Funktionsnedsättning

Kommunen har enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ett särskilt ansvar för individuellt stöd till människor med funktionsnedsättning.

 

Ungdomar

Vilket stöd kan jag få?

Om du har svårigheter att på egen hand klara ditt dagliga liv och anser dig vara i behov av hjälp kan du vända dig till myndighetsutövningen. Du kan ansöka om: Korttidsvistelse, tillfällig eller växelvård Daglig verksamhet Trygghetslarm Personlig assistans Ledsagarservice Gruppboende eller serviceboende Korttidstillsyn Kontaktperson Boendestöd Hemtjänst Matdistribution Hemtjänst Vård och omsorgsboende (äldreboende), demensboende, serviceboende…

Lagbok och ordförandeklubba

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Grundtanken med LSS är att personer med omfattande funktionsnedsättning ska tillförsäkras goda levnadsvillkor och ges möjlighet till att leva som andra i motsvarande ålder. För att kunna göra detta behöver man ibland stöd och service. Stödet ska vara så utformat att det stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv och att…

Avlösarservice

Avlösning i hemmet ska bidra till ökad livskvalitet och bibehållen hälsa för den anhörige och möjliggöra vila och utrymme för att utöva egna aktiviteter utanför hemmet. Avlöserservice innebär att en annan person tillfälligt tar över omvårdnaden. Tranemo kommun erbjuder kostnadsfri avlösning upp till 12 timmar per månad. Outnyttjade timmar kan inte sparas till nästkommande månad. Vem kan få…

Pyssel med ull

Daglig verksamhet, arbete, sysselsättning

Vad är daglig verksamhet? Daglig verksamhet är till för dig, upp till 67 år och som saknar förvärvsarbete och inte går någon utbildning. Verksamheten är till stor del individanpassad och har förändrats mycket under de senaste åren då det är vanligt att brukarna är på flera olika arbetsplatser under veckan. Målsättning Inom daglig verksamhet skall…

God man, förvaltare, överförmyndare

Tranemo kommun ingår i en gemensam kansliorganisation där flera kommuner deltar under namnet, Överförmyndare i Samverkan (ÖiS). Verksamheten bedrivs i ett gemensamt kontor i Skövde. Överförmyndare i Samverkan (ÖiS) är en gemensam kansliorganisation för överförmyndarna/överförmyndarnämnderna i Tranemo,  Falköping, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Gullspång, Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd och Svenljunga kommuner. Varje kommun har en…

Psykisk ohälsa

Omsorgssektionen ska enligt socialtjänstlagen (SOL) verka för att människor, som av psykiska skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring, får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Omsorgssektionen har tillsammans med regionens psykiatriska verksamhet ett gemensamt uppdrag att ta reda på vilka behov som finns bland invånarna och informera alla om…

Sociala stödteamet

Sociala stödteam ger stöd under dagtid och kvällar efter beslut. Kontakta samordnaren för Sociala stödteamet, dagtid 0766-43 07 12. Vi som jobbar i teamet är stödpedagoger, stödassistenter samt fältsekreterare. Vi har alla olika kunskaper och erfarenheter, som gör att vi kan erbjuda stöd vid olika livssituationer. Vi har ett nära samarbete med de övriga psykiatriverksamheterna…

Gruppbostäder

Omsorgssektionen bedriver idag verksamhet vid fem gruppbostäder, varav fyra är belägna i centrala Tranemo samt en i Limmared. Ansvarig områdeschef: Olguta Lacatus Grässtigens gruppbostad, Tranemo, 5 lägenheter Timotejstigens gruppbostad, Tranemo, 6 lägenheter Ansvarig områdeschef: Lina Björklund Havrestigens gruppbostad, Tranemo, 5 lägenheter Parkgatans gruppbostad, 6 lägenheter Storgatans gruppbostad, Limmared, 6 lägenheter  

Korttidsverksamhet

Korttidsvistelse Vad är korttidsvistelse? Korttidsvistelse innebär att en funktionsnedsatt person tillfälligt under kortare eller längre tid vistas utanför det egna hemmet. Syftet med korttidsvistelsen är att ge miljöombyte, avkoppling, egen stimulans och rekreation samtidigt som närstående får avlastning i omvårdnadsarbetet. Den enskilde skall inte vara kvar i hemmet utan verksamheten erbjuds på korttidshem, på läger…

Ledsagarservice

Vad är ledsagarservice? Ledsagarservice är när en person följer med på olika aktiviteter. Vem kan få ledsagarservice? Ledsagarservice kan du får som tillhör LSS-personkrets och som inte har personlig assistans. Du kan få ledsagarservice för att t ex besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturliv eller promenader. Insatsen ska ha karaktären av personlig service och anpassas…

Lagbok och ordförandeklubba

Riktlinjer för ersättningsnivåer enligt 9 § 2 punkten LSS

Information om riktlinjer för ersättningsnivåer för insatsen personlig assistent eller  ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 punkten lagen om service och stöd till vissa funktionshindrade, LSS. Du som beviljats personlig assistans enligt LSS, kan välja att anlita kommunen som utförare eller begära ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans. I förarbeten till lagstiftningen och av rättspraxis framgår bland annat att kommunen…

Personlig assistans

Vad är personlig assistans? Personlig assistans är när en eller flera personer kommer hem till dig och hjälper dig med det du inte själv klarar av. Vem kan få personlig assistans? Personlig assistans kan den beviljas som har stora funktionsnedsättningar och som behöver hjälp med de grundläggande behoven som personlig omvårdnad, kommunikation, intagande av måltider…

Kommunfullmäktige-klubba i trä

Kommunala tillgänglighetsrådet

Vad är kommunala tillgänglighetsrådet? Kommunala tillgänglighetsrådet är en samverkansform för diskussion och ömsesidigt informationsutbyte mellan kommunen och företrädare för handikappföreningarna i kommunen. Syftet är att Stärka inflytandet i alla frågor som gäller personer med funktionsnedsättning och öka insynen i den del av kommunens verksamhet som berör dem Att vara remissinstans i frågor som handlar om tillgänglighet i fysisk miljö,…

Lexicon i en bokhylla

Tolk

Alla har rätt till omsorgs och hjälp som de kan förstå. Den som inte talar eller förstår svenska har rätt till hjälp att kommunicera via tolk. Om du behöver tolk i kontakten med oss meddela detta när du till exempel bokar tid hos någon i Tranemo kommun så ordnar vi tolk till besöket. Tranemo kommun…

Handikapporganisationer

Nedan finner du information om olika handikapporganisationer. DHR, De handikappades riksförbund FUB, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna NHR, Neurologisk handikappades Riksförbund RBU, Riksförbunden för rörelsehindrade barn och ungdomar Autism och Asperger förbundet RTP, Riksföreningen för trafik- och olycksfall och polioskadade Vågbrytaren SRF, Synskadades Riksförbund HRF, Hörselskadades Riksförbund Reumatikerförbundet Strokeförbundet Demensförbundet Riksförbundet mag-tarmsjuka Hjärt-…