Bidrag till bostadsanpassning

Bidrag till anpassning av bostad regleras av Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag mm. På Boverkets hemsida finns en handbok som ingående beskriver hur bostadsanpassningsbidraget är uppbyggt.

BostadsanpassningAnpassning av bostad

I Tranemo kommun handläggs bidraget av Tekniska sektionen, där kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Läs mer i tabellen nedan om vad som gäller.

Upplysningar

Upplysningar och ansökningsblankett om bostadsanpassningsbidrag kan fås via länkar här på sidan samt via kommunens växel tfn: 0325-57 60 00.
Även leg. arbetsterapeuter och kommunens handläggare för bostadsanpassningsbidrag kan hjälpa till.

Blanketter:

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Fullmakt för ombud

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag för hisskostnader

Kontakt

Handläggare Bostadsanpassningsbidrag
Tekniska sektionen
Telefon: 0325-57 61 71
E-post

Vad innebär bostadsanpassningsbidrag?

Om du drabbats av någon skada eller sjukdom (funktionsnedsättning) och din funktionsnedsättning är bestående, kan din bostad behöva anpassas. Detta för att göra det möjligt för dig att bo kvar i ditt hem och leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt.
Du kan då ansöka om bostadsanpassningsbidrag.
Det är alltid du som ansöker om bostadsanpassningsbidrag som avgör, efter dina egna behov, vilka åtgärder som du ska söka bidrag för.
Men det är din funktionsnedsättning som är avgörande för vilka åtgärder det kan lämnas bidrag till.
Tänk på att ett beslut om bostadsanpassningsbidrag bara innebär att kommunen har prövat din rätt till bidrag men inte att du har tillåtelse att genomföra åtgärden.
Det är du som beviljats bidrag som ansvarar för genomförandet av anpassningsåtgärden. Detta gäller även i de fall du har gett kommunen eller någon annan fullmakt att företräda dig.
Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till din bostad. Det kan krävas beslut från miljö- och byggenheten i Gislaved, länk finns, (bygglov/anmälan) för att få bygga om eller installera exempelvis en hiss. Det är också viktigt att du frågar din hyresvärd om du inte själv äger fastigheten om medgivande innan du genomför en anpassningsåtgärd.

Vem gör vad?

Bostadsanpassningsbidraget är ett kontantbidrag och bidragssystemet bygger på en viss rollfördelning.
Läs gärna mer på Boverkets hemsida, länk finns.

Bild: Boverket

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?

Den som har en funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag.
För att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag ska anpassningen vara nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning, som måste vara bestående eller åtminstone långvarig. Bidrag ges inte om du har en tillfällig funktionsnedsättning.
För att få bidraget måste en leg. arbetsterapeut, en läkare eller någon annan sakkunnig intyga att anpassningen är nödvändig.
Bidrag lämnas endast för anpassningar i din permanentbostad.
Möjligheterna att få anpassningsbidrag vid flyttning till ny bostad har vissa begränsningar.

Vad kan man få bidrag till?

Bidraget ges för vad som kallas fasta funktioner i en bostad. Som vägledning kan sägas att en fast funktion är något som du vanligen inte tar med dig när du flyttar.
Inomhus kan bostadsanpassningsbidraget ges för att ta bort trösklar, montera tröskelkilar, bredda dörröppningar, ordna duschplats, förstärka belysning, installera spisvakt, anpassa köket och montera hiss mm.
Utomhus kan bostadsanpassningsbidrag ges till ramper, hissar mm.
Bostadsanpassningsbidrag kan även ges till andra saker än exemplen ovan men det ska alltid vara en nödvändig åtgärd i förhållandet till de behov som funktionshindret medför.

När kan man få nej till bidrag?

Om det saknas intyg på att bidraget är nödvändigt i förhållande till funktionsnedsättningen och om funktionshindret inte är bestående kan det bli ett avslag på ansökan..
Bidrag beviljas inte heller till åtgärder som är att betrakta som underhåll av bostaden.
Inte heller beviljas bidrag till så kallade byggnadstekniska brister i byggnadens konstruktion och byggmaterial som får till följd att byggnaden avviker från vad som kan anses vara ett normalt utförande.
Möjligheterna att få bostadsanpassningsbidrag vid flyttning till ny bostad har vissa begränsningar.

Hur går det till?

Bostadsanpassningsbidrag regleras av Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, länk finns.
En kort beskrivning:
• När en komplett ansökan kommit in till handläggaren granskas ärendet och kontroller utförs av inlämnade intyg, offerter och eventuella ritningar.
• Handläggaren tar ett preliminärbeslut och om det krävs mer undersökning i ärendet bokar handläggaren ett hembesök. Ibland tillsammans med fastighetsägare, anhöriga, byggnadsingenjör, arkitekt, hantverkare och leg. arbetsterapeut.
• Alla inblandade informeras senare om vilka åtgärder som bidrag kan beviljas till och hur det kan komma att se ut, en ritningsskiss kan också tas fram. Ibland tas även offerter in för att få fram storleken på bidraget.
• Handläggaren tar ett formellt beslut i ärendet.
• Sökanden ska här efter skaffa fram de myndighetsbeslut som krävs för byggnation och beställa arbeten från en entreprenör.
• Efter att anpassningen är utförd och godkänd betalas bidraget ut. I vissa fall kan entreprenören fakturera direkt till kommunen, men bara om det är godkänt i förväg.

Åtgärderna tillfaller sökanden och kommunen påtar sig inget ansvar för underhåll eller återställande.
De åtgärder som bedöms vara sådana att de kan återanvändas (exempelvis ramper, hissar) får, när behovet upphör, ställas till kommunens förfogande, i så fall svarar kommunen för återtagningskostnader.
En sökande som inte själv vill eller kan sköta om myndighetskontakter och beställning av entreprenörer kan få hjälp av handläggaren för bostadsanpassningsbidrag. Ta kontakt med handläggaren om du vill ha hjälp.

Ansökan

Den som har en funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag.
Det är viktigt att du i ansökan tydligt redogör för vilka nödvändiga åtgärder du ansöker om och hur dessa är kopplade till din funktionsnedsättning.
Det är också bra att redan vid ansökningstillfället bifoga en ritning som visar var du vill ha åtgärden och även offerter från hantverkare/installatörer.
Till ansökan bifogas ett intyg från leg. arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som intygar din funktionsnedsättning.
Handläggningen sker löpande och målet är att ett skriftligt beslut skall kunna lämnas inom 4 veckor från det att komplett ansökan är inlämnad.

Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag (pdf)

Viktigt vid ansökan!

Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär bara att kommunen har prövat din rätt till bidrag men inte att du har tillåtelse att genomföra åtgärden.
Det är du som beviljats bidrag som ansvarar för genomförandet av anpassningsåtgärden. Detta gäller även i de fall du har gett kommunen eller någon annan fullmakt att företräda dig.
Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till din bostad, till exempel i allmänna utrymmen i fastigheten. Det är därför viktigt att du som bor i en hyres- eller bostadsrätt och söker bostadsanpassningsbidrag frågar din hyresvärd eller styrelsen i bostadsrättsföreningen efter ett medgivande innan du sänder in ansökan (Det finns utrymme för detta på blanketten) .
Du kan, om det krävs, behöva ansöka om tillstånd från miljö och byggenheten i Gislaved, länk finns, (bygglov/anmälan) för att få göra en installation eller ombyggnad oavsett om du äger eller hyr din bostad.
När en privatperson anlitar en hantverkare gäller konsumenttjänstlagen, länk finns.
Upplysningsvis så informeras om att ROT-avdraget har speciella bestämmelser i samband med att bidrag utbetalas. ”Om bidrag eller stöd lämnats från stat, kommun eller landsting för en del av arbetskostnaden ger inte någon del av arbetet rätt till skattereduktion. Endast om det klart framgår att bidraget eller stödet endast avser kostnader för material kan skattereduktion för arbetskostnad medges.”
Är du osäker på vad som gäller bör du ta kontakt med skattemyndigheten, länk finns.

Överklaga

Överklagande av kommunens beslut måste ske skriftligt och inkomma till kommunen inom tre veckor från den dag sökanden tagit del av beslutet. Överklagandet ska vara ställt till Förvaltningsrätten men skickas till Tranemo kommun, Tekniska sektionen, Bostadsanpassning. Kommunen skickar det sedan vidare till Förvaltningsrätten.

Om du drabbats av någon skada eller sjukdom (funktionsnedsättning) och din funktionsnedsättning är bestående, kan din bostad behöva anpassas. Detta för att göra det möjligt för dig att bo kvar i ditt hem och leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt.
Du kan då ansöka om bostadsanpassningsbidrag.
Det är alltid du som ansöker om bostadsanpassningsbidrag som avgör, efter dina egna behov, vilka åtgärder som du ska söka bidrag för.
Men det är din funktionsnedsättning som är avgörande för vilka åtgärder det kan lämnas bidrag till.
Tänk på att ett beslut om bostadsanpassningsbidrag bara innebär att kommunen har prövat din rätt till bidrag men inte att du har tillåtelse att genomföra åtgärden.
Det är du som beviljats bidrag som ansvarar för genomförandet av anpassningsåtgärden. Detta gäller även i de fall du har gett kommunen eller någon annan fullmakt att företräda dig.
Att genomföra en bostadsanpassningsåtgärd innebär ofta ett ingrepp i eller i anslutning till din bostad. Det kan krävas beslut från miljö- och byggenheten i Gislaved, länk finns, (bygglov/anmälan) för att få bygga om eller installera exempelvis en hiss. Det är också viktigt att du frågar din hyresvärd om du inte själv äger fastigheten om medgivande innan du genomför en anpassningsåtgärd.


Publicerad den 9 februari 2016, senast ändrad den 5 december 2019