Kommunal hälso- och sjukvård

Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand ska kontakta din vårdcentral. I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård.

Stetoskop och ett prydnadshjärta

Kommunen har ansvaret för hälso- och sjukvård för personer som registrerats i hemsjukvård och som:

  • har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, på vård och omsorgsboenden eller på korttidsvistelse (hemsjukvård, hemrehabilitering)
  • vistas i dagverksamhet

Hälso- och sjukvård i det egna hemmet kan vara ett alternativ till den sjukvård och rehabilitering som ges på vårdcentraler och sjukhus. Hemsjukvården är till för personer som inte själva kan ta sig till vårdcentral eller annan vårdgivare. Behovet ska vara sammanhängande över tid och insatserna planeras noggrant. Det finns inga åldersgränser för att få kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser.

I hemsjukvården tjänstgör sjuksköterskor med olika specialiteter, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Det är alltid vårdcentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.

Hemsjukvård

Hemsjukvården i Tranemo kommun är väl utbyggd och bedrivs dygnet runt under årets alla dagar. Hemsjukvården är till för personer som inte själva kan ta sig till vårdcentral eller annan vårdgivare.

Behovet ska vara sammanhängande över tid och insatserna planeras noggrant. Det finns inga åldersgränser för att få kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser.

För att vi ska kunna ge dig en god omvårdnad gör vi en vårdplanering innan du blir inskriven som patient i kommunens hemsjukvård. Planeringen bör ske tillsammans med primärvård eller länssjukvård.

Vi vill att du och dina närstående ska vara delaktiga i den fortsatta vården. Målet är att du ska ha en god livskvalitet och kunna fortsätta leva ett självständigt liv.

När ditt behov av hemsjukvård upphör, skrivs du ut. Om du behöver söka sjukvård på nytt, kontaktar du din vårdcentral eller sjukhuset.

I kommunens hemsjukvård är det sjuksköterskor som ansvarar för vården. De har olika specialiteter och kan delegera vissa arbetsuppgifter till annan omvårdnadspersonal. Hemsjukvård kan innebära allt från hjälp med läkemedelshantering till avancerad omvårdnad i livets slutskede. Vården sker i samarbete med behandlande läkare.

Om behov av läkare uppstår, ansvarar alltid vårdcentral eller sjukhus för detta.

Vad kostar det?
Avgiften för hemsjukvård faktureras varje månad så länge du har behov av vården. Avgiften ingår i systemet för maxtaxa.

Kontakt

Sjuksköterska kväll/helg/natt
tel: 0325-57 63 81
Sjuksköterska Rehab och korttidsenheten
tel: 0325-57 63 93

Sjuksköterska Gudarpsgården
tel: 0325-57 62 56, 57 62 60

Distriktssjuksköterska område Tranemo hemtjänst
tel: 0325-57 62 58, 57 62 65, 57 62 66

Sjuksköterska Glimringe
tel: 0325-57 62 82
Distriktssjuksköterska område Limmared/Länghem hemtjänst
tel: 0325-57 63 51, 57 63 52, 57 62 83
Sjuksköterska Hjälmå
tel: 0325-57 63 32

Distriktssjuksköterska område Dalstorp hemtjänst
tel: 0325-57 63 13, 57 63 33

Sjuksköterska LSS
tel: 0325-57 63 06

Distriktssköterska i hemsjukvården

Kommunala sjuksköterskor och distriktssköterskor har ett övergripande hälso- och sjukvårdsansvar för patienter registrerade i hemsjukvård, oavsett ålder.

Huvuduppgifterna är att planera, leda, genomföra och följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser. Patientansvarig sjuksköterska är den naturliga kontakten för dig och dina anhöriga, och ansvarar för planering av hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån dina behov.

Det är alltid vårdcentral och sjukhus som ansvarar för läkarinsatser.

Hjälpmedel

Hjälpmedel kan vara många olika saker. Det kan vara en rullstol eller en rollator om du har gång eller balanssvårigheter. Det kan vara en ”påminnare”, en almanacka eller en dosettkarusell om du har minnesproblem. Hjälpmedel provas ut efter behov.

