Trygg och Säker kommun

Trygg och Säker kommun – bakgrund

2018 utvecklades det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet på uppdrag av kommunledningen. Man ville effektivisera det redan pågående arbetet med Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Tidigare har det lokala BRÅ bestått av tre arbetsgrupper; unga, trafik och våldsbejakande extremism, utifrån trygghetsmätningen som gjordes 2014. Våren 2018 omorganiserades det lokala BRÅ genom att vi startade vi en ny enhet, Trygg och Säker kommun, TSK. Tre medarbetare med specialkompetenser, folkhälsa, integration och krisberedskap blev direkt underställda kommunchef.

Syftet med TSK placering i organisationen är att tydliggöra betydelsen av vårt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Men framförallt visa våra kommuninvånare att vi tänker fortsätta vara en kommun där hen ska känna sig trygg. I ett trygghetsskapande arbete ingår att öka invånarnas kunskap, delaktighet och kunna vara med och påverka.

Trygg och Säker kommun ska arbeta strategiskt med bland annat:

 • Trygghetsfrämjande arbete och åtgärder
 • Motverka hot och våld
 • Motverka organiserad brottslighet
 • Utbildning av organisationen
 • Samverkanspart med polis, bostadsbolag och myndigheter
 • Effektiv Samordning för Trygghet (EST)

”Ensam är inte stark”. Här tog Tranemo kommun hjälp av  Borås kommun / Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) för att lära av deras arbete Effektiv Samordning för Trygghet (EST).

Riktlinjer för trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete

Aktuellt

Trygghetsundersökning/Medborgardialog maj-juni 2019

I samverkan med polisen genomförde TSK, Trygg och Säker kommun en trygghetsundersökning i Tranemo kommun. Undersökningen genomfördes elektroniskt via Tranemo kommuns hemsida under maj-juni 2019. 272 personer i åldrarna 13 – 75+ deltog.
Enkäten är en del i polisens medborgarlöfte 2019 med fokus på trygghet. Resultaten i enkäten är även värdefulla som underlag för Tranemo kommun och Trygg och Säker kommuns fortsatta trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete.
Över 80 % av de deltagande upplevde sig trygga eller mycket trygga i kommunen. Samverkan mellan kommun och polis upplevdes positivt. För ytterligare ökad trygghet i Tranemo kommun önskar deltagarna ökad synlighet från polis, men framförallt ökad vuxennärvaro och förekomst av goda förebilder för en trygg och meningsfull tillvaro för våra unga.

Trygg och Säker kommun Unga

BRÅ-Unga

BRÅ-Unga är förvaltningens strategiska samverkansgrupp kring arbete och insatser kring barn och ungas livsvillkor.
Den operativa delen diskuteras i den kompletterande Ungdomskommittén.

Medverkande

 • Folkhälsostrateg/TSK
 • Elevhälsosamordnare
 • Fritidschef
 • Chef för socialtjänst
 • Kommunpolis, vid förekommen anledning

Arbetsgång

 • Möten sker två halvdagar om året
 • Via folkhälsostrateg delas information till TSK

Trygg och Säker kommun Plan/Trafik

BRÅ Trafik

Möten 2 ggr om året. Via säkerhetssamordnare informeras TSK.

Trygghetsvandringar sker fyra gånger om året, samtliga orter i kommunen får på så vis minst en trygghetsvandring/mandatperiod.
Man går tillsammans med boende på orten en vandring där man identifierar otrygga platser och ger förslag på åtgärder som främjar tryggheten

Medverkande

 • TSK, infrastruktur och samhällsutveckling
 • Polis
 • Invånare, föreningsliv och näringsidkare från orten

Arbetsgång

Trygghetsvandringen ger underlag för nästkommande Trygghetsmöte, inom en månad. Ytterligare återkoppling till orten sker efter ca 6 mån efter vandringen.

Gemensamma Lägesbilder

Under 2018 är ett kunskapsbaserat arbete med lägesbilder uppstartat. Vi använder oss av EST-metoden där kommunen, polisen och det kommunala bostadsbolaget samverkar kring sina lokala lägesbilder.

Medverkande

 • TSK, Polis och Tranemo bostäder

Arbetsgång

 • Rapportörer skickar in sin rapport digitalt
 • Sammanställning görs av TSK
 • Gemensam analys och åtgärdsförslag
 • Återkoppling till kommunchef
 • Kommunchef återkopplar till förvaltningsledning
 • TSK återkopplar till lägesrapportörer

Trygghetsmöten

Trygghetsmöten är ett öppet möte med för orten ett aktuellt ämne, inbjudan sker via kommunens hemsida, sociala medier och annons i STT. Trygghetsmöten skapar möjligheter för dialog med invånare.

