Upphandling och inköp

Upphandling, avtal och inköp

Här hittar du bland annat information om:

  • aktuella upphandlingar
  • guide för hur du lämnar elektroniskt anbud
  • upphandlingens process
  • samverkan mellan kommuner
  • lagar och regler vid upphandling

Välkommen att lämna anbud när vi upphandlar varor och tjänster för kommunala ändamål!

Har du frågor? Du når oss enklast genom att kontakta oss här.

Aktuella upphandlingar

Här kan du hitta och söka efter aktuella upphandlingar och skicka in anbud:

Aktuella upphandlingar

händer och datorskärm

Hur lämnar jag anbud på en upphandling?

Vi använder oss av systemet Mercell Tendsign och det är genom det systemet du lämnar ett elektroniskt anbud.

För tillgång till systemet krävs en inloggning. Du som anbudsgivare registrerar dig på www.tendsign.com. Det är kostnadsfritt att använda systemet och att lämna anbud.

Nedan finns en video som som Mercell Tendsign tagit fram – den visar steg för steg hur du ska gå tillväga vid ett anbudlämnade:

Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet går det bra att kontakta TendSigns support på 0771 – 440 200 vardagar kl. 08.00 – 17.00.

Upphandlingens process

Alla upphandlingar följer likvärdig process:

1. Det finns ett behov av varor eller tjänster:
Då kommunens verksamheter ser ett behov av en specifik vara eller tjänst, påbörjas planering för en offentlig upphandling. Om flera verksamheter i kommunen har liknande behov genomförs en verksamhetsövergripande upphandling. Det som ska upphandlas och vilka krav som verksamheten ställer på leverantören tillsammans med en beskrivning av hur utvärderingen av anbuden kommer att gå till och vilka andra villkor som kommer att gälla utgör underlaget för upphandlingen.

2. Annonsering och anbudsgivning:
Förutom i direktupphandlingar där kommunen kan välja att annonsera eller skicka förfråga till ett visst antal leverantörer, annonseras all offentlig upphandling. Annonseringsperioden varierar beroende på upphandlingens värde och komplexitet. Vanligtvis annonseras en upphandling i 31–52 dagar. Först efter att annonseringstiden gått ut kan kommunen läsa de anbud som kommit in.

3. Prövning av anbud som kommit in:
Ett anbud som kommer in för sent får inte tas upp till prövning, även om förseningen har orsakats av någon annan än avsändaren eller anbudslämnaren.
Ett anbud som inte är komplett eller har missats att fylla i/bifoga dokument, riskerar att uteslutas. Kompletteringsmöjligheter efter att anbudstiden har gått ut, är mycket begränsad.

Uteslutningsgrunder
Anbudsgivare som har gjort sig skyldiga till vissa brott ska uteslutas ur upphandlingar.

Kvalificeringskrav
Kommunen dubbelkollar så att företagen bakom inkomna anbud klarar kvalificeringskraven. Det säkerställs att företaget har den kapacitet och resurser som krävs för att utföra det uppdrag som upphandlas. Lämpligheten gäller både företagets ekonomiska ställning samt vilken teknisk och yrkesmässig kapacitet företaget har.

4. Anbudet utvärderas:
Kontraktet tilldelas det företag som bäst uppfyller den utvärderingsgrund som presenterats i upphandlingsdokumentet. Antingen antas det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån kriterierna – eller det anbud som har lägst pris.

Tilldelning av kontrakt & avtalsspärr
När kommunen har fattat ett beslut om vilket anbud som ska antas, meddelas alla leverantörer som lämnat anbud skriftligen och om skälet för beslutet.
Därefter inträder en avtalsspärr, ett förbud mot att ingå avtal under viss tid, vanligtvis 10 dagar. Detta är en tidsgräns för övriga leverantörer att överpröva beslutet om de anser att kommunen har gjort en felaktig bedömning.

5. Kontraktsskrivning:
När avtalsspärren passerat, och om ingen överprövning har skett, kan kommunen teckna avtal med antagen/antagna leverantör(er).

 

Samverkan vid upphandling

Tranemo kommun samarbetar i vissa upphandlingsfrågor med Borås stad, Ulricehamn, Svenljunga, Bollebygd, Mark, Vårgårda och Herrljunga kommun.

Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för bättre affärer. Upphandlingssamverkan ska bygga på ömsesidigt förtroende och strävar inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna åstadkomma ett tillfredställande samarbetsklimat.

Vill du ha mer information om Tranemos samverkan i upphandlingsfrågor kontakta oss!

handslag

Miljöhänsyn vid upphandling och inköp

Miljöhjälte

Miljöhjälte

Krav på miljöhänsyn ska vara en naturlig del i alla upphandlingar och inköp. Kommunen ska sträva efter att leverantörer har god miljökunskap och arbetar systematiskt med miljöfrågor. Kommunen ska vidare välja produkter och tjänster som med bibehållen funktion har så liten klimat- och miljöpåverkan som möjligt.

Genom avtal ska vi se till att leverantörer har och följer rutiner för att minska sin energiförbrukning, sitt avfall, sina utsläpp och hur eventuella kemikalier hanteras. Leverantören ansvarar också för eventuella underleverantörer.

Upphandlingsstöd

All upphandling ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagens huvudregel är att upphandling ska genomföras affärsmässigt med iakttagande av föreliggande konkurrensmöjligheter och likabehandling.

Upphandlingsprocessen ska präglas av effektivitet, kompetens och samverkan. Kommunen ska ha en helhetssyn på upphandlingar och ta till vara på de vinster som följer av en samordning av kommunens olika enheters behov.

Vill du ha mer information om offentlig upphandling, se nedanstående länkar:

Lagen om offentlig upphandling
Upphandlingsmyndigheten
Konkurrensverket

Riktlinjer och policy

Här har vi samlat de vanligaste styrdokumenten som efterfrågas:

Policyn för inköp och upphandling:
Policy för inköp och upphandling i Tranemo kommun

Riktlinjer för upphandling:
Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för direktupphandling:
Riktlinjer för direktupphandling

 


Publicerad den 1 december 2022, senast ändrad den 9 februari 2023