Enskilt vatten

Är du inte ansluten till det kommunala vattnet så kan du till exempel ha egen brunn eller ett eget enskilt avlopp. Har du egen brunn är det du som brunnsägare som har ansvaret för att vattnet håller dricksvattenkvalitet.

Om det finns livsmedelsverksamheter som använder vattnet från egen brunn gäller annan lagstiftning och även vid uthyrning av bostäder kan annan lagstiftning gälla.

Livsmedelsverket har tagit fram råd om hur du ska sköta din brunn för att dricksvattnet ska ha en bra kvalitet, länk till Livsmedelsverkets hemsida finns till höger här på sidan.

Tillsyn enskilt avlopp

Som del av samverkansnämndens miljö och byggs uppdrag kommer miljöenheten att besöka och kontrollera ett antal fastigheters enskilda avlopp runt om i Ulricehamns och Tranemo kommun under våren 2018.

Syftet med kontrollen är att hitta de enskilda avlopp som inte uppfyller gällande krav för rening av avloppsvatten och som inte kommer att hamna i planerat verksamhetsområde för kommunalt vatten/avlopp inom överskådlig framtid. De fastigheter som har fått informationsbrev om den här kontrollen har enligt våra register ett avlopp som är 15 år eller äldre.

De avlopp som inte uppfyller dagens krav på rening och där behovet av åtgärder inte bedöms som akut kommer att behöva åtgärdas inom en fyraårsperiod, d.v.s. innan 2021-09-01. För att hinna åtgärda alla bristfälliga avlopp inom denna tid så kommer olika tidsgränser att gälla för vad du som fastighetsägare förväntas göra.

När det gäller avgift tar vi betalt för t.ex. inspektionen samt förberedelser och resor i samband med denna. Även tid för att upprätta inspektionsrapport och beslut debiteras. Ett beslut om tillsynsavgift kan överklagas. För den fastighetsägare som får sin avloppsanläggning utdömd och inte vidtar några åtgärder förrän ett beslut om förbud har fattats, uppgår den sammanlagda tillsynsavgiften till ca 3600 kr enligt 2017 års taxa. För att minimera eller helt undgå vår tillsynsavgift behöver du gå händelserna i förväg och vidta de åtgärder som krävs.

Avgift tas även ut vid prövning av ansökan om tillstånd att inrätta en ny avloppsanläggning, eller komplettera en befintlig. Tillståndsprövningen hanteras i ett eget ärende och alla som behöver ansöka om tillstånd får betala en tillståndsavgift. Det kostar 5400 kr att ansöka om tillstånd enligt 2017 års taxa.

 

Vattnets kvalitet påverkas av olika faktorer

Brunnen ska vara placerad så att den är skyddad från föroreningar, ex avskilt från avloppsbrunnar, avloppsledningar, vägdiken och gödselupplag. En otät brunn kan lättare drabbas av föroreningar. Andra naturliga problem kan vara höga halter av järn, mangan, radon, lågt pH, hårt vatten och fluorid.

Vattnet i en brunn kan förändras med tiden, därför är det viktigt att kontroller sker regelbundet.


Publicerad den 27 januari 2016, senast ändrad den 19 oktober 2017