Medverkande, förutom ortens invånare, är kommunpolis och Trygg och Säker kommun samt särskilt inbjudna utifrån ortens önskemål bl.a sakkunniga inom förvaltningen

Mötesstruktur

Trygghetsmöten är mellan 18.00 – 20.00
18.00 Välkomna
Uppföljning av trygghetsvandringen.
Kommunpolis ger nulägesbeskrivning och tar emot aktuell information från ortens invånare
18.30 Fika med prat
18.45 Fokus föreläsning utifrån önskat tema
19.45 Frågor, dialog etc
20.00 Tack för ikväll

Under 4 år kommer trygghetsmöten att hållas i kommunens samtliga 12 orter

Samverkansmöten 2020

Mötestider 2020

20 jan –Samverkansgrupp Minnesanteckningar jan 20
22 feb –Samverkansgrupp Minnesanteckningar feb 2020
24 mars – INSTÄLLT
21 apr
19 maj
16 juni
Tid: 10.30-12.00 Plats: Gudarpsgården, Solgårdsrummet om ej annat meddelas

Effektiv Samordning För Trygghet (EST)

Effektiv Samordning för Trygghet (EST), en arbetsmetod som utvecklats av lokalpolisområde Örebro, Örebro kommun, Örebro Bostäder AB och forskarmiljön CAPS vid Örebro universitet. Arbetet med EST startades i Örebro våren 2014 och har sedan dess använts varje vecka i det trygghetsskapande arbetet i Örebro kommun.
EST inriktas mot situationellt trygghetsskapande arbete och bör användas som ett komplement till det övriga långsiktiga arbete som bedrivs hos kommun, polis och andra aktörer. Målet med metoden är att minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna hända. För att detta ska vara möjligt krävs ett strukturerat arbetssätt och samarbete kring saker som informationsinsamling, analys av lägesbilden, insatser och uppföljning/återkoppling.

Ur EFFEKTIV SAMORDNING FÖR TRYGGHET – HANDBOK – 2016

En utvärdering av EST gjordes under 2018

 

Våldsbejakande Extremism

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier
eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som
främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Regeringen har gett brottsförebyggande rådet ett uppdrag att införa ett nationellt center mot våldsbejakande extremism.
Det nationella centrets uppgift är:
Främja utvecklingen av förebyggande arbete på nationell, regional och lokal nivå.
Verka för en högre grad av samordning och effektivitet i det förebyggande arbetet.
Ge behovsanpassat stöd till kommuner, myndigheter och andra aktörer som i sin verksamhet hanterar frågor om förebyggande av våldsbejakande extremism.
Samla och sprida kunskap om förebyggande av våldsbejakande extremism baserad på forskning och beprövad praktik samt verka för en kunskapsbaserad praktik.
På centrets webbplats cve.se hittar du information samt stöd och råd.
Kommunens ansvar är: att arbeta förebyggande med att stärka och värna demokrati genom olika åtgärder
Motverka att personer ansluter sig till våldsbejakande miljöer
Underlätta för personer att lämna våldsbejakande miljöer
Kommunen har en stab, Trygg och Säker kommun (TSK) med trygghetssamordnare, säkerhetssamordnare och folkhälsostrateg som kan kan hjälpa till att vara ett stöd.
Om du är orolig för att någon i din närhet kan vara en del av en våldsbejakande miljö kan du ta kontakt med kommunens samordnare. Om du misstänker att någon planerar ett brott eller har utfört ett brott ska du alltid ta kontakt med Polisen i första hand.

Riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande extremism

Kontakt:
Kommunens kontakt för frågor kring våldsbejakande extremism är trygghetssamordnare Ingela Karlsson.

Telefon: Direkt: 0325 57 60 71 Mobil: 0731-483 183
E-mail: ingela.karlsson1@tranemo.se

TRANEMO KOMMUN
Postadress: Tranemo kommun, 514 80 Tranemo
Besöksadress: Storgatan 26, Tranemo
Fax 0325-771 32 ● Växel 0325-57 60 00

Om du är orolig för att någon du bryr dig om dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi:

Relaterade länkar

Rädda Barnen och CVE – nationell stödtelefon
Nationella centret för våldsbejakande extremism

Trygghetsundersökning/Medborgardialog maj-juni 2019

I samverkan med polisen genomförde TSK, Trygg och Säker kommun en trygghetsundersökning i Tranemo kommun. Undersökningen genomfördes elektroniskt via Tranemo kommuns hemsida under maj-juni 2019. 272 personer i åldrarna 13 – 75+ deltog.
Enkäten är en del i polisens medborgarlöfte 2019 med fokus på trygghet. Resultaten i enkäten är även värdefulla som underlag för Tranemo kommun och Trygg och Säker kommuns fortsatta trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete.
Över 80 % av de deltagande upplevde sig trygga eller mycket trygga i kommunen. Samverkan mellan kommun och polis upplevdes positivt. För ytterligare ökad trygghet i Tranemo kommun önskar deltagarna ökad synlighet från polis, men framförallt ökad vuxennärvaro och förekomst av goda förebilder för en trygg och meningsfull tillvaro för våra unga.


Publicerad den 7 januari 2019, senast ändrad den 25 mars 2020

Kontakt