Anslutning till kommunalt VA-nät

En anslutning till kommunalt vatten och avlopp innebär att du får ditt dricksvatten från ett av kommunens vattenverk och att ditt avloppsvatten renas vid ett av kommunens reningsverk.

Två män i varselkläder arbetar med ledningar.

För att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp måste din fastighet ligga inom  verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Anslutna fastigheter ska följa kommunens Allmänna bestämmelser för användande av vatten- och avlopp, ABVA, som bland annat reglera ansvar mellan kommunen och fastighetsägaren, hur ledningarna får vara kopplade, hur dricksvatten får användas och vad som får släppas ut i avloppet. Se bilaga i högerspalten.

I samband med byggnation av ny fastighet är det också viktigt att redan från början ansluta dag- och dräneringsvattenledningar rätt så de inte orsakar översvämningar eller belastar avloppsledningarna.  Läs mer i broschyren: Anslutning dag- och dräneringsvatten

Ansökan om kommunalt VA

Om du vill ansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp ska du börja med att göra en ansökan om anslutning till kommunalt VA.  Ansökan hittar du under  e-tjänster och blanketter

När du har skickat in din ansökan granskas den av kommunen. Vi kontaktar dig för att diskutera förbindelsepunktens läge. Du får också information om hur VA-anslutningen kommer att gå till och uppgift om anläggningsavgiftens storlek.

I broschyren VA-anslutning_så här går det till  kan du läsa om hur hela processen går till och vem som ansvarar för vad.

Gör en preliminär beräkning av anslutningskostnaden

Anslutningskostnaden eller anläggningsavgiften som det också kallas är en engångskostnad för att ansluta fastigheten till det kommunala VA-nätet. Här kan du beräkna din anläggningssavgift. Observera att nedanstående beräkning av anläggningsavgiften är preliminär. Den slutliga avgiften fastställs av kommunen.

Beräkningen är baserad på 2024-års taxa.

Anläggningsavgift

Du betalar en engångsavgift för att få ansluta din fastighet till det kommunala ledningsnätet. Anläggningsavgiften beräknas utifrån förbindelsepunkt, antal servisledningar, tomtyta och lägenhetsantal enligt gällande VA-taxa.
Debitering av anläggningsavgiften sker när kommunen upprättat en förbindelsepunkt och gjort det möjligt att koppla in vatten och avlopp.

Förbindelsepunkt

En förbindelsepunkt är den punkt där dina ledningar från fastigheten ansluts till det allmänna ledningsnätet. Normalt är förbindelsepunkten placerad 0,5 meter utanför fastighetens gräns. Förbindelsepunkten fungerar även som gräns mellan fastighetsägarens och kommunens ansvarsområde.
Du får information om förbindelsepunktens läge tillsammans med fakturan på anläggningsavgiften.

Inkoppling

Du som fastighetsägare ansvarar för att fastighetens VA-ledningar är rätt kopplade vid förbindelsepunkten och att vatten från egen brunn inte på något sätt sammankopplas med det allmänna vattennätet. VA-avdelningen ansvarar för leverans av vatten och borttransport av spillvatten och eventuellt dagvatten från förbindelsepunkten.
Felkoppling av VA-ledningar kan ställa till stora problem för dig som fastighetsägare och för miljön.

Egen avloppspump
Ibland måste ditt avlopp pumpas för att bortledas från din fastighet, exempelvis om din fastighet ligger lägre än de kommunala ledningarna eller om det kommunala ledningsnätet är ett så kallat ”lätt tryck avloppssystem” (LTA). Detta innebär att du måste ha en egen pumpenhet med backventil och larm.

Vattenmätare, installation och placering

Vattenmätaren är kommunens egendom och installeras av personal på kommunens gata och VA-avdelning. Storleken på våra vattenmätare är 220 mm. Du som fastighetsägare ansvarar för och förbereder så att vattenmätaren kan installeras. Det innebär att du måste sätta upp en konsol med två ventiler. När du har förberett installationen gör du en beställning av vattenmätare och VA-abonnemang, detta gör du enklast via vår e-tjänst eller blankett.

Placering av vattenmätare
För att man ska komma åt vattenmätaren för avläsning eller service måste det finnas fritt utrymme runt mätaren enligt figuren (alla mått i millimeter). Mätaren får inte byggas för eller placeras bakom tung utrustning. Den ska monteras i en horisontell fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.
Vattenmätaren måste vara placerad så att den skyddas mot frysning, olämplig uppvärmning och annan yttre påverkan. Utrymmet bör vara belyst. Golv och närbeläget väggparti bör utföras så att det tål spill och läckage av vatten.

 


Publicerad den 29 oktober 2020, senast ändrad den 20 maj 2024