Industriavlopp

Här finns information för industrier och andra verksamheter som avleder sitt avloppsvatten till kommunala avloppsreningsverk i Tranemo kommun.

Kommunens 7 avloppsreningsverk är byggda för att ta emot och rena avloppsvatten från hushåll och är inte skyldiga att ta emot processavloppsvatten får industrier och andra verksamheter. Undantag kan göras om processavloppsvattnet liknar avloppsvatten från hushåll och är behandlingsbart och inte innehåller svårnedbrytbara eller skadliga ämnen.

Om en verksamhet släpper ut vatten med ämnen som inte reningsverken kan behandla kan det påverka reningsprocessen. I värsta fall kan det leda till att stora mängder avloppsvatten släpps ut orenat till sjöar och vattendrag.
Industrier och andra verksamheter som är kopplade till det kommunala avloppsnätet ska ha kännedom om vilka regler och krav på avloppsvattnet som finns.

Läs mer under flikarna.

Ämnen som kan påverka ledningsnätet negativ och varningsvärden om att avloppsvattnet behöver förbehandlas

Nedanstående tabell visar halter på de vanligaste efterfrågade ämnena. Om ett ämne saknas i tabellen innebär det inte att det fritt får släppas ut i kommunens ledningsnät.

Du som företagare och verksamhetsutövare kan behöva visa om ovanstående krav uppfylls, vilket sker genom provtagning. För provtagning och analys ska du anlita en ackrediterad provtagare och ett ackrediterat laboratorium.

Fettavskiljare

Alla verksamheter som riskerar att släppa ut ett avloppsvatten som innehåller fett måste ha en avskiljare för fett. Utsläpp av fett kan orsaka stopp i avloppsledningar eftersom vattentemperaturen sjunker i ledningsnätet så att fettet stelnar och fastnar på rörväggarna. Risken för stopp är störst i små ledningar, som vanligen finns inom fastigheten och närmast utsläppspunkten. En fettavskiljare samlar upp det fett som rinner ut till avloppet i en särskild behållare.

Exempel på verksamheter där behov av fettavskiljare finns är:
• Bageri, konditori, café
• Gatukök, pizzeria, restaurang
• Livsmedelsbutik med manuell hantering
• Personalmatsal
• Produktionskök, Mottagningskök
• Styckningslokal, Charkuteriindustri,
Krav på fettavskiljare kan ställas även på andra typer av verksamheter.

Fettavskiljaren ska uppfylla kraven enligt SS-EN 1825-1 och 1825-2. Kommunen står inte för dimensionering av fettavskiljaren, däremot brukar återförsäljarna vara behjälpliga.

Kontakta Samhällssektionen/renhållningen för tecknande av tömningsabonnemang för fett. Via telefon 0325/576000 eller mail.

Tömning ska ske minst en gång per halvår och i övrigt efter behov för att upprätthålla en god funktion i avskiljaren. För flertalet verksamheter betyder det minst tre gånger per år eller oftare.
I Tranemo kommun töms fettavskiljarna i maj och november, de som har tömning 3ggr/år töms i mars, juli och november.

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare behövs vid verksamheter där det finns risk för utsläpp av olja till avloppsnätet, t.ex. biltvättar, gör-det-själv-hallar och industrier. Det kan också handla om dagvattenhantering vid bensinstationer och åkerier. Oljeavskiljare används för att separera olja, bensin och andra lättare vätskor.

Oljeavskiljaren ska uppfylla kraven enligt SS-EN 1825-1 och 1825-2.  Kommunen står inte för dimensionering av avskiljaren, däremot brukar återförsäljarna vara behjälpliga.

Det är du som verksamhetsutövare som svarar för tömning och skötsel av oljeavskiljaren. Avskiljaren ska tömmas minst en gång per år och kontrolleras regelbundet. Oljeavskiljaren ska vara utrustad med optiskt och akustiskt larm och en efterföljande provtagningsbrunn för provtagning.

Olika typer av oljeavskiljare
Oljeavskiljaren nedan till vänster är en lamellavskiljare och den till höger är en gravitationsavskiljare. Skillnaden i densitet gör att oljan stiger mot vattenytan. Lamellavskiljaren påskyndar processen genom att små oljedroppar kan slås ihop till större på lamellerna. Större droppar stiger snabbare till ytan. Oljeavskiljare med lameller eller koalescensfilter har en högre avskiljningsförmåga (högst 5 mg/l) medan en gravitationsavskiljare har sämre (upp till 100 mg/l)

Skurvatten

Skurvatten

Skurvatten kan innehålla höga halter av metaller och andra föroreningar. Detta får inte hällas ut i avloppet. Halterna kan vara så pass höga att det kan betraktas som farligt avfall. Verksamheter som skurar sitt golv får därför inte hälla detta vatten obehandlat i avloppet på grund av att avloppsreningsverken inte kan rena bort metaller. Metallerna hamnar i slammet eller följer med det renade vattnet ut till sjö eller vattendrag.

En oljeavskiljare är oftast inte ett tillräckligt reningssteg, då den inte är byggd för att rena metaller utan för att separera olja, bensin och andra lättare vätskor. Funktionen i en oljeavskiljare kan också försämras om rengöringsmedel används i verksamheten på grund av att rengöringsmedel löser oljorna i både vattnet och i avskiljaren.

Tips på  åtgärder
Du som verksamhetsutövare eller företagare kan minska mängden metaller till avloppet genom att torrsopa golvet. Det innebär att du dammsuger eller sopar upp smutsen. Dammsugarpåsen eller smutsen tas hand om som vanligt avfall alternativ som farligt avfall.
Om rengöring inte är tillräckligt kan du skura golvet med enbart vatten. Använd vattnet flera gånger och hantera skurvattnet som farligt avfall.

 

Brutet vatten / återstömningsskydd

Brutet vatten / återstömningsskydd

Generellt gäller att företag och industri inte får ha installationer som via baksug kan riskera att kemikalier och orent vatten trycks in i dricksvattennätet. Det krävs alltså brutet system enligt SS-EN 1717. Återströmning av förorenat vatten kan ske om det uppstår vakuum på den trycksatta sidan. Det kan exempelvis ske vid ett stort vattenuttag i närheten t ex en vattenläcka eller vid strömavbrott.


Publicerad den 7 november 2022, senast ändrad den 4 april 2024