Aktuella projekt inom vatten och avlopp, VA

Ledningar i marken.

I kommunen pågår ständigt förbättringar och utveckling av infrastrukturen. Här presenteras  olika aktuella VA-projekt som berör vatten och avlopp så som VA-ledningar, reningsverk, vattenverk och vattentorn.

Renovering av huvudledning för avlopp, från väg 27 till kyrkan i Tranemo, startar vecka 48/49

I samband med översvämningarna i slutet av februari 2020 uppmärksammades behovet av relining av avloppsledningen mellan väg 27 och kyrkan i Tranemo.

Renovering krävs för att minska att ovidkommande vatten kommer till avloppsreningsverket. Ovidkommande vatten är vatten som kommer in via läckage, felkopplat dagvatten från stuprör, dräneringsvatten från husgrunder mm.

I samband med renoveringsarbetet kommer det vara en del stök utmed ledningssträckan. Material, arbetsfordon och slangar för överpumpning kommer periodvis att beröra fastigheter utmed ledningen, se karta nedan. Delar av arbetet kan ske utanför ordinarie arbetstid.

Frågor kan besvaras av projektledare: Torbjörn Petersson VA-enheten,0325-57 60 00
Tack för förståelse och visad hänsyn vid renoveringsarbetet.

Ny överföringsledning Ljungsarp-Gölingstorp

En stor satsning görs genom anläggande av en ny överföringsledning för spillvatten från Ljungsarp till Dalstorp via Gölingstorp. I ett första skede undersöks lämplig ledningssträckning och därefter vidtar arbetet med tillstånd för ledningen. Byggstarten beräknas till vintern 2020-2021.

Totalrenovering av reningsverket i Grimsås

Reningsverket i Grimsås behöver genomgå en totalrenovering. Målet är att utforma ett nytt reningsverk med hög driftsäkerhet med en så kostnadseffektiv lösning som möjligt. Projektet beräknas påbörjas under juni 2020.

VA-strategi

Under 2019 och 2020 pågår arbetet med att att fram en VA-strategi för Tranemo kommun. Strategin ska peka ut färdriktningar och långsiktiga mål på ett översiktligt och övergripande plan för hela VA-verksamheten.


Publicerad den 24 mars 2020, senast ändrad den 18 november 2020