Trygghetsundersökning

År 2022

Under november månad 2022 genomförde Tranemo kommun tillsammans med Polisen en digital trygghetsundersökning. Undersökningen fick totalt 223 svar. De flesta som svarade var mellan 31–55 år och 65 år eller äldre.

Väg med gatlampor som lyser i natten

23,3% har svarat att de känner sig mycket trygga, 54,3 % att det känner sig trygga, 19,7 % att de känner sig otrygga och 2,7 % mycket otrygga. Många har kommenterat att det är främst i centralorten och under kvällstid de känner sig otrygga.

Otryggheten hör oftast ihop med att det är för dålig belysning men andra orsaker är att det är ”skumt folk” och gäng som ”drar omkring”. Flera svar handlar om att det är otryggt på de mindre orterna och då främst i Limmared där drogförsäljning sticker ut.

De svarande uppger att de tre viktigaste områdena kommunen kan arbeta mer med för att öka tryggheten är minskat drogbruk, meningsfull fritid för unga och den fysiska miljön (till exempel belysning). De fyra främsta problemområdena som Polisen bör prioritera enligt invånarna är narkotikabrottslighet, ökad närvaro på otrygga platser, ungdomsbrottslighet och livsstilskriminella brott.

Stort tack till alla som svarat!

Ta del av hela rapporten, Trygghet i Tranemo kommun 2022 – kopia

År 2021

Trygghetsenkät i Tranemo kommun genomfördes under november 2021

Resultat Trygghetsenkät 2021

 195 st besvarade enkäten, fördelat på 62 procent kvinnor och 38 procent män. Allra mest trygg känner sig den som är över 60 år och bor på landsbygden. De viktigaste frågorna som kommunen bör arbeta med, för de som besvarade enkäten, är drogförebyggande arbete, trygga fysiska miljöer och meningsfull fritid för unga.

Som egen individ och tillsammans med andra nämns i högre grad att ett bra alternativ till ökad trygghet är att vara aktiv i grannsamverkan och i föreningsliv. Att ge tips till polisen och föregå med gott exempel upplevs även ge ökad trygghet.

I fritextsvar nämns ökad vuxennärvaro, samverkan mellan fler aktörer och ett ökat föräldraansvar som alternativ för en ökad upplevd trygghet. Ett ökat fokus på hur viktiga goda relationer är syns i svaren.

Det viktigaste som polisen bör fokusera på är att bekämpa narkotikabrottslighet, att ha ökad närvaro på otrygga platser och att i sitt trygghetsfrämjande arbete fortsätta att initiera och uppmuntra grannsamverkan.

Hänsyn i analys har tagits till att svarsfrekvens är låg och ojämnt representerad i både ålder och kön. Trygghetsenkäten är i dagsläget ett komplement till de gemensamma lägesbilder som polis, kommun och bostadsbolag gör tillsammans.

Trygghetsenkäten är våra medborgares möjlighet att vara med och påverka vår trygghet i kommunen. Den fungerar som en vägledning som hjälper oss att tillsammans med polisen se var ni kommuninvånare tycker att vi och polisen behöver lägga extra fokus.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som var med och svarade på enkäten.


Publicerad den 5 januari 2023, senast ändrad den 20 januari 2023

E-tjänster och blanketter

Kontakt