Samhällsplanering och detaljplaner

Samhällsplanering och detaljplaner

Kommunens arbete med samhällsplaneringen är ett kontinuerligt åtagande som kommunen och dess tjänstemän ser till fungerar på alla plan. Från bebyggelse till service, kommunikation, infrastruktur och miljö. Samtidigt är samhällsplaneringen en väldigt bred sfär och omges av många olika delar som i sin tur påverkas av olika aktörer. Statligt handlar det om myndigheter och lagar och förordningar som behöver implementeras och föras vidare ner till den kommunala nivån. För kommunen handlar samhällsplaneringen om att se till att tre viktiga punkter ska uppfyllas under arbetet. Den fysiska planeringen, måste se till att reglera hur mark och vatten bör användas i kommunen, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad. Kommunen arbetar med fysisk planering på tre olika sätt som styrs av plan- och bygglagen.

Natur

Översiktsplan

Översiktsplanen är en strategisk plan som redovisar kommunens långsiktiga mål för den fysiska miljön. Översiktsplanen ska fungera som vägledning vid vidare detaljplanearbete, bygglov och andra tillståndsprövningar. Översiktsplanen används även av andra myndigheter som prövar bygg- och tillståndsärenden. Planen fungerar dessutom som överenskommelse med Länsstyrelsen om riksintressenas innebörd och avgränsning. Översiktsplanen är ett politiskt dokument och…

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

Även om översiktsplanen är det övergripande dokumentet som talar om hur kommunen vill utvecklas kan delar av översiktsplanen i vissa fall behöva tydliggöras och detaljeras mer. En fördjupning kan då komma till och omfatta både hela tätorter och delar av ett samhälle. I de fall man arbetar fram en fördjupad översiktsplan handlar det om mer…

Detaljplan

Kommunen har till uppgift att planera för användandet av mark och vatten. På följande sidor kan du ta del av pågående planarbeten med information om hur du kan vara med och påverka planeringen i Tranemo kommun.

Detaljplaneprocess

Planprocessen består av flera olika steg. Planbesked, samråd, granskning, antagande, överklagande och laga kraft. Se mer information under flikarna.