Samhällsplanering och detaljplaner

Kommunens arbete med samhällsplaneringen är ett kontinuerligt åtagande som kommunen och våra tjänstepersoner ser till fungerar på alla plan. Från bebyggelse till service, kommunikation, infrastruktur och miljö. För kommunen handlar samhällsplaneringen om att se till att tre viktiga punkter ska uppfyllas under arbetet. Den fysiska planeringen, vi måste se till att reglera hur mark och vatten bör användas i kommunen, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad.

Undersidor

Flygfoto över Tranemo

Översiktsplan Tranemo kommun

Vad är en översiktsplan? Översiktsplanen är en strategisk plan som redovisar kommunens långsiktiga mål för den fysiska miljön i grova penseldrag. Planen är vägledande men inte juridiskt bunden. Översiktsplanen är ett politiskt dokument och det högst strategiska dokumentet i kommunen. Översiktsplanen beräknas ta ca 3-4 år att ta fram. Demokrati- och visionsberedningen är den politiska…

Vy över Länghem

Fördjupad översiktsplan Länghem

Den fördjupade översiktsplanen för Länghem antogs 2022-09-19 av kommunfullmäktige. Överklagande av planen får ske på formella grunder, det vill säga om planen inte tagits fram på lagenligt sätt, fram tills 2022-10-17. Syftet med en fördjupad översiktsplan är att undersöka en långsiktig planering av ett avgränsat område och i mer detalj än vad den kommuntäckande översiktsplanen…

en karta med penna och passare på.

Detaljplan

Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun när det gäller detaljplaner. Har du frågor som rör detaljplaner, kontakta manda.schilleras@tranemo.se verksamhetschef samhällsutveckling Tranemo kommun. Eller se pågående detaljplaner nedan.

kartvy över orten Tranemo

Historiska kartor över kommunen

Här kan du se kartvyer över hela Tranemo kommun från åren 1963, 1975 och jämföra med hur kartan såg ut 2019. För dig som släktforskar kan kartorna säkert vara till stor nytta. Vi har tre typer av svep­kartor där du kan jäm­föra kart­bilder genom att dra i en svep­list mellan kartorna. De här tre årsintervallen…

Ödeshus

Inventering av ödehus

Står det några ödehus i din trakt? Vi behöver din hjälp! Inventering av ödehus i Tranemo kommun har påbörjats och vi behöver din hjälp. Tillsammans kan vi täcka in hela vår kommuns yta och kanske ge nytt liv åt husen i form nya invånare eller nya företag. Det finns en attraktivitet i att kunna forma…