Nya hastigheter i Tranemo kommun

Hastighetskylt 40, mot blå himmel

Under januari – mars 2023 kommer omskyltning succesivt att ske på alla kommunala gator samt på de sträckor där Trafikverket och kommunen kommit överens om att sänka hastigheten.

Tranemo kommun har tagit beslut om att sänka bashastigheten inom kommunens tättbebyggda områden från 50 km/h till 40 km/h. Arbetet med hastighetssänkningen är gjord i samråd med Trafikverket och polismyndigheten.
Det kommer inte att bli en generell sänkning till 40 km/h på alla gator i kommunens orter. Kommunen har ansvar över beslutad hastighet i de större orterna så vissa orter utesluts från sänkningen. På de flesta genomfartsleder där Trafikverket är ansvariga kommer 50 km/h att kvarstå.
Vilken hastighet som är lämplig på genomfartsleder eller vissa vägsträckor är beroende på vägens bredd, om det finns trottoar eller separerad GC-väg, typ av bebyggelse utmed vägen mm. Att bara skylta om till 40 km/h på en bred väg ger ingen reell effekt och kan istället skapa en falsk trygghet.

 

50 km/h blir 40 km/h
I stället för 50 km/h som gäller idag, blir den nya hastighetsgränsen 40 km/h på de flesta gator inom tätorten. Hastighetsgränsen 30 km/h kvarstår dock vid skolor. Det innebär att de bostadsområden som i dag har hastighetsgränsen 50 km/h kommer att få ändrat till 40 km/h.

 

Säkerhet för trafiken
Anledningen till ändrade hastighetsgränser är att skapa en tryggare och säkrare trafik och en bättre boendemiljö med ökad trygghet. Då vårt mål är att 2035 ha ökat vår befolkning till 14 000 invånare så gör detta situationen positiv och att det blir mer attraktivt att se sig om efter boende i kommunen. Med tanke på att vi har närhet till både arbeten och skola så kan vi erbjuda en tryggare arbets/skolväg genom en hastighetssänkning.

 

Varför 40 km/h?
Det är många som upplever att det körs för fort på gatan där man bor eller på sin väg till skolan. Genom att sänka hastigheten till 40 hoppas vi kunna skapa en lugnare trafikmiljö där man upplever att det är tryggare att vistas i trafiken. Att införa 40 innebär även bättre förutsättningar för kommunen att nå målet om 14 000 invånare 2035 då hastighet och trafikbuller är en viktig parameter vid planering av bostäder.
40 km/h inom tättbebyggt område är även den hastighetsgräns som förordas i den utredning som regeringen genomfört där man föreslår att 40 km/h ska bli ny bashastighet inom tättbebyggt område. Regeringen har inte tagit beslut i frågan men är positiv till att kommuner går före och själva inför det.

 

Varför 30 runt skolor och förskolor?
Det finns ingen lag på högsta tillåtna hastighet 30 km/tim vid förskolor. Det finns bara en allmän regel som säger att fordonsförare ska hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet när fordonet närmar sig barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen. Det är dock vanligt att väghållaren beslutar att hastigheten förbi en skola/förskola ska vara högst 30 km/tim och en sådan bestämmelse anges med vägmärke.

 

Politiskt beslut
Ändringarna under våren grundar sig från början i att Förvaltningen fick i uppdrag, av kommunfullmäktige 2018-11-26, att sänka hastigheterna i samtliga orter i kommunen till 40 km/h med start i Tranemo. Hastighetsplanen med föreslagna hastighetssänkningar skickades då på remiss till Trafikverket och till Polisen. Då dessa remisser nu är godkända (till viss del) så har arbetet i januari 2023 påbörjats med byte av skyltar med start i Tranemo.

Frågor och svar

Varför finns det så många olika hastigheter?
Den 2 maj 2008 infördes ett nytt system med hastighetsgränser i Sverige. De nya hastighetsgränserna är i steg om 10 km/tim från 30–120 km/tim. Syftet med ändringen var att få hastighetsgränser som bättre överensstämmer med vägens standard.

Varför 40 km/tim istället för 50 km/tim?
Genom att införa 40 km/tim hoppas vi på att kunna skapa en tryggare trafikmiljö och bli mindre störd av vägtrafikbuller. Det innebär även att vi kommer få ett mer enhetligt och tydligare hastighetssystem i kommunen. Ett mer enhetligt hastighetssystem bidrar till minskad hastighetsspridning och därmed flyter trafiken i lägre och jämnare takt. Men även bensinförbrukningen och koldioxidutsläppen minskar.

Nu kommer restiderna öka inom kommunen.
Restiderna påverkas med 2–5 procent, restidsförlängningen blir alltså marginell i och med hastighetssänkningen från 50 km/tim till 40 km/tim. För en normal tätortsresa innebär det mindre än en halv minuts restidsförlängning.

Det är ju bara att ändra hastighetskyltarna till 40 km/tim?
Endast en hastighetssänkning på vägar med en gatumiljö som inte stödjer 40 km/tim kan ge oskyddade trafikanter en falsk trygghet. Om inga hastighetsdämpande åtgärder genomförs som ger en reell och betydande sänkning av hastigheterna, finns risken att sänkningen får en negativ trafiksäkerhetseffekt.

Det körs för fort på min gata.
Kommunen får många frågor och synpunkter om hastigheter på vägarna. Det motiveras ofta med att trafikanterna kör för fort utanför deras hus. Detta är en fråga för Polismyndigheten att övervaka hastigheterna på vårt vägnät. Kommunen kan inte reglera bort att trafikanterna inte följer gällande hastighetsbegränsningar och inte är så varsamma som trafikmiljön kräver.
Trafikanterna ska visa hänsyn till sina medtrafikanter och de som uppehåller sig på eller intill vägen. Oavsett vilken hastighetsbegränsning som gäller på vägen får trafikanten inte köra fortare än vad trafiksituationen medger.

Det är alldeles för hög hastighet för denna typ av väg?
Vanligt inkomna synpunkter är att vägen är smal, krokig, skymd sikt med mera och att det är olämpligt att hålla anvisad hastighet. En hastighetsbegränsning talar bara om den maximalt tillåtna hastigheten på vägsträckan. Hastighetsskyltarna visar inte vilken hastighet som är lämplig på hela vägsträckan. Trafikanten är skyldig att anpassa hastigheten i förhållande till vägens standard, siktförhållanden och andra omständigheter på eller intill vägen, det vill säga sänka farten under tillåten hastighetsgräns.


Publicerad den 26 januari 2023, senast ändrad den 30 januari 2023