Folkhälsa

Folkhälsa är ett begrepp som beskriver hälsa, sjuklighet och dödlighet i olika befolkningsgrupper. En god folkhälsa ska inte bara vara så god som möjligt utan också så jämlikt fördelad som möjligt. När vi pratar individnivå pratar vi om hälsa. Motsvarande begrepp på befolkningsnivå är folkhälsa.

Känslan av att må bra och att vara vid god hälsa är subjektivt och kan inte bestämmas av någon annan part. Att må bra värderas högt hos varje individ och detta är också viktigt för samhällets utveckling och välfärd.

Hälsa är: ”Den grad i vilken individer eller grupper är kapabla att, å ena sidan, förverkliga sina mål och tillfredsställa sina behov och, å andra sidan, förändra eller hantera sin omgivning. Hälsa ska således betraktas som en resurs i det dagliga livet, inte som livets mål; det är ett positivt begrepp som betonar sociala och personliga resurser såväl som fysisk kapacitet” (WHO 1984). Denna definition kan kompletteras med: ”Hälsa är ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom” (WHO 1948)

Bestämningsfaktorer för hälsa

Folkhälsoarbete handlar till stor del om att bidra till att skapa förutsättningar för människor att kunna känna makt över sin hälsa, att kunna påverka sin livssituation. Hälsan påverkas av en mängd olika faktorer som på olika sätt och på olika nivåer samspelar med varandra. Att arbeta med folkhälsa är en angelägenhet för hela samhället. Folkhälsoarbete sker genom att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.

För mer info:   Vad är folkhälsa

 

Undersidor

Placeholder

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete innebär systematiska insatser för att förbättra människors livsvillkor och uppnå god och jämlikt fördelad hälsa. Hälsan ses som en resurs som ska tas tillvara och åtgärderna ska stärka individens möjlighet att göra goda val och minska sitt risktagande. Folkhälsoarbetet består av två, kompletterande delar: Hälsofrämjande arbete (promotion) syftar till att främja hälsa och stärka…

Placeholder

Aktuellt Folkhälsa

Februari 2023 Vill du lära dig enkla knep som ger dig ett hälsosamt liv? I februari återupptas studiecirkeln "Sundare Liv" i samverkan med ABF och Studieförbundet Vuxenskolan. Cirkeln riktas till daglediga 55+. Studiecirkeln på 8 träffar är kostnadsfri och börjar tisdagen den 21 februari klockan 10.00 i ABF:s lokal, Storgatan 17 Tranemo centralort. Under studiecirkeln…

Placeholder

Sök folkhälsobidrag

Stöd ges till folkhälsoinsatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos invånarna i Tranemo kommun. Föreningar och privatpersoner har möjlighet att söka detta bidrag. Folkhälsomedel ska bidra till projekt som inte inryms i den ordinarie verksamheten. Bidraget uppmuntrar till att prova nya metoder och arbetssätt för att främja hälsa eller förebygga ohälsa. Arbetet bedrivs lämpligen…

Placeholder

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Nedan finner du information om frågor som rör alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter samt spel om pengar (ANDTS). CAN-drogvaneundersökningen 2022 Västra Götalandsregionen genomför undersökningen tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och kommunerna. Undersökningen har genomförts vart tredje år sedan 2013 och undersöker skolelevers drogvanor i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet.…