Samhällsplanering och detaljplaner

Kommunens arbete med samhällsplaneringen är ett kontinuerligt åtagande som kommunen och våra tjänstepersoner ser till fungerar på alla plan. Från bebyggelse till service, kommunikation, infrastruktur och miljö. För kommunen handlar samhällsplaneringen om att se till att tre viktiga punkter ska uppfyllas under arbetet. Den fysiska planeringen, vi måste se till att reglera hur mark och vatten bör användas i kommunen, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad.

Undersidor

Flygfoto över Tranemo

Översiktsplan

Översiktsplanen är en strategisk plan som redovisar kommunens långsiktiga mål för den fysiska miljön. Översiktsplanen ska fungera som vägledning vid vidare detaljplanearbete, bygglov och andra tillståndsprövningar. Översiktsplanen används även av andra myndigheter som prövar bygg- och tillståndsärenden. Planen fungerar dessutom som överenskommelse med Länsstyrelsen om riksintressenas innebörd och avgränsning. Översiktsplanen är ett politiskt dokument och…

Fördjupad översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

Även om översiktsplanen är det övergripande dokumentet som talar om hur kommunen vill utvecklas kan delar av översiktsplanen i vissa fall behöva tydliggöras och detaljeras mer. En fördjupning kan då komma till och omfatta både hela tätorter och delar av ett samhälle. I de fall man arbetar fram en fördjupad översiktsplan handlar det om mer…

Detaljplan

Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun när det gäller detaljplaner. Har du frågor som rör detaljplaner, kontakta Gislaved på 0371 - 810 00 eller skicka mail till kommunen@gislaved.se.

Processen att ta fram en detaljplan

Planprocessen består av flera olika steg. Planbesked, samråd, granskning, antagande, överklagande och laga kraft. Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun när det gäller detaljplaner. Har du frågor som rör detaljplaner kontakta Gislaved 0371 810 00 eller skicka mail till kommunen@gislaved.se.