsgång

 • Rapportörer skickar in sin rapport digitalt
 • Sammanställning görs av TSK
 • Gemensam analys och åtgärdsförslag
 • Återkoppling till kommunchef
 • Kommunchef återkopplar till förvaltningsledning
 • TSK återkopplar till lägesrapportörer

Trygghetsmöten

Trygghetsmöten är ett öppet möte med för orten ett aktuellt ämne, inbjudan sker via kommunens hemsida, sociala medier och annons i STT. Trygghetsmöten skapar möjligheter för dialog med invånare.

Medverkande, förutom ortens invånare, är kommunpolis och Trygg och Säker kommun samt särskilt inbjudna utifrån ortens önskemål bl.a sakkunniga inom förvaltningen

Mötesstruktur

Trygghetsmöten är mellan 18.00 – 20.00
18.00 Välkomna
Uppföljning av trygghetsvandringen.
Kommunpolis ger nulägesbeskrivning och tar emot aktuell information från ortens invånare
18.30 Fika med prat
18.45 Fokus föreläsning utifrån önskat tema
19.45 Frågor, dialog etc
20.00 Tack för ikväll

Under 4 år kommer trygghetsmöten att hållas i kommunens samtliga 12 orter

Samverkansmöten 2020

Mötestider 2020

20 jan –Samverkansgrupp Minnesanteckningar jan 20
22 feb –Samverkansgrupp Minnesanteckningar feb 2020
24 mars – INSTÄLLT
21 apr   –   INSTÄLLT
19 maj   – INSTÄLLT
8 juni – Samverkansgrupp Minnesanteckningar juni 2020
7 sep – Samverkansgrupp Minnesanteckningar september 2020

Tid: 10.30-12.00 Plats: Gudarpsgården, Solgårdsrummet om ej annat meddelas

Effektiv Samordning För Trygghet (EST)

Effektiv Samordning för Trygghet (EST), en arbetsmetod som utvecklats av lokalpolisområde Örebro, Örebro kommun, Örebro Bostäder AB och forskarmiljön CAPS vid Örebro universitet. Arbetet med EST startades i Örebro våren 2014 och har sedan dess använts varje vecka i det trygghetsskapande arbetet i Örebro kommun.
EST inriktas mot situationellt trygghetsskapande arbete och bör användas som ett komplement till det övriga långsiktiga arbete som bedrivs hos kommun, polis och andra aktörer. Målet med metoden är att minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna hända. För att detta ska vara möjligt krävs ett strukturerat arbetssätt och samarbete kring saker som informationsinsamling, analys av lägesbilden, insatser och uppföljning/återkoppling.

Ur EFFEKTIV SAMORDNING FÖR TRYGGHET – HANDBOK – 2016

En utvärdering av EST gjordes under 2018

 

Våldsbejakande Extremism

Vad är våldsbejakande extremism?

En våldsbejakande extremistmiljö avser enligt Säkerhetspolisen ”individer, grupper och organisationer som hålls samman av en ideologi och betraktas som våldsbejakande genom att de utifrån denna förespråkar, främjar, eller utövar våld, hot, tvång eller annan allvarligt brottslighet för att uppnå förändringar i samhällsordningen; påverka beslutsfattandet eller myndighetsutövningen eller hindra enskilda individer från att utöva sina grundlagsfästa fri- och rättigheter” (Säkerhetspolisen 2019).

Säkerhetspolisen följer tre huvudsakliga våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige:

 • Den våldsbejakande högerextrema miljön,
 • Den våldsbejakande vänsterextrema miljön
 • Den våldsbejakande islamistiska miljön.

Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism i samhället är en viktig del i att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i kommunen. För att göra detta krävs ett systematiskt och långsiktigt samarbete mellan olika kommunala, regionala och nationella aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.

Arbetet sker bland annat genom förebyggande arbete, kunskapsspridning och ett aktivt lägesbildsarbete men också med att hjälpa de som vill hoppa av från olika våldsbejakande grupper.

Kommunens arbete mot våldsbejakande extremism

I Tranemo kommun arbetar vi med att förebygga våldsbejakande extremism. Ingela Karlsson, trygghetssamordnare, har utsetts av Tranemo kommun för att samordna arbetet mot våldsbejakande extremism. Kommunen träffas 12 ggr per år för att dela en lägesbild mellan förvaltningarna och en handlingsplan mot våldsbejakande extremism är under arbete i kommunen.

