Kommunala pensionärsrådet

Vad är kommunala pensionärsrådet?

Lena Eksberg (S) och Rose Torkelsson (S)Lena Eksberg (S) och Rose Torkelsson (S)

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är en samverkansform för diskussion och ömsesidigt informationsutbyte mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer i kommunen.

Syftet är att

  • Stärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
  • Initiera nya pensionärsfrågor i nämnd och sektioner
  • Vara en remissinstans i frågor av principiell, övergripande karaktär för pensionärer
  • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning
  • Verka för pensionärernas jämlikhet och fulla delaktighet i samhället

Ledamöter

Kommunala pensionärsrådets ledamöter består av lokala representanter från pensionärsorganisationerna samt två politiker  från kommunstyrelsen (en ordförande och en ersättare).  Vid behov bjuds berörda tjänstemän eller andra politiker från kommunstyrelsen in. Mandatperioden är fyra år.

Ordförande
Rosé Torkelsson (S)

Ersättare
Lennart Haglund (C)

Sammanträden

Kommunala pensionärsrådet sammanträder fyra gånger per år. Rådets synpunkter och initiativ redovisas skriftligen i ett protokoll efter varje sammanträde. Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. Protokollet delges därefter pensionärsrådet ledamöter och kommunstyrelsen.  Varje möte samorganiseras inledningsvis med det kommunala tillgänglighetsrådet.

Nedan hittar du kommunala pensionärsrådets protokoll för respektive år:


Publicerad den 22 december 2015, senast ändrad den 24 juni 2019