Funktionsnedsättning

Kommunen har enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ett särskilt ansvar för individuellt stöd till människor med funktionsnedsättning.

Undersidor

pojke med hörlurar

LSS/ socialpsykiatri

Grundtanken med LSS är att personer med omfattande funktionsnedsättning ska tillförsäkras goda levnadsvillkor och ges möjlighet till att leva som andra i motsvarande ålder. För att kunna göra detta behöver man ibland stöd och service. Stödet ska vara så utformat att det stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv och att…

En kvinna och en äldre pojke håller armarna om varandra. En man står intill och tittar på.

Insatser enligt LSS

Här finns information om vilka insatser kommunen kan erbjuda dig som är i behov av stöd och service. Individuell plan Alla som beviljas en insats enligt LSS, kan i samband med detta begära att en individuell plan upprättas. I planen skriver handläggaren ner: Hur du vill ha det i framtiden Var du vill arbeta Var…

dator på ett skrivbord.

God man, förvaltare, överförmyndare

Tranemo kommun ingår i en gemensam kansliorganisation där flera kommuner deltar under namnet, Överförmyndare i Samverkan (ÖiS). Verksamheten bedrivs i ett gemensamt kontor i Skövde. Det finns en utbildning för dig som är intresserad av att bli god man. Överförmyndare i Samverkan (ÖiS) är en gemensam kansliorganisation för överförmyndarna/överförmyndarnämnderna i Tranemo, Falköping, Hjo, Karlsborg, Skara,…

Pojke och ett rött pappershjärta

Föräldragrupp - barn med funktionsvariation

Är du förälder till ett barn med funktionsvariation? Oavsett ålder och diagnos är du välkommen till vår samtalsgrupp där du kan dela erfarenheter och reflektera med andra i liknande situation. Syftet är att du ska bli stärkt som förälder. Vi pratar bland annat om: att sätta ord på känslor och be om hjälp när det…

Händer som pysslar med något hantverk

Daglig verksamhet, arbete, sysselsättning

Vad är daglig verksamhet? Daglig verksamhet är till för dig, upp till 67 år och som saknar förvärvsarbete och inte går någon utbildning. Verksamheten är till stor del individanpassad och har förändrats mycket under de senaste åren då det är vanligt att brukarna är på flera olika arbetsplatser under veckan. Målsättning Inom daglig verksamhet skall…

träskulpturer av människor som kramas

Psykisk ohälsa

Omsorgssektionen ska enligt socialtjänstlagen (SOL) verka för att människor, som av psykiska skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring, får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Omsorgssektionen har tillsammans med regionens psykiatriska verksamhet ett gemensamt uppdrag att ta reda på vilka behov som finns bland invånarna och informera alla om…

Postlådor i en lång rad

Gruppbostäder

Omsorgssektionen bedriver idag verksamhet vid fem gruppbostäder, varav fyra är belägna i centrala Tranemo samt en i Limmared. Ansvarig enhetschef: José Hernandez Grässtigens gruppbostad, Tranemo, 5 lägenheter Timotejstigens gruppbostad, Tranemo, 6 lägenheter Ansvarig enhetschef:  Jenny Liljedahl Havrestigens gruppbostad, Tranemo, 5 lägenheter Parkgatans gruppbostad, 6 lägenheter Storgatans gruppbostad, Limmared, 6 lägenheter Information om andra boendeformer för vuxna och barn

Tranemo kommuns logga på grön bakgrund

Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet är en samverkansform för diskussion och ömsesidigt informationsutbyte mellan kommunen och företrädare för föreningar för funktionsvaration i kommunen. Syftet är att Stärka inflytandet i alla frågor som gäller personer med funktionsvariation och öka insynen i den del av kommunens verksamhet som berör dem Att vara remissinstans i frågor som handlar om tillgänglighet i fysisk miljö,…

En hund nosar på en kvinna i rullstol.

Organisationer som arbetar med funktionsnedsättningar

Nedan finns länkar till organisationer som arbetar med funktionsnedsättningar. DHR, De handikappades riksförbund FUB, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna NHR, Neurologisk handikappades Riksförbund RBU, Riksförbunden för rörelsehindrade barn och ungdomar Autism och Asperger förbundet RTP, Riksföreningen för trafik- och olycksfall och polioskadade Vågbrytaren SRF, Synskadades Riksförbund HRF, Hörselskadades Riksförbund Reumatikerförbundet Strokeförbundet Demensförbundet Riksförbundet…

Två händer som håller i varandra

Rätt till ersättning för personlig assistans

Du som har rätt till personlig assistans enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har rätt att välja om du vill få hjälp av kommunen eller av ett privat företag. Ersättning Om du väljer ett privat företag kan du söka ekonomisk ersättning från kommunen. Tranemo kommun ersätter för de antal timmar du…