Funktionsnedsättning

Kommunen har enligt Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ett särskilt ansvar för individuellt stöd till människor med funktionsnedsättning.

 

Massagestenar

LSS/Socialpsykiatri

Här finner du information om LSS/Socialpsykiatri, personkretsar enligt LSS, vad för hjälp kommunen kan erbjuda och hur du ansöker om den. Grundtanken med LSS är att personer med omfattande funktionsnedsättning ska tillförsäkras goda levnadsvillkor och ges möjlighet till att leva som andra i motsvarande ålder. För att kunna göra detta behöver man ibland stöd och…

Glad pojke i rullstol

Insatser enligt LSS

Här finner du information om vilka insatser kommunen kan erbjuda dig som är i behov av stöd och service. Individuell plan Alla som beviljas en insats enligt LSS, kan i samband med detta begära att en individuell plan upprättas. I planen skriver handläggaren ned: Hur du vill ha det i framtiden Var du vill arbeta…

God man, förvaltare, överförmyndare

Tranemo kommun ingår i en gemensam kansliorganisation där flera kommuner deltar under namnet, Överförmyndare i Samverkan (ÖiS). Verksamheten bedrivs i ett gemensamt kontor i Skövde. Överförmyndare i Samverkan (ÖiS) är en gemensam kansliorganisation för överförmyndarna/överförmyndarnämnderna i Tranemo,  Falköping, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Gullspång, Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd och Svenljunga kommuner. Varje kommun har en…

Pyssel med ull

Daglig verksamhet, arbete, sysselsättning

Vad är daglig verksamhet? Daglig verksamhet är till för dig, upp till 67 år och som saknar förvärvsarbete och inte går någon utbildning. Verksamheten är till stor del individanpassad och har förändrats mycket under de senaste åren då det är vanligt att brukarna är på flera olika arbetsplatser under veckan. Målsättning Inom daglig verksamhet skall…

Psykisk ohälsa

Omsorgssektionen ska enligt socialtjänstlagen (SOL) verka för att människor, som av psykiska skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring, får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Omsorgssektionen har tillsammans med regionens psykiatriska verksamhet ett gemensamt uppdrag att ta reda på vilka behov som finns bland invånarna och informera alla om…

Sociala stödteamet

Sociala stödteam ger stöd under dagtid och kvällar efter beslut. Kontakta samordnaren för Sociala stödteamet, dagtid 073-1483266. Vi som jobbar i teamet är stödpedagoger, stödassistenter samt fältsekreterare. Vi har alla olika kunskaper och erfarenheter, som gör att vi kan erbjuda stöd vid olika livssituationer. Vi har ett nära samarbete med de övriga psykiatriverksamheterna inom regionens…

Gruppbostäder

Omsorgssektionen bedriver idag verksamhet vid fem gruppbostäder, varav fyra är belägna i centrala Tranemo samt en i Limmared. Ansvarig områdeschef: Olguta Lacatus Grässtigens gruppbostad, Tranemo, 5 lägenheter Timotejstigens gruppbostad, Tranemo, 6 lägenheter Ansvarig områdeschef: Lina Björklund Havrestigens gruppbostad, Tranemo, 5 lägenheter Parkgatans gruppbostad, 6 lägenheter Storgatans gruppbostad, Limmared, 6 lägenheter Information om andra boendeformer för vuxna och barn finner du…

Lagbok och ordförandeklubba

Riktlinjer för ersättningsnivåer enligt 9 § 2 punkten LSS

Information om riktlinjer för ersättningsnivåer för insatsen personlig assistent eller  ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 punkten lagen om service och stöd till vissa funktionshindrade, LSS. Du som beviljats personlig assistans enligt LSS, kan välja att anlita kommunen som utförare eller begära ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans. I förarbeten till lagstiftningen och av rättspraxis framgår bland annat att kommunen…

Kommunfullmäktige-klubba i trä

Kommunala tillgänglighetsrådet

Vad är kommunala tillgänglighetsrådet? Kommunala tillgänglighetsrådet är en samverkansform för diskussion och ömsesidigt informationsutbyte mellan kommunen och företrädare för handikappföreningarna i kommunen. Syftet är att Stärka inflytandet i alla frågor som gäller personer med funktionsnedsättning och öka insynen i den del av kommunens verksamhet som berör dem Att vara remissinstans i frågor som handlar om tillgänglighet i fysisk miljö,…

Handikapporganisationer

Nedan finner du information om olika handikapporganisationer. DHR, De handikappades riksförbund FUB, Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna NHR, Neurologisk handikappades Riksförbund RBU, Riksförbunden för rörelsehindrade barn och ungdomar Autism och Asperger förbundet RTP, Riksföreningen för trafik- och olycksfall och polioskadade Vågbrytaren SRF, Synskadades Riksförbund HRF, Hörselskadades Riksförbund Reumatikerförbundet Strokeförbundet Demensförbundet Riksförbundet mag-tarmsjuka Hjärt-…