Riksfärdtjänst

Syftet med riksfärdtjänst är att ge personer med svåra och bestående funktionshinder möjlighet att göra längre resor inom landet till normala kostnader. Resorna kan beslutas ske med tåg, flyg, buss, taxi eller specialfordon. Utgångspunkten när det gäller färdsätt ska alltid vara det som är billigast för tillståndsgivaren utifrån vad sökanden klarar av med hänsyn till sin funktionsnedsättning.

Rullstol_riksfärdtjänst

Endast om resa med allmänna kommunikationer inte är möjlig – heller med ledsagare – kan det bli fråga om taxi eller specialfordon.

Resans ändamål ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet.

Den sökande ska vara folkbokförd i den kommun dit ansökan lämnas.

Riksfärdtjänst avser resor från en kommun till en annan kommun inom Sverige. Resorna får inte bekostas av det allmänna. Om resan kan ske i sin helhet inom kommunens färdtjänstområde kan tillstånd för riksfärdtjänst inte beviljas.

Ansökan om riksfärdtjänst kräver särskild ansökan vid varje resetillfälle. Ansökan sker hos samhällssektionen.

Ansökan måste vara kommunens handläggare tillhanda senast tre veckor före önskad resdag för att beslut ska hinna fattas innan resan ska äga rum. Inför storhelger och sommarperioden förlängs handläggningstiden. Se särskild annonsering om detta på hemsidan och i lokaltidning


Publicerad den 11 mars 2016, senast ändrad den 12 oktober 2022