Kommunen har en stab, Trygg och Säker kommun (TSK) med trygghetssamordnare, säkerhetssamordnare och folkhälsostrateg som kan hjälpa till att vara ett stöd.
Om du är orolig för att någon i din närhet kan vara en del av en våldsbejakande miljö kan du ta kontakt med kommunens samordnare. Om du misstänker att någon planerar ett brott eller har utfört ett brott ska du alltid ta kontakt med Polisen i första hand.

Lokal samordnare

Den lokala samordnaren utgör kommunens kontaktpunkt gentemot andra myndigheter och kommunala verksamheter för frågor som rör våldsbejakande extremism. Samordnaren agerar även många gånger som en lots dit både externa och interna aktörer kan höra av sig för att komma i kontakt med rätt verksamhet i kommunen.

Den lokala samordnaren i kommunen är: Ingela Karlsson
Kontaktuppgifter: Telefon: Direkt: 0325 57 60 71 Mobil: 0731-483 183
E-mail: ingela.karlsson1@tranemo.se

Kontaktperson på socialtjänsten är Carina Toivonen, Enhetschef Individ- och familjeomsorg
Mail: carina.toivonen@tranemo.se eller telefon 0325-57 62 20 eller via Kommunens växel: 0325-57 60 00

Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

Center mot våldsbejakande extremism utvecklar det kunskapsbaserade och sektorövergripande arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism på nationell, regional och lokal nivå. Detta bland annat genom att ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, vara ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna.

Följ centrets nyhetsbrev och omvärldsbevakning för regelbundna uppdateringar.

 Lämna en extrem miljö

För personer som är på väg in eller vill lämna en våldsbejakande extremistisk miljö och för anhöriga till personer som befinner sig i en extrem miljö kontakta socialtjänsten för stöd, råd och hjälp.

Rädda Barnens Orostelefon för anhöriga

Orostelefonen är en nationell stödtelefon som vänder sig till dig som är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan också ringa om du själv befinner dig i en miljö du vill lämna. Du som ringer till Orostelefonen kan också få stöd och råd om vart du kan vända dig för att få hjälp i den kommun där du bor. Du som ringer kan vara anonym.

Orostelefonen nås på 020-100 200.
Öppettider och mer information finns på Rädda Barnens webbplats: https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/orostelefonen/

Stödtelefon för yrkesverksamma

Centrets stödfunktion nås på 08-527 44 290, klockan 9-15 helgfria vardagar. Den är till för yrkesverksamma, främst i kommuner och myndigheter på lokal nivå, som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Vid samtal får man prata med någon av experterna som arbetar på CVE. Medarbetarna har olika bakgrund med kunskap både nationellt och lokalt.

Misstankar om brott

Om du har misstankar om att något olagligt har hänt eller kan komma att hända med kopplingar till extremism, då bör du kontakta polisen.
Polisens telefonnummer för tips och anmälningar: 114 14.

Vid akuta ärenden: 112.

 

 

 

Medborgarlöfte

Vid trygghetsmöten, på trygghetsdagar, genom anmälda brott och via enheten Trygg och Säker kommuns arbete med gemensamma lägesbilder har invånare i Tranemo kommun uppmärksammat polisen och Tranemo kommun på att det finns en viss ökad otrygghet i några områden i kommunen.

Polisen vill tillsammans med Tranemo kommunen fokusera på att öka och bevara tryggheten. Polisen ska tillsammans med Tranemo kommun och invånarna genomföra trygghetsundersökningar på utvalda platser.

Polisen ska också tillsammans med lärande-, omsorg-, samhällsutvecklingssektion delta i värdegrundsarbete för elever, vårdnadshavare till elever, pedagoger, i högstadie- och mellanstadieskola.

Det nya medborgarlöftet gäller till och med juni 2021, med möjlighet till förlängning.

– Det som är bra med medborgarlöftet är att vi får en kontinuitet och fokus är trygghet, vi vill att alla ska känna trygghet i vår kommun, säger Tony Hansen, kommunstyrelsen ordförande

Medborgarlöfte Tranemo kommun 2020


Publicerad den 7 januari 2019, senast ändrad den 14 september 2020

Kontakt