Ledsagning

Ledsagning beviljas personer som på grund av fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning inte på egen hand kan ta sig till eller delta i en regelbunden fritidsaktivitet. Insatsen syftar i första hand till att bryta isolering och att öka möjligheter för aktiviteter utanför hemmet.

Ledsagning beviljas endast då behovet inte kan tillgodoses på annat sätt och alla alternativ, så som anhöriga, sjukresa/färdtjänst, frivilligorganisationer ska prövas innan insatsen beviljas. För att  ansöka  om ledsagning tar du kontakt med biståndshandläggare.


Publicerad den 22 juni 2023, senast ändrad den 22 juni 2023