Egen pool, bassäng eller badtunna

Råd och riktlinjer för hur du ska fylla och tömma din pool, bassäng eller badtunna

Badring i en pool

En egen pool är härligt att ha, men det innebär också ett ansvar att hantera den på rätt sätt. Påfyllning och tömning av pool eller bassäng kan påverka vattenförsörjning och avlopp på olika sätt. Ta del av våra råd nedan för en säker hantering av vattnet.

Om det är bevattningsförbud får du inte fylla på något vatten alls

 

Pool och bassäng - fyll på rätt sätt

Planera din fyllning för den kan ta tid. Använd en trädgårdsslang eller liknande. Du fyller med ca 2 m3/timme, beroende på hur mycket vatten som används av andra kunder i närheten. Var uppmärksam så att slangen inte hamnar under vattenytan när du fyller, då finns det risk för att det blir baksug i ledningen så att poolvattnet sugs ut i ledningsnätet och förorenar dricksvattnet.

  • Fyller du en större pool mer än 5 m3, meddela Va-enheten detta på kommun@tranemo.se Va-enheten kan annars börja läcksöka i onödan, en kostnad som drabbar VA-kollektivet.
  • Fyll poolen på natten när övrig vattenförbrukning är lägre. Det är också bra att undvika att fylla poolen samtidigt som din granne. Använd kallvatten istället för varmvatten för att spara på energi.
  • Se till att poolen är tät och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong. Genom att täcka över poolen minskar du dessutom avdunstningen av vatten.

OBS! Om det råder bevattningsförbud får du inte fylla din pool eller bassäng alls

Pool och bassäng - skötsel och drift

Du som ansvarar för en bassäng eller pool ska alltid ha god kännedom om skötsel och drift.
Det innebär bland annat att:

  • veta vilka kemikalier som används och även känna till hur dessa ska hanteras
  • ha kännedom om rutiner för hygien
  • ha kännedom om hur bassänger och pooler påverkar miljön
  • känna till att det inte är lämpligt att släppa ut vatten med klorerade föroreningar direkt i miljön
  • sträva efter att använda alternativ till klor som till exempel UV-ljus. Diskutera om alternativ med en leverantör

Vatten från pool, bassäng och badtunna innehåller ofta kemikalier som ska tas om hand på rätt sätt för att inte skada djur och natur. Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Överdosera inte och använd inte kemikalier i onödan. Om du använder andra medel eller metoder är det viktigt att det finns bra produktbeskrivningar och användarinstruktioner. Vid osäkerhet kontakta leverantören och Kemikalieinspektionen. Undvik desinfektionsmedel som innehåller silver. Det dödar inte virus och det utgör en större påverkan än klor när det släpps ut i naturen.

Pool och bassäng - töm på rätt sätt

Vatten från bassänger, pooler och badtunnor innehåller ofta höga halter av klor som inte får komma ut i miljön. Så vad ska man göra? Ska vattnet ledas till ledning för spillvatten eller till ledning för dagvatten? Eller kan vattnet tömmas på en gräsmatta eller i ett dike?

Avklorera innan poolen töms
Det är inte lämpligt att släppa ut vatten som innehåller klor direkt i hav, sjöar, vattendrag eller ledningsnätet. Innan poolen eller bassängen töms på vatten, som innehåller klor, ska den avkloreras. Avklorering kan göras på två sätt:

  • genom att låta vattnet utsättas för sol i några dagar så att allt fritt klor förbrukas (inte lämpligt om det är mycket vatten)
  • genom att tillsätta någon av följande kemikalier som säljs i butiken för bassängtillbehör; natriumsulfit eller natriumtiosulfat.

Töm poolen på rätt plats
Töm helst poolen på gräsmattan. Detta förutsatt att det inte ställer till med problem för grannar eller dig själv, som t.ex. om ni har egna dricksvattenbrunnar. Töm ut lite i taget så att det hinner rinna undan. Kontrollera att vattnet inte rinner mot ditt eller grannens hus.
Töm inte poolvattnet till spillvattenledningen via golvbrunn eller vask. Det blir en onödig belastning för reningsverket. Har du enskild avloppsanläggning ska du inte leda poolvattnet dit då anläggningen blir överbelastad av den stora mängden vatten.

Töm aldrig ut vattnet på gatan
Låt inte vattnet rinna ut på gatan och ner i gatubrunnen. Oftast leds vattnet från gatubrunnarna via dagvattensystemet ut i våra vattendrag. Smutsigt och klorerat vatten i gatubrunnarna kan skada växt och djurliv


Publicerad den 16 april 2021, senast ändrad den 12 juni 2023