Är du registrerad i hemsjukvård och har behov av hjälpmedel så vänder du dig till en av kommunens arbetsterapeuter eller sjukgymnaster. Se under fliken Rehabilitering och habilitering.

Vad kostar det?
Avgiften för hjälpmedel faktureras varje månad så länge du har behov av dem. Avgiften ingår i systemet för maxtaxa.

Är du inte registrerad i hemsjukvård vänder du dig till primärvårdens rehabenhet.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har ett övergripande ansvar för att du som vårdas inom socialtjänstens hälso- och sjukvård får en säker vård av god kvalitet.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska
•se till att det finns rutiner som främjar en god och säker vård
•bedriva kvalitets- och säkerhetsarbete
•ange vilket kompetens som behövs med hänsyn till de krav som ställs på hälso- och sjukvårdsverksamheten
•se till att samverkan och samordning med vårdresurser inom och utanför den egna verksamheten fungerar på ett för patienten tillfredställande sätt
•utreda och anmäla allvarliga händelser till IVO, inspektionen för vård och omsorg, Lex Maria

Anser du att du eller din närstående drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av skada eller sjukdom i samband med vård eller behandling, kan du anmäla detta till den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i kommunen.

Kontakt

Ann-Marie Nors
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0325-57 62 36
E-post: ann-marie.nors@tranemo.se

När livet går mot sitt slut

Vi vet hur det är att leva, vi vet hur vi fungerar när vi är friska. När vi blir sjuka och döden närmar sig, förändras vår tillvaro och allt blir annorlunda.

Det finns många frågor som dyker upp. Vi vill skapa trygghet och ge kunskap om vad som händer med kroppen när livet går mot sitt slut.

I samarbete med behandlande läkare och i vissa fall regionens palliativa team hjälper vi dig att vara kvar i närheten av dina anhöriga, i hemmet eller på vår korttidsenhet.

Information till patienter och närstående – God palliativ vård i livets slutskede

Rehabilitering och habilitering

Rehabilitering i hemsjukvård

Våra arbetsterapeuter, sjukgymnaster och rehabassistenter arbetar i Hemteam, knutna till vård och omsorgsboenden och hemsjukvårdsområden för största möjliga kontinuitet och närhet.

De ansvarar för behandling, träning och hjälpmedelsförskrivningar för patienter registrerade i hemsjukvård. Att motivera och handleda övrig personal mot ett rehabiliterande förhållningssätt är en prioriterad arbetsuppgift.

Oavsett du bor hemma eller på vård och omsorgsboende så är det dina egna mål och behov som är utgångspunkten för stöd och hjälp från sjukgymnast och/eller arbetsterapeut.

Närhälsans rehabmottagning

Kontakt

Rehab team Gudarpsgården
tel: 0325-57 63 92
Rehab team område Tranemo
tel: 0325-57 63 94

Rehab team Glimringe och område Limmared/Länghem
tel: 0325-57 63 96, 57 63 97
Rehab team Hjälmå och område Dalstorp
tel: 0325-57 63 27, 57 63 28
Rehab team LSS
tel: 0325-57 63 91

Rehabassistent
tel: 0325-57 63 93

Tandvård

Det är Västra Götalandsregionen som har ansvar för tandhälsovården. Du som har behov av tandvård kan vända dig till Folktandvården i Tranemo eller en privatpraktiserande tandläkare.

Du kan via kommunens sjukvård få hjälp med ett Tandvårdsintyg för nödvändig tandvård om du har ett stort och omfattande behov av vård och omsorg.

Om du fått ett Tandvårdsintyg, kommer du att erbjudas en årlig kostnadsfri munhälsobedömning utförd av en tandhygienist. Undersökningen syftar till att ge dig, dina närstående och vårdpersonal råd kring din munhälsa.


Publicerad den 4 januari 2016, senast ändrad den 21 mars 2024