Samhällsplanering och detaljplaner

Kommunens arbete med samhällsplaneringen är ett kontinuerligt åtagande som kommunen och våra tjänstepersoner ser till fungerar på alla plan. Från bebyggelse till service, kommunikation, infrastruktur och miljö. För kommunen handlar samhällsplaneringen om att se till att tre viktiga punkter ska uppfyllas under arbetet. Den fysiska planeringen, vi måste se till att reglera hur mark och vatten bör användas i kommunen, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad.

Undersidor

Flygfoto över Tranemo

Översiktsplan Tranemo kommun

Vad är en översiktsplan? Översiktsplanen är en strategisk plan som redovisar kommunens långsiktiga mål för den fysiska miljön i grova penseldrag. Planen är vägledande men inte juridiskt bunden. Översiktsplanen är ett politiskt dokument och det högst strategiska dokumentet i kommunen. Översiktsplanen beräknas ta ca 3-4 år att ta fram. Demokrati- och visionsberedningen är den politiska…

Vy över Länghem

Fördjupad översiktsplan Länghem

Den fördjupade översiktsplanen för Länghem är inne i ett skede för bearbetning av planförslag för granskningsskede. Bearbetningen utgår från tidig dialog och synpunkter som kommit in under samrådstiden. Efter bearbetning av planförslag är det dags för planen att granskas, där kan du som invånare komma med inspel igen. Efter granskning är det dags för justering…

en karta med penna och passare på.

Detaljplan

Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun när det gäller detaljplaner. Har du frågor som rör detaljplaner, kontakta Gislaved på 0371 - 810 00 eller skicka mail till kommunen@gislaved.se.

kartvy över orten Tranemo

Historiska kartor över kommunen

Här kan du se kartvyer över hela Tranemo kommun från åren 1963, 1975 och jämföra med hur kartan såg ut 2019. För dig som släktforskar kan kartorna säkert vara till stor nytta. Vi har tre typer av svep­kartor där du kan jäm­föra kart­bilder genom att dra i en svep­list mellan kartorna. De här tre årsintervallen…

Ödeshus

Inventering av ödeshus

Står det några ödehus i din trakt? Vi behöver din hjälp! Inventering av ödehus i Tranemo kommun har påbörjats och vi behöver din hjälp. Tillsammans kan vi täcka in hela vår kommuns yta och kanske ge nytt liv åt husen i form nya invånare eller nya företag. Det finns en attraktivitet i att kunna forma…