Trygg och säker kommun

TRYGG OCH SÄKER KOMMUN – BAKGRUND

2018 utvecklades det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet på uppdrag utav kommunledningen. Man ville effektivisera det redan pågående arbetet med BRÅ (Brottsförebyggande rådet.

Tidigare har det lokala BRÅ bestått av tre arbetsgrupper; unga, trafik och våldsbejakande extremism, utifrån trygghetsmätningen som gjorde 2014. Våren 2018 omorganiserades det lokala BRÅ genom att vi startade vi en ny enhet, Trygg och Säker kommun (TSK). Tre medarbetare med specialkompetenser, folkhälsa, integration och krisberedskap blev direkt underställda kommunchef.

Syftet med TSK placering i organisationen är att tydliggöra betydelsen av vårt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. Men framförallt visa våra kommuninvånare att vi tänker fortsätta vara en kommun där hen ska känna sig trygg. I ett trygghetsskapande arbete ingår att öka invånarnas kunskap, delaktighet och kunna vara med och påverka.

Trygg och Säker kommun (TSK) ska arbeta strategiskt med bl.a.

 • Trygghetsfrämjande arbete och åtgärder
 • Motverka hot och våld
 • Motverka organiserad brottslighet
 • Utbildning av organisationen
 • Samverkanspart med polis, bostadsbolag och myndigheter
 • Effektiv Samordning för Trygghet (EST)

”Ensam är inte stark”. Här tog Tranemo kommun hjälp av  Borås kommun / Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) för att lära av deras arbete Effektiv Samordning för Trygghet (EST).

BRÅ Unga

BRÅ-Unga

BRÅ-Unga är förvaltningens strategiska samverkansgrupp kring arbete och insatser kring barn och ungas livsvillkor.
Den operativa delen diskuteras i den kompletterande Ungdomskommittén.

Medverkande

 • Folkhälsostrateg/TSK
 • Elevhälsosamordnare
 • Fritidschef
 • Chef för socialtjänst
 • Kommunpolis, vid förekommen anledning

Arbetsgång

 • Möten sker två halvdagar om året
 • Via folkhälsostrateg delas information till TSK

BRÅ Trafik

BRÅ Trafik

Möten 2 ggr om året. Via säkerhetssamordnare informeras TSK.

Trygghetsvandringar sker fyra gånger om året, samtliga orter i kommunen får på så vis minst en trygghetsvandring/mandatperiod.
Man går tillsammans med boende på orten en vandring där man identifierar otrygga platser och ger förslag på åtgärder som främjar tryggheten

Medverkande

 • TSK, infrastruktur och samhällsutveckling
 • Polis
 • Invånare, föreningsliv och näringsidkare från orten

Arbetsgång

Trygghetsvandringen ger underlag för nästkommande Trygghetsmöte, inom en månad. Ytterligare återkoppling till orten sker efter ca 6 mån efter vandringen.

Lägesbilder

Under 2018 är ett kunskapsbaserat arbete med lägesbilder uppstartat. Vi använder oss av EST-metoden där kommunen, polisen och det kommunala bostadsbolaget samverkar kring sina lokala lägesbilder.

Medverkande

 • TSK, Polis och Tranemo bostäder

Arbetsgång

 • Rapportörer skickar in sin rapport digitalt
 • Sammanställning görs av TSK
 • Gemensam analys och åtgärdsförslag
 • Återkoppling till kommunchef
 • Kommunchef återkopplar till förvaltningsledning
 • TSK återkopplar till lägesrapportörer

Trygghetsmöten

Trygghetsmöten är ett öppet möte med för orten ett aktuellt ämne, inbjudan sker via kommunens hemsida, sociala medier och annons i STT. Trygghetsmöten skapar möjligheter för dialog med invånare.

Medverkande, förutom ortens invånare, är kommunpolis och Trygg och Säker kommun samt särskilt inbjudna utifrån ortens önskemål bl.a sakkunniga inom förvaltningen

Mötesstruktur

Trygghetsmöten är mellan 18.00 – 20.00
18.00 Välkomna
Uppföljning av trygghetsvandringen.
Kommunpolis ger nulägesbeskrivning och tar emot aktuell information från ortens invånare
18.30 Fika med prat
18.45 Fokus föreläsning utifrån önskat tema
19.45 Frågor, dialog etc
20.00 Tack för ikväll

Under 4 år kommer trygghetsmöten att hållas i kommunens samtliga 12 orter

Effektiv Samordning För Trygghet (EST)

Effektiv Samordning för Trygghet (EST), en arbetsmetod som utvecklats av lokalpolisområde Örebro, Örebro kommun, Örebro Bostäder AB och forskarmiljön CAPS vid Örebro universitet. Arbetet med EST startades i Örebro våren 2014 och har sedan dess använts varje vecka i det trygghetsskapande arbetet i Örebro kommun.
EST inriktas mot situationellt trygghetsskapande arbete och bör användas som ett komplement till det övriga långsiktiga arbete som bedrivs hos kommun, polis och andra aktörer. Målet med metoden är att minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna hända. För att detta ska vara möjligt krävs ett strukturerat arbetssätt och samarbete kring saker som informationsinsamling, analys av lägesbilden, insatser och uppföljning/återkoppling.

Ur EFFEKTIV SAMORDNING FÖR TRYGGHET – HANDBOK – 2016

En utvärdering av EST gjordes under 2018

 

BRÅ-Unga

BRÅ-Unga är förvaltningens strategiska samverkansgrupp kring arbete och insatser kring barn och ungas livsvillkor.
Den operativa delen diskuteras i den kompletterande Ungdomskommittén.

Medverkande

 • Folkhälsostrateg/TSK
 • Elevhälsosamordnare
 • Fritidschef
 • Chef för socialtjänst
 • Kommunpolis, vid förekommen anledning

Arbetsgång

 • Möten sker två halvdagar om året
 • Via folkhälsostrateg delas information till TSK

Publicerad den 7 januari 2019, senast ändrad den 14 januari 2019

Kontakt