Samhällsplanering och detaljplaner

Kommunens arbete med samhällsplaneringen är ett kontinuerligt åtagande som kommunen och våra tjänstepersoner ser till fungerar på alla plan. Från bebyggelse till service, kommunikation, infrastruktur och miljö. För kommunen handlar samhällsplaneringen om att se till att tre viktiga punkter ska uppfyllas under arbetet. Den fysiska planeringen, vi måste se till att reglera hur mark och vatten bör användas i kommunen, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad.

Undersidor

Flygfoto över Tranemo

Översiktsplan

Medborgardialogerna inför den nya översiktsplanen har satt igång! Vad är en översiktsplan? Översiktsplanen är en strategisk plan som redovisar kommunens långsiktiga mål för den fysiska miljön i grova penseldrag. Planen är vägledande men inte juridiskt bunden. Översiktsplanen är ett politiskt dokument och det högst strategiska dokumentet i kommunen. Översiktsplanen beräknas ta ca 3-4 år att…

Vy över Länghem

Fördjupad översiktsplan Länghem

Den fördjupade översiktsplanen för Länghem är inne i ett skede för bearbetning av planförslag. Bearbetningen utgår från tidig dialog och synpunkter som kommit in under samrådstiden. Efter bearbetning av planförslag är det dags för planen att granskas, där kan du som invånare komma med inspel igen. Efter granskning är det dags för justering av planförslaget…

en karta med penna och passare på.

Detaljplan

Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun när det gäller detaljplaner. Har du frågor som rör detaljplaner, kontakta Gislaved på 0371 - 810 00 eller skicka mail till kommunen@gislaved.se.