Om färdtjänst

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik som är till för personer med funktionshinder och beviljas inte på grund av att allmänna kommunikationer saknas eller går vid opassande tider och gäller inte heller enbart vid avsaknad av körkort.

Vem har rätt till färdtjänst?

Du kan beviljas färdtjänst om du har funktionshinder som varar mer än tre månader från ansökningstillfället.

Funktionshindret

 • kan vara fysiskt
 • kan vara psykiskt
 • ska innebära att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att åka med allmänna kommunikationer.

Ansökan, utredning och beslut

En första ansökan om färdtjänst ska ske skriftligen till den kommun där du är folkbokförd.

 • blankett finns här på kommunens hemsida eller efter kontakt med handläggare
 • inkommen ansökan utreds av en handläggare på tekniska sektionen
 • en första ansökan leder ofta till en telefonkontakt för att boka in ett hembesök
 • i vissa fall krävs ett läkarintyg.

Hjälp på resan

Chauffören kan hjälpa färdtjänstresenären

 • från entré in i bilen och till resmålets entré
 • med säkerhetsbältet
 • med rimligt bagage
 • med de hjälpmedel som behövs för själva resan.

 

Lagar och regler

Färdtjänstlagen (SFS 1997:736) reglerar för vem och hur färdtjänsten fungerar. Tranemo kommun har också riktlinjer som kompletterar lagen

Vad är skillnaden på färdtjänst och sjukresor?

Det är inte alltid enkelt att veta vilken typ av resa som ska användas och när. Här reder vi ut skillnaden mellan färdtjänst och sjukresor.

Till att börja med är det kommunen som ansvarar för färdtjänst och regionen som ansvarar för sjukresor.

Färdtjänst

Färdtjänst är en gemensam transportform, som efter prövning av behov, är tillgänglig för personer som på grund av funktionshinder, som inte är tillfälligt, har svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Det är alltså en persontransport från en punkt till en annan, inom kommunens antagna färdtjänstområde.

När beviljas inte färdtjänst?

 • när allmänna kommunikationer saknas eller går vid opassande tider.
 • enbart vid avsaknad av körkort.
 • resor som bekostas av det allmänna som till exempel sjukresor, skolskjutsar och resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering.

Sjukresor

Regionen betalar ut ersättning och anordnar sjukresor.

En sjukresa kan vara något av följande:

 • en resa till och från läkarvård.
 • en resa till och från sjukvårdande behandling.
 • en resa till och från behandling utförd av tandläkare eller tandhygienist.

Publicerad den 22 december 2015, senast ändrad den 3 januari 2019