Enskilt vatten

Är du inte ansluten till det kommunala vattnet så kan du till exempel ha egen brunn eller ett eget enskilt avlopp. Har du egen brunn är det du som brunnsägare som har ansvaret för att vattnet håller dricksvattenkvalitet.

Om det finns livsmedelsverksamheter som använder vattnet från egen brunn gäller annan lagstiftning och även vid uthyrning av bostäder kan annan lagstiftning gälla.

Livsmedelsverket har tagit fram råd om hur du ska sköta din brunn för att dricksvattnet ska ha en bra kvalitet, länk till Livsmedelsverkets hemsida finns till höger här på sidan.

Vattnets kvalitet påverkas av olika faktorer

Brunnen ska vara placerad så att den är skyddad från föroreningar, ex avskilt från avloppsbrunnar, avloppsledningar, vägdiken och gödselupplag. En otät brunn kan lättare drabbas av föroreningar. Andra naturliga problem kan vara höga halter av järn, mangan, radon, lågt pH, hårt vatten och fluorid.

Vattnet i en brunn kan förändras med tiden, därför är det viktigt att kontroller sker regelbundet.


Publicerad den 27 januari 2016, senast ändrad den 5 juni 2019