Korttidsvistelse/Växelvård

Korttidsvistelse och växelvård kan du få beviljat om du under en period eller regelbundet, behöver vård och omsorg utanför det egna hemmet.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse kan du efter biståndsbedömning få beviljat

  • om det vid vårdplanering framkommer en osäkerhet kring dina framtida behov av hjälpinsatser
  • när du behöver kort tid för mobilisering/träning
  • vid vård i livets slut

Däremot kan du inte beviljas korttidsboende om rehabilitering och/eller utredning kan göras i ditt vanliga boende. Korttidsboende kan heller inte beviljas på grund av bostadsproblematik, såsom stambyte, renovering eller bristande tillgänglighet. Behöver din bostad anpassas på grund av en varaktig funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag för bostadsanpassning.

Växelvård

Du som är i behov av växelvård kan efter biståndsbedömning beviljas växelvård för intensivträning för att återfå/bibehålla funktioner. Växelvård kan också beviljas för att göra det möjligt för dig att bo kvar i det egna hemmet eller som avlösning för anhöriga.


Publicerad den 22 juni 2023, senast ändrad den 25 juni 2024