Överklaga beslut

Om du vill klaga på ett beslut som fattas av kommunen är det viktigt att du skiljer på om det var rätt av kommunen att fatta beslutet, laglighetsprövning, eller om du tycker att beslutet är felaktigt, förvaltningsbesvär. Alla som bor i kommunen eller äger en fastighet i kommunen har rätt att överklaga beslut genom laglighetsprövning men att överklaga genom förvaltningsbesvär kan bara den som beslutet angår göra.

dator och händer

Förvaltningsbesvär
Det går att överklaga beslut om till exempel byggnadslov eller socialt bistånd. Detta kallas förvaltningsbesvär och det är bara den som är berörd av beslutet som kan överklaga. Det krävs även att beslutet har gått honom eller henne emot och att det är ett beslut som är möjligt att överklaga. Det ska framgå av beslutet om det är överklagbart. Överklagandet ska lämnas in till kommunen inom tre veckor från det datum man fick del av beslutet. Det ska anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt han eller hon vill att beslutet ska ändras. Om kommunen inte ändrar beslutet enligt klagandens begäran ska överklagandet skickas vidare till förvaltningsrätten som har möjlighet att upphäva eller ändra beslutet. Du kan läsa mer om förvaltningsbesvär i Förvaltningslagen 40-44 §§.

Laglighetsprövning
Om du tycker att kommunen har överträtt sina rättigheter eller fattat ett beslut i strid mot gällande regler har du som kommuninvånare rätt att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
Detta kallas laglighetsprövning och måste ske inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla. Överklagandet ska skickas direkt till förvaltningsrätten i Jönköping som gör en kontroll av beslutets laglighet. Förvaltningsrätten kan upphäva eller godkänna beslutet, men inte ändra det. Du kan läsa mer om laglighetsprövning i Kommunallagens 13 kapitel.

Här finns mer information om vad din överklagan ska innehålla: http://www.domstol.se/Myndighetsbeslut/Overklaga-myndighetsbeslut/


Publicerad den 21 december 2017, senast ändrad den 7 september 2020