Samhällsplanering och detaljplaner

Kommunens arbete med samhällsplaneringen är ett kontinuerligt åtagande som kommunen och våra tjänstepersoner ser till fungerar på alla plan. Från bebyggelse till service, kommunikation, infrastruktur och miljö. För kommunen handlar samhällsplaneringen om att se till att tre viktiga punkter ska uppfyllas under arbetet. Den fysiska planeringen, vi måste se till att reglera hur mark och vatten bör användas i kommunen, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad.

Undersidor

Flygfoto över Tranemo

Översiktsplan

Översiktsplanen är en strategisk plan som redovisar kommunens långsiktiga mål för den fysiska miljön. Översiktsplanen ska fungera som vägledning vid vidare detaljplanearbete, bygglov och andra tillståndsprövningar. Översiktsplanen används även av andra myndigheter som prövar bygg- och tillståndsärenden. Planen fungerar dessutom som överenskommelse med Länsstyrelsen om riksintressenas innebörd och avgränsning. Översiktsplanen är ett politiskt dokument och…

Tranemo kommuns logga på grön bakgrund

Fördjupad översiktsplan Länghem

Snart går den fördjupade översiktsplanen för Länghem ut på samråd. Fram till den 31 januari 2021 finns den fördjupade översiktsplanen tillgänglig här på hemsidan. Samrådsmöten äger rum digitalt via programmet Teams den 10 december 2020 kl 18.00-20.00 samt den 13 januari 2021 kl 18.00-20.00. Det är på grund av covid-19 som mötena sker digitalt. På samrådsmötena…

en karta med penna och passare på.

Detaljplan

Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun när det gäller detaljplaner. Har du frågor som rör detaljplaner, kontakta Gislaved på 0371 - 810 00 eller skicka mail till kommunen@gislaved.se.