Kommunens avloppsrening

I vattenfasen finns ’goda’ bakterier som ’äter upp’ större delen av de syreförbrukande ämnen som annars kan leda till övergödning. Därefter leds vattnet ut till våra sjöar och vattendrag och slammet körs bort. Miljöfarliga ämnen försvinner inte i reningsverket! De hamnar antingen i vattnet eller i slammet.

Här följer en kort beskrivning av processen i våra avloppsreningsverk:

Ett rensgaller och ett sandfång fångar upp större skräp som t.ex. trasor. Renset forslas bort som farligt avfall. Med hjälp av polymer fälls vissa ämnen ut som fasta partiklar och blir sedan till slam.

Slammet

Slammet innehåller näringsämnen som man gärna vill återföra till naturen. Därför ska Tranemo reningsverk kvalitetssäkras med hjälp av ett certifieringssystem som heter Revaq, så vårt slam blir så bra som möjligt. Var därför noga med att bara använda avloppet till det som ska dit, nämligen bad-, disk- och toalettvatten. Policyn för Revaq hittar du i högerspalten, den är beslutad av kommunfullmäktige och beskriver hur kommunen vill jobba med att få ett bra avloppsslam.

Kadmium

Ett viktigt mål är att minska mängden kadmium i slammet och Svenskt Vatten har givit ut en rapport om hur kadmium från konstnärsfärger förorenar. Så här skriver Svenskt Vatten: ”Kadmium används som pigment i exempelvis gula och röda färger. Kadmium är dock farligt för såväl miljö som hälsa. Hobby- och konstnärsfärger är en av de enskilt största produktgrupperna som bidrar med kadmium i kretsloppet. Andra stora utsläppskällor är bilvård, soptippar och industrier”

Oljeavskiljare

Verksamheter där mineralolja riskerar att släppas ut till spill- eller dagvattennätet ska ha en oljeavskiljare. Om oljan når reningsverket fungerar inte reningen som den ska. Dessutom kan olja som kommer ut i dagvattnet skada sjöar och vattendrag för det leds inte till reningsverk. Därför bör du inte tvätta bilen hemma på gatan utan istället tvätta den där det finns oljeavskiljare.


Publicerad den 26 januari 2016, senast ändrad den 11 juni 2019