Enskilda vägar och vägbidrag

Enskilda vägar är alla vägar som inte sköts av stat eller kommuner. De sköts istället av enskilda markägare eller av organisationer som samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter eller ideella föreningar.

Vägskäl, vägval, grusväg

De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till de kommunala och statliga. Det är ofta en vägsamfällighet som är väghållare för de enskilda vägarna, men det kan även vara en privatperson.

Lantmäteriets webbplats. hittar du mer information om vad en vägsamfällighet är.

Vägbidrag
Privata/enskilda väghållare kan ansöka om vägbidrag för skötseln av sina vägar. Det finns både statliga och kommunala bidrag att söka.

Statligt vägbidrag
Trafikverket betalar ut statligt driftbidrag till enskilda vägar bland annat för att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och för att underlätta för boende och näringsliv i glesbygden.

Förutsättningarna för statligt vägbidrag hittar du på Trafikverkets webbplats

Kommunalt vägbidrag
Du kan få kommunalt vägbidrag för underhåll av utfartsväg från en året runt-bebodd fastighet fram till statlig väg.

Utbetalning av vägbidrag för 2022 kommer att betalas ut första kvartalet 2023, detta är en förändring från tidigare år.

Ansökan för 2023 ska var inne senast 2023-11-30 (gäller enbart bidrag till vägar utan statligt bidrag). Ansökan ska göras digitalt via den E-tjänst som håller på att tas fram. Information om denna kommer under våren/sommaren 2023.

Mer information finns i Regler för vägbidrag


Publicerad den 20 december 2022, senast ändrad den 22 december 2022