Trafik, gator och vägar

Samhällssektionen ansvarar för drift, underhåll och nyanläggning av gator och vägar inom tätorterna i Tranemo kommun.

Riks- och länsvägar på landsbygden och inom tätbebyggelse sköts av Trafikverket. I Tranemo kommun parkerar du gratis, samtliga parkeringsplatser är avgiftsfria.

 

Undersidor

kvinna håller i mobil

Felanmälan gator och vägar

Rapportera om du upptäcker fel och skador på någon gata, park, lekplats, badplats eller på någon belysning inom kommunen som behöver åtgärdas. Glöm inte att skriva stolpnumret om ditt meddelande gäller belysning. Gatubelysningen ses över vid ronderingar 3 gånger/år.    

Skylt för vägarbete

Aktuella vägprojekt

I kommunen pågår ständigt förbättringar och utveckling av infrastrukturen. Här presenteras  olika aktuella vägprojekt inklusive gång- och cykelvägar, belysning mm. I vissa projekt är även kommunens VA-verksamhet (vatten- och avloppsverksamhet) involverad.

Lastmaskin som snöröjer

Snöröjning och halkbekämpning

Regler för startkriterier och prioriteringar för vinterväghållning Kommunstyrelsen har antagit regler för snöröjning och halkbekämpning, vad gäller startkriterier och prioriteringar för vinterväghållningen, som gäller från och med 26 september 2022. Vi använder enbart singel vid halkbekämpning. I enstaka fall och vid vissa väderleksförhållanden används sand. Det förekommer ingen saltning av kommunala gator. Som fastighetsägare kan…

Man i en bil.

För din och dina medtrafikanters säkerhet - håll hastigheten

Tranemo kommun arbetar kontinuerligt med trafiksäkerhetsfrågor. Införandet av en ny bashastighet är ett steg för att skapa en tryggare trafikmiljö. Det går emellanåt snabbt i trafiken, även på våra bostadsgator. Ofta är det de boende själva som kör för fort. Det är lätt att bli hemmablind och tycka sig ha koll men på ett ögonblick…

Vägskäl, vägval, grusväg

Enskilda vägar och vägbidrag

Enskilda vägar är alla vägar som inte sköts av stat eller kommuner. De sköts istället av enskilda markägare eller av organisationer som samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter eller ideella föreningar. De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till de kommunala och statliga. Det är ofta en vägsamfällighet som är väghållare för de enskilda vägarna, men det kan…

Träd, häckar och buskage

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar. I skriften Klipp häcken får du som fastighetsägare information och tips på hur man ska sköta sina träd och häckar för att minimera risken för att olycksfall uppstår i exempelvis gatukorsningar. Skriften hittar du som en bilaga. Du som har tomt intill gata. Häck och buskar…

Gatubelysning som lyser i mörkret längs med en gata

Gatubelysning

Det kommunala belysningsnätet består av ca 4 500 belysningspunkter. Varje belysningspunkt har ett unikt 6-siffrigt nummer som står på stolpen. Detta nummer ska alltid uppges vid lämnande av synpunkt på gatubelysningen. Inspektion av belysningsnätet Inspektionsrundor görs 2 gånger/år, i januari/februari och i oktober/november. Det är enbart vid dessa tillfällen som trasiga lampor åtgärdas. Dock åtgärdas…

Gatsopningstraktor

Sopning av gator

Vårsopning av Tranemo Kommuns gator, gång- och cykelvägar beräknas i år starta vecka 12 Schema för i vilken ordning sopmaskinen kommer till din ort finns här nedanför. Du som fastighetsägare får gärna förbereda genom att sopa ut gruset från tomtgränsen mot gatan samt att klippa buskar och beskära träd efter de regler som gäller för…

Hastighetskylt 40, mot blå himmel

Nya hastigheter i Tranemo kommun

Under januari – mars 2023 kommer omskyltning succesivt att ske på alla kommunala gator samt på de sträckor där Trafikverket och kommunen kommit överens om att sänka hastigheten. Tranemo kommun har tagit beslut om att sänka bashastigheten inom kommunens tättbebyggda områden från 50 km/h till 40 km/h. Arbetet med hastighetssänkningen är gjord i samråd med…