Folkhälsa

Tranemo kommuns folkhälsoarbete sker i samverkan med Västra Götalandsregionen. Det gemensamma folkhälsoarbetet utgår ifrån det övergripande nationella folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”

Folkhälsan i Tranemo likt i Sverige är god sett ur ett globalt perspektiv och i flera avseenden blir den bättre. Samtidigt är hälsan inte jämnt fördelad i befolkningen och ojämlikheten i hälsa mellan vissa grupper ökar.
Övergripande resultaten i 2017 års rapportering från Folkhälsomyndigheten:

  • Det finns en social gradient i hälsa som innebär att människors hälsa i allmänhet är sämre ju lägre socioekonomisk position de har. Resultaten tyder på att den sociala gradienten har vuxit under de senaste tio åren, framför allt när det gäller olika mått på dödlighet. Ohälsan är nästan genomgående större bland personer med förgymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå än bland personer med eftergymnasial utbildning.
  • Det finns tecken på att den psykiska ohälsan ökar, framför allt bland unga och bland personer med högst förgymnasial utbildning.
  • Övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem. Ungefär hälften av befolkningen i åldern 16–84 år har i dag övervikt eller fetma. (Folkhälsomyndigheten 2017)

 

Aktuellt

JUST NU I FOKUS I FOLKHÄLSAN:   Trygghetsundersökning/Medborgardialog september 2019 Under en förmiddag fick 7-or träffa aktörer såsom Trygg och Säker kommun, kommunpolis, Räddningsstjänsten, folkhälsan, fritid och fältare. Förmiddagen gick under namnet Trygghetsdag. Eleverna fick även fylla i en enkät kring trygghet framtagen av polisen. Resultatet kommer att tas tillvara som underlag i Tranemo kommuns…

Arbete för ökad trygghet

Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete Brottsförebyggande rådet i Tranemo kommun har som främsta uppgift att organisera, initiera, planera, stödja och följa upp det brottsförebyggande arbetet i kommunen. Syftet med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Tranemo kommun är att öka tryggheten och minska brottsligheten för de som bor, vistas och verkar i Tranemo kommun. Samverkansöverenskommelse Arbetet…

Länkar och sociala medier

Folkhälsa Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen SKL - Sveriges kommuner och Landsting Nätverket Hälsofrämjande Sjukvård Levnadsvanor sundkurs.se Tranemo Ung i Tranemo Kulturskolan Övrigt Infogeneratorn - Stöd i att ge kvalitetssäkrad information om våld och föräldraskapsstöd på flera olika språk

Sök folkhälsobidrag

Folkhälsobidrag Stöd ges till folkhälsoinsatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos invånarna i Tranemo kommun. Föreningar har möjlighet att söka detta bidrag. Folkhälsomedlet ska innebära start av projekt som inte inryms i den ordinarie verksamheten. Bidraget uppmuntrar till att prova nya metoder och arbetssätt för att främja hälsa eller förebygga ohälsa. Arbetet bedrivs lämpligen…

Barn och unga

Facebook Ung i Tranemo Är du 12-19 år och gillar att hitta på saker? Gå då in på Facebook och sök på Ung i Tranemo och gilla. Då får du reda på aktiviteter som händer i kommunen.

Alkohol- och drogförebyggande arbete

Aktuell info från IQ Nästan nio av tio tonårsföräldrar i länet tror att det är vanligt att tonåringar under 18 år dricker alkohol i samband med Valborg. Men endast 14 procent av föräldrarna i Västra Götaland tror att just deras tonåring kommer att dricka.  Siffrorna kommer från en undersökning* som IQ, fristående dotterbolag till Systembolaget,…

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete innebär systematiska insatser för att förbättra människors livsvillkor och uppnå god och jämlikt fördelad hälsa. Ett folkhälsoarbete kan utföras med förebyggande insatser, då reduceras riskfaktorer dvs det som kan orsaka sämre hälsa. Ett folkhälsoarbete kan också utföras med ett hälsofrämjande perspektiv, då framhävs de frisk- och skyddsfaktorer som kan stärka en god hälsa. Ofta överlappar…