Samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun

 

Som stöd i det brottsförebyggande arbetet finns en gemensam framtagen samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Tranemo kommun. (Överenskommelsen ska uppdateras nu under 2023). I samverkansöverenskommelsen ska det finnas ett gemensamt fokus och en gemensam målsättning och arbetet ska följas upp löpande.

Målet med överenskommelsen är att  stärka, synliggöra, konkretisera och samordna kommunens och polisens insatser och därigenom minska brottsligheten och öka tryggheten för de som bor, vistas eller verkar i Tranemo kommun.

Kontinuerlig uppföljning
Den lokala styrgruppen som består av trygghetssamordnare, planeringschef, kommunpoliserna och Tranemo bostäder. Gruppen följer upp arbetet inom ramen för samverkansöverenskommelsen. Styrgruppen rapporterar till kommunstyrelsen.

Medborgarlöfte

Medborgarlöftet är en del av samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Tranemo kommun. Medborgarlöftet syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att vi bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer.

Gemensamt medborgarlöfte för år 2021 och 2022

Polisen tillsammans med Tranemo kommun ska verka för att göra kommunen till en trygg och inkluderande kommun att bo, verka och leva i.

 

Tranemobostäder satsar på renovering av hyreshusen och i samband med detta blir det också satsning på trygghet. Det har över tid visat sig att Solgårdsområdet sticker ut när vi tittar på polisanmälningar, trygghetsundersökningar och lägesbilder som regelbundet sammanställs av funktioner som tillhör kommunledningsstaben.

– Det är ett område som upplevs som otryggt av invånarna, nu vill vi vara med och ändra på detta, säger kommunpolis Sven Gardell.

I medborgarlöftet från Polisen blir det därför extra fokus på Solgårdsområdet. Löftet som idag har undertecknats av Polisen, Tranemo kommun och Tranemobostäder, innehåller en rad trygghetsfrämjande insatser som kommer att genomföras i området.

– Vi vill öka tryggheten i området och kommer att börja med de som bor i fastigheterna som nu är renoverade, här kommer vi att informera och initiera grannsamverkan, säger kommunpolis Erica Pettersson.

Förutom att informera och initiera grannsamverkan kommer det ske trygghetsronder och vandringar i området, narkotikasök med hund och det finns en lokal där, boende, bostadsbolaget, kommunen och Polisen kan mötas och samverka.

Tillsammans vill vi göra Solgårdsområdet till en tryggare plats att leva och bo på.

Polisens medborgarlöfte 2021


Publicerad den 5 januari 2023, senast ändrad den 5 januari 2023