Folkhälsa

Tranemo kommuns folkhälsoarbete sker i samverkan med Västra Götalandsregionen. Det gemensamma folkhälsoarbetet utgår ifrån det övergripande nationella folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”

Folkhälsan i Tranemo likt i Sverige är god sett ur ett globalt perspektiv och i flera avseenden blir den bättre. Samtidigt är hälsan inte jämnt fördelad i befolkningen och ojämlikheten i hälsa mellan vissa grupper ökar.
Övergripande resultaten i 2017 års rapportering från Folkhälsomyndigheten:

  • Det finns en social gradient i hälsa som innebär att människors hälsa i allmänhet är sämre ju lägre socioekonomisk position de har. Resultaten tyder på att den sociala gradienten har vuxit under de senaste tio åren, framför allt när det gäller olika mått på dödlighet. Ohälsan är nästan genomgående större bland personer med förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå än bland personer med eftergymnasial utbildning.
  • Det finns tecken på att den psykiska ohälsan ökar, framför allt bland unga och bland personer med högst förgymnasial utbildning.
  • Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem. Ungefär hälften av befolkningen i åldern 16–84 år har i dag övervikt eller fetma. (Folkhälsomyndigheten 2017)

 

Aktuellt

  JUST NU I FOKUS I FOLKHÄLSAN:   Rätt svar i sommarfinalens poängpromenad. I sommarfinalens poängpromenad den 1 september 2018 deltog ett glatt gäng Nu är de inlämnade svaren rättade och vinnare har mottagit sina priser. Vinnarna bor i Sjömarken och Tranemo. Rätta svar: A1 - Hur stor andel elever i åk 5 i Tranemo kommun…

Brottsförebyggande och Trygghetsfrämjande arbete

Brottsförebyggande rådet i Tranemo kommun har som främsta uppgift att organisera, initiera, planera, stödja och följa upp det brottsförebyggande arbetet i kommunen. Syftet med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Tranemo kommun är att öka tryggheten och minska brottsligheten för de som bor, vistas och verkar i Tranemo kommun. Samverkansöverenskommelse Arbetet i det brottsförebyggande rådet…

Länkar och sociala medier

Folkhälsa Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen SKL - Sveriges kommuner och Landsting Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård Levnadsvanor sundkurs.se Tranemo Ung i Tranemo Kulturskolan

Bidrag att söka för folkhälsoarbete

Folkhälsobidrag Stöd ges till folkhälsoinsatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos invånarna i Tranemo kommun. Föreningar har möjlighet att söka detta bidrag. Folkhälsomedlet ska innebära start av projekt som inte inryms i den ordinarie verksamheten. Bidraget uppmuntrar till att prova nya metoder och arbetssätt för att främja hälsa eller förebygga ohälsa. Arbetet bedrivs lämpligen…

Barn och Unga

Facebook Ung i Tranemo Är du 12-19 år och gillar att hitta på saker? Gå då in på Facebook och sök på Ung i Tranemo och Gilla!!! Då får du reda på aktiviteter som händer i kommunen.  

Alkohol- och drogförebyggande arbete

Arbete mot langning Mycket alkohol till barn och unga tillhandahålls tyvärr av vuxna. De som blir bjudna på alkohol hemma och som har föräldrar som köper ut löper större risk att drabbas av de skador alkoholbruk kan föra med sig. Alkohol i sig har en allmänt giftig effekt på kroppens alla vävnader och organ och…

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete innebär systematiska insatser för att förbättra människors livsvillkor och uppnå god och jämlikt fördelad hälsa. Ett folkhälsoarbete kan utföras med förebyggande insatser, då reduceras riskfaktorer dvs det som kan orsaka sämre hälsa. Ett folkhälsoarbete kan också utföras med ett hälsofrämjande perspektiv, då framhävs de frisk- och skyddsfaktorer som kan stärka en god hälsa. Ofta överlappar…