Barn- och elevhälsa

 

Barn i skolsal med pedagogBarn i skolsal med pedagog

Förskolans och skolans kompensatoriska uppdrag

Alla barn och elever ska uppleva att tillvaron i förskolan och skolan är begriplig, hanterbar och meningsfull. Förskolan ska präglas av trygg omsorg och lustfyllt lärande, i skolan ska trygghet och studiero råda. Förskolans och skolans lärmiljöer ska vara utformade så, att barnens och elevernas lärande, utveckling och hälsa främjas. Enligt skollagen ska varje barn och elev ges stöd och stimulans så att de kan nå så långt som möjligt.

Förskolan och skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Det betyder att eftersom barn och elever har olika behov och förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen är förskolans och skolans uppgift att uppväga dessa skillnader. I förskolan kan det ske genom inbjudande lärandemiljöer som stimulerar barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla, i skolan genom ledning och stimulans och vid behov genom extra anpassningar och särskilt stöd.

Barnhälsan omfattar främst specialpedagogiska insatser. Övriga kompetenser har barnet tillgång till via barnhälsovården (BVC). Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling; arbetet ska främst vara förbyggande och hälsofrämjande.

Om du har frågor om barn- och elevhälsan och hur vi kan hjälpa ditt barn, vänd dig till den förskola/skola som ditt barn går på.

Trygghetsplan

Trygghetsplan för respektive skola hittar du på tranemo.se – grundskola

Trygghetsplan Lärandesektionen

Plan för främjad skolnärvaro

Plan för främjad skolnärvaro komplett med instruktioner för skolpersonal finns på intranätet Nemo.

Rutin för ökad skolnärvaro_vårdnadshavare

Ny Barn- och elevhälsoplan upprättas under höstterminen 2023

Extra anpassningar och särskilt stöd

Varje barn och elev i samtliga skolformer och fritidshemmet har rätt till stöd och stimulans i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Barnet/eleven ska få ledning, stöd och utmaningar för att utvecklas och nå så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som riskerar att inte uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas har enligt skollagen rätt till extra anpassningar och särskilt stöd.

Extra anpassningar är insatser som är mindre ingripande och som genomförs inom den ordinarie undervisningen. Sådana insatser kan till exempel vara att eleven får ett eget schema, stöd för att komma igång eller ett anpassat hjälpmedel. Extra anpassningar behöver inte föregås av ett formellt beslut.

Särskilt stöd är stödinsatser av mer ingripande karaktär som normalt sett inte genomförs av läraren inom ramen för den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd kan exempelvis vara regelbundna specialpedagogiska insatser som sker under en längre tidsperiod. Särskilt stöd föregås av en utredning om särskilt stöd och beslutas av rektor i ett åtgärdsprogram.

Om det befaras att en elev riskerar att inte uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas, eller om eleven visar upp andra svårigheter i sin skolgång, ska detta utan dröjsmål anmälas till rektor. Rektors har ansvar för att se till att behovet av särskilt stöd utreds skyndsamt, utredningen ska ske i samråd med elevhälsan. Så långt det är möjligt ska utredning ske i samverkan med elev och vårdnadshavare; de ska ges möjlighet att dela med sig av kunskaper och tankar kring elevens skolsituation. Likaså gäller vid upprättande av åtgärdsprogram. Däremot kan elev och vårdnadshavare inte kräva en specifik stödinsats; beslutet om att inleda utredning om en elevs behov av särskilt stöd samt beslut om att upprätta/inte upprätta åtgärdsprogram fattas alltid av rektor. Åtgärdsprogrammet behöver inte undertecknas av elev eller vårdnadshavare, men rektor har ansvar för att se till att elev och vårdnadshavare får information om eventuella beslut. Ett beslut om åtgärdsprogram, ett beslut om att inte upprätta ett åtgärdsprogram eller ett beslut om att avsluta ett åtgärdsprogram kan överklagas till ÖKN.

Källor: 3 kapitlet 7 § skollagen samt proposition 2013/14:160 Tid för undervisning – lärares arbete med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram, sidan 37-38.

3 kapitlet 9 § och 28 kapitlet 16 § skollagen samt Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, sidan 32.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram – Skolverket

Skolsocialt team

Skolsocialt team är en samverkan mellan skola och socialtjänst. Syfte med teamet är att bidra till ökad skolnärvaro, trygghet och studiero och därigenom ökade skolresultat. Teamet arbetar hälsofrämjande och förebyggande, men också åtgärdande med insatser som syftar till att tidigt stödja elever med ogynnsam utveckling. Teamet har en nära samverkan med skola, vårdnadshavare, Familjecentralens förskollärare och specialpedagog, vid behov professioner inom hälso- och sjukvård samt andra aktörer som finns runt eleven. Teamet erbjuder även föräldrastöd.

Ansökan om stöd går via rektor till barn- och elevhälsochef.

Tillsammans för barnet

Genom Familjecentralens Tillsammans för barnet kan du som förälder få råd, stöd och vägledning i ditt föräldraskap. Genom insatsen arbetar vi tillsammans exempelvis för att:

  • Förebygga och hantera konflikter
  • Stärka relationen mellan förälder och barn
  • Stärka strukturer och rutiner i vardagen
  • Stärka föräldrarollen för dig som förälder

Insatsen är kostnadsfri och vänder sig till dig som har barn 0–9 år. Personalen har tystnadsplikt och ingen journal förs.

Du som förälder ansöker själv om insatsen till barn- och elevhälsochef eller tar kontakt direkt med Familjecentralen: 0325 – 57 61 90.
Du kan också få hjälp av förskolans/skolans barn- och elevhälsa eller BVC/mödravård att ansöka om stöd.

Mer informtion finns här:

Tillsammans för barnet 

 

Skolsköterska

Grundskolor:

Tranängskolan F-6
Jonna Svedberg, 0325-57 66 12

Limmaredskolan, Länghemskolan
Ulrica Järviniemi 0325-57 65 53

Dalstorpskolan, Grimsåsskolan
Therése Sjögren Lejon, 0325-57 65 06

Tranängskolan 7-9, Anpassad grundskola
Caroline Hässelås 0325-57 66 13

Tranemo Gymnasieskola:

Therése Sjögren Lejon, 0325-57 65 06

Skolläkare

Agata Kwiatkowska-Bularz
Kontakt med skolläkare bokas via skolsköterskan på respektive skola.

Skolkurator

Grundskolor:

Länghemskolan, Limmaredskolan
Anna Lundgren, 0325-57 67 49

Dalstorpskolan och Grimsåsskolan
Valerija Stipuric,

Tranängskolan F-6
Anna Ymsjö, 0325-57 66 05

Tranängskolan 7-9, Anpassad Grundskola
Anna Abrahamson 0325-57 66 25

Tranemo Gymnasieskola:

Jessica Snygg, 0325-57 65 14

Specialpedagoger/speciallärare

Förskolor:

Sandra Hultgren, 0325-57 64 83 (främst Limmared, Dalstorps förskoleområde)
Ann-Christin Nilsson 076-643 08 52 (främst Tranemo, Ambjörnarp, Sjötofta, Uddebo)
Nina Keuneke 0325-57 67 62 (kontaktperson för Länghem)

Grundskolor:

Länghemskolan
Susann Petersmo, 0325- 57 67 53

Limmaredskolan
Cecilia Sarebrink 0325-57 68 83

Dalstorpskolan, Grimsåsskolan
Pia Gaardsdal, 073-075 19 77

Tranängskolan F-6
F-3  Karin Jarl, 0325-57 66 16
F-3 Ulrika Olofsson, 0325-57 66 15
4-6 Kristin Leufstedt  0731-48 31 84
4-6 Josefin Lindblad, 0325- 57 66 14
4-6 Maria Erlandsson , 0706-09 17 24

Tranängskolan 7-9
Alexandra Sindell, 0325- 57 66 08
Ulrika Kronander, 0325-57 66 06

Anpassad Grundskola

Janette Persson 0325-57 66 07

Tranemo Gymnasieskola:

Anki Magito 0325-57 65 21

Studie- och yrkesvägledare

Grundskolor:

Tranängskolan 7-9

Julia Bengtsson  0325-57 66 20

Tranemo Gymnasieskola:

Pia Hagrenius 0325-57 65 03

Skolpsykolog

Joanna Etherton
Kontakt via skolans elevhälsoteam.

Skolsocialt team

Socialpedagog Christoffer Waye 0325-57 64 34

Socionom Valerija Stipuric

Socionom – Socialtjänsten Moa Frödin

Socionom – Socialtjänsten Erik Ikatti

Familjepedagog, sociala stödtemaet – Socialtjänsten Simon Claesson


Publicerad den 4 januari 2016, senast ändrad den 3 juli 2024