Samhällsplanering och detaljplaner

Kommunens arbete med samhällsplaneringen är ett kontinuerligt åtagande som kommunen och våra tjänstepersoner ser till fungerar på alla plan. Från bebyggelse till service, kommunikation, infrastruktur och miljö. För kommunen handlar samhällsplaneringen om att se till att tre viktiga punkter ska uppfyllas under arbetet. Den fysiska planeringen, vi måste se till att reglera hur mark och vatten bör användas i kommunen, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad.

Undersidor

Flygfoto över Tranemo

Översiktsplan Tranemo kommun

Vad är en översiktsplan? En översiktsplan ska vara ett vägledande dokument över hela kommunen för den långsiktiga viljeriktningen av hur mark, vatten och den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Detta innebär bland annat att den pekar ut områden som kan vara lämpliga att utveckla, men också områden som bör bevaras. Utöver detta beskrivs…

en karta med penna och passare på.

Detaljplan

Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun när det gäller detaljplaner. Har du frågor som rör detaljplaner, kontakta manda.schilleras@tranemo.se verksamhetschef samhällsutveckling Tranemo kommun. Eller se pågående detaljplaner nedan.

Bilden visar i förgrunden ett nystartat bostadsbygge och i bakgrunden ett bostadsbygge som kommit ganska långt

Bostadsprojekt

I Tranemo kommun arbetar vi ständigt med utveckling av nya bostäder. Eftersom det tar lång tid från inledande planering tills dess att bostäder är inflyttningsklara kan det vara svårt att få en överblick av vad vi gör. Därför vill vi här redovisa alla de roliga projekt vi arbetar med. På kartan nedan redovisas de planerade,…

kartvy över orten Tranemo

Historiska kartor över kommunen

Här kan du se kartvyer över hela Tranemo kommun från åren 1963, 1975 och jämföra med hur kartan såg ut 2019. För dig som släktforskar kan kartorna säkert vara till stor nytta. Vi har tre typer av svep­kartor där du kan jäm­föra kart­bilder genom att dra i en svep­list mellan kartorna. De här tre årsintervallen…

Ödeshus

Inventering av ödehus

Står det några ödehus i din trakt? Vi behöver din hjälp! Inventering av ödehus i Tranemo kommun har påbörjats och vi behöver din hjälp. Tillsammans kan vi täcka in hela vår kommuns yta och kanske ge nytt liv åt husen i form nya invånare eller nya företag. Det finns en attraktivitet i att kunna forma…