Anhörig

Anhörig är en person som hjälper, stödjer eller ger omsorg till någon i sin närhet till exempelvis sin  förälder, make/maka,  barn eller en vän/bekant. Din anhörig kan behöva hjälp och stöd av olika anledningar t.ex. :

 • Har en medfödd eller förvärvad fysisk, psykisk, kognitiv skada eller funktionsnedsättning.
 • Psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning.
 • Har ett beroendeproblematik med alkohol, droger, spelmissbruk eller annat missbruk.
 • Är en äldre sjuk person med t.ex. nedsatt förflyttningsförmåga, nedsatt minne med eller utan demensdiagnos bland annat.

Anhörigstöd är till för dig som är anhörig till någon som behöver stöd och hjälp för att klara av sin vardag delvis eller helt.

De flesta av oss ser det som självklart att vårda/stödja en närstående som av någon anledning inte klarar av vardagen på egen hand. Det ger glädje och tillfredställelse att hjälpa en annan människa, men ibland kan det ändå vackla, man kan känna oro, förtvivlan och ilska i sin anhörigsituation. Att brottas med dåligt samvete och känna att man aldrig räcker till är inte heller ovanligt. Det är då man ska ha möjlighet till stöd och tid för egen del.

Du som anhörigvårdare är värdefull både för den du stöttar och kommunen. Därför vill vi också måna om dig och erbjuda stöd när du känner att du behöver få stöttning och ”ladda batterierna”.

Ta kontakt med Fatima Saidy om du har en fundering eller fråga om anhörigstöd i Tranemo kommun.

Fatima når du tisdag – fredag kl. 9.00 – 10.00 på telefon 0766-43 09 78.

Syfte

Syftet med anhörigstöd är att bidra till en ökad upplevelse av livskvalitet och hälsa hos de anhöriga.

Stöd till dig som anhörig

För dig som anhörig eller närstående finns det flera olika former av stöd. Några kräver biståndsbeslut.

Stöd till alla som önskar:

 • träffar
 • föreläsningar
 • samtal
 • anhöriggrupper
 • anhörigvårdarkort

Mer om dessa stöd får du av vår anhörigsamordnare.

Stöd där det behövs:

 • avlösning i hemmet
 • dagverksamhet
 • korttidsplats
 • växelvård

Mer information om dessa stöd kan du få av en biståndshandläggare där den enskilde också ansöker om stödet.

Avlösning i hemmet

Kommunen erbjuder kostnadsfri avlösning i hemmet för anhörigvårdare. Stödet omfattar upp till 12 timmars avlösning per månad. Rätt till avlösning har den som i hemmet vårdar en närstående som inte kan lämnas ensam under längre stunder än 1 timme åt gången. Andra kriterier behöver inte vara uppfyllda. Outnyttjade timmar kan inte sparas till nästkommande månad. Tjänsten ska vara biståndsbedömd för brukaren.

Anhöriggrupper

När någon i familjen blir sjuk, kan det kännas skönt att tala med andra människor som är i en liknande situation. Man kan byta erfarenheter och lära av varann.
Samtidigt som det kan vara bra att tala med någon utanför den närmaste familjen. Gruppen blir ett extra stöd. Kommunen kommer att anordna samtalsgrupper inom olika diagnosgrupper som t ex. demens och stroke. Har du särskilda önskemål, hör av dig till anhörigsamordnaren.
Start: När vi får in tillräckligt antal deltagare.

Träffar och föreläsningar

Är du förälder till ett barn med funktionsnedsättning, oavsett ålder och diagnos?

Då är du välkommen till vår anhöriggrupp som är samarbete mellan Svenljungabygdens församling, Svenljunga kommun och Tranemo kommun.

Höstens träffar 2023

 • 26 september, kl 18.30-20.00
 • 31 oktober, kl 18.30-20.00
 • 28 november, kl 18.30-20.00

Vill du komma i kontakt med oss som arrangerar träffarna är våra kontaktuppgifter:

Eva-Karin Haglund: 070-637 74 20
Monica Segernäs: 0325-61 20 69
Ida Henning: 0325-184 52

Anhörigsamordnaren bjuder under året in anhöriga till träffar med olika tema. Det kan vara trivselträffar där trevlig samvaro och en kopp kaffe är viktigast. Det kommer också att bli föreläsningar om ämnen som berör anhöriga till sjuka, personer med funktionshinder och äldre.

Träffar och föreläsningar annonseras i STT, Svenljunga och Tranemo Tidning, och på kommunens äldreboenden. Kommande träffar och föreläsningar kan du även läsa om på sidan Anhörigträffar.

—–

Föräldrar till barn och ungdomar med NPF-diagnos

Välkommen till Familjecentralen för att träffa andra vårdnadshavare/viktiga vuxna till barn (förskola-åk 6) med en NPF-diagnos. På träffarna har ni möjlighet att samtala och byta erfarenheter. Barn-och elevhälsans psykolog närvarar på träffarna och svarar på frågor som kan komma upp.

Enklare kvällsfika finns till självkostnadspris. Anmäl gärna om ni kommer senast dagen innan respektive träff så vi kan planera fikat. Anmälan görs till familjecentralen via e-post familjecentralen@tranemo.se

Datum för träffarna är:

 • 11 september
 • 16 oktober
 • 20 november

Kl 17.30-19.00 i Öppna förskolan lokaler på Familjecentralen i Tranemo, Storgatan 40 B

Dagverksamhet, korttidsvistelse och växelvård

Ibland behöver man som anhörigvårdare tid för sig själv eller kanske en paus i omsorgen om sin maka/make/barn/förälder. För regelbunden avlösning kan Dagverksamhet vara ett alternativ. Dagverksamhet finns i kommunen för den enskilde med kognitiv nedsättning.

Behöver anhörigvårdaren resa bort och behöver tid för sig själv kan den enskilde ansöka om en korttidsplats. Vistelsen är tidsbestämd. Ansökan bör göras i god tid för at korttidsplats plats skall kunna erbjudas.

Att ta hand om en svårt sjuk anhörig kan leda till påfrestande situationer. För att orka kan man behöva regelbunden avlösning. Då kan växelvård vara en bra lösning. Växelvård innebär att din anhörige bor hemma vissa veckor och på en växelvårdsplats de andra veckorna. Behovet styr hur ofta och länge avlösningen behövs.

Ansökan om växelvård, korttidsplats och dagverksamhet görs hos biståndshandläggaren.


Publicerad den 22 december 2015, senast ändrad den 30 oktober 2023