Lär känna våra EU-projekt

Det finns  fyra EU-projekt som drivs av Svenljunga och Tranemo kommun tillsammans med andra verksamheter och myndigheter.

Svenska flaggan och EU-flaggan

Projekten är Startskottet, Nytänk, FRUKT och Trappstegsmodellen.

Startskottet - tillsammans tillbaka till jobb eller skola

Behöver du få hjälp mot studier eller arbete? Har du hög frånvaro i skolan? Känner du igen dig eller någon i din närhet? Välkommen till Startskottet som erbjuder stöd genom vägledning och coachning, både individuellt och i grupp.

Det unika i Startskottet är att vi erbjuder dig en tröskellös verksamhet där du som individ möts på dina egna villkor. För att kunna uppnå detta samverkar vi bland annat med socialtjänst, arbetsförmedling och skola.

Startskottet är ett projekt i Svenljunga och Tranemo kommun i samverkan med myndigheter, skola och näringsliv.

Nytänk - ett projekt för dig som behöver lära dig mer svenska

Målgruppen för projekt NYTÄNK är du som ingår i, eller har avslutat din etableringsplan eller etableringsprogrammet, men inte har tillräckliga kunskaper i det svenska språket för att möta arbetsmarknadens behov..

I projektet arbetar en projektledare, två kulturcoacher och en pedagog för att tillsammans med dig utveckla din svenska.

I projekt NYTÄNK får du, framförallt om du är kvinna möjlighet att utveckla dina kunskaper i det svenska språket genom alternativa och flexibla metoder. I projektet tänker vi nytt och stärker dina kunskaper om ditt liv i Sverige och din hälsa. Samtidigt kan du då närma dig arbetsmarknaden och få ökade möjligheter till gemenskap.

För att vara med i projektet måste din handläggare på arbetsförmedlingen eller i kommunen lämna in en ansökan.

NYTÄNK fokuserar på fyra delmål:

  • Utveckla och prova mer flexibla och individanpassade former för spåkinlärning, utbildning och praktik.
  • Stärka samverkan mellan aktörer som är involverade i målgruppens vardag.
  • Öka deltagarnas förståelse och kompetens om samhället och kulturer, sitt liv i Sverige, med särskilt fokus på kvinnor.
  • Öka medvetenheten och kunskapen om hälsa och ohälsa, med särkskilt fokus på kvinnor.

NYTÄNK är ett treårigt projekt som finansieras av ESF- Europeiska socialfonden.

Projekt FRUKT

Projektet är ett samarbete mellan skola och näringsliv i Svenljunga och Tranemo kommun. FRUKT är en förkortning för – Framtidens Rekrytering för Utbildning och Kompetensförsörjning Tillsammans.

Syftet är att

  • ta reda på näringslivets framtida behov gällande kompetensförsörjning och kompetenser.
  • kartlägga olika moment, utifrån praktikkraven i de olika läroplanerna som finns för gymnasieskolan, för elever som ska göra praktik genom bland annat arbetsplatsförlagt lärande (APL) vid yrkesförberedande program samt för möjlighet att matcha kompetenser mot näringslivets behov uppmuntra och möjliggöra utbildning (digitalt eller i grupp) för handledare inom näringslivet för att på så sätt säkerställa den interna kompetensen för att ta emot APL-elever och andra i praktik.

Trappstegsmodellen

Bakgrunden till projektet är att kommunen vill utveckla sin dagliga verksamhet och dagliga sysselsättning.

Insatsen daglig verksamