Folkhälsa

Happy senior couple on their bike on a sunny day

Folkhälsa och hälsa

Tranemo kommuns invånare mår enligt statistiken relativt bra. Känslan av att må bra och att vara vid god hälsa är subjektivt och kan inte bestämmas av någon annan part. Att må bra värderas högt hos varje individ och detta är också viktigt för samhällets utveckling och välfärd.

Hälsa är:
”Den grad i vilken individer eller grupper är kapabla att, å ena sidan, förverkliga sina mål och tillfredsställa sina behov och, å andra sidan, förändra eller hantera sin omgivning. Hälsa ska således betraktas som en resurs i det dagliga livet, inte som livets mål; det är ett positivt begrepp som betonar sociala och personliga resurser såväl som fysisk kapacitet” (WHO 1984).

Denna definition kan kompletteras med:

”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom” (WHO 1948)

Folkhälsa är:

Det övergripande målet med folkhälsoarbetet i Tranemo kommun är att bevara den hälsa som finns, att lyfta fram den men samtidigt arbeta förebyggande för att förhindra att ohälsa uppkommer.

Folkhälsopolitiken utgår från bestämningsfaktorer för hälsa i motsats till att utgå från hälsoproblem. Hälsans bestämningsfaktorer innebär de faktorer i samhället och de livsvillkor som samverkar och bidrar till hälsa samt ohälsa.

Folkhälsoarbetet utgår ifrån följande 11 målområden:

 • Delaktighet och inflytande i samhället
 • Ekonomiska och sociala förutsättningar
 • Barns och ungas uppväxtvillkor
 • Hälsa i arbetslivet
 • Miljöer och produkter
 • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Skydd mot smittspridning
 • Sexualitet och reproduktiv hälsa
 • Fysisk aktivitet
 • Matvanor och livsmedel
 • Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Folkhälsomyndigheten:
http://www.folkhalsomyndigheten.se/


Publicerad den 25 augusti 2015, senast ändrad den 27 april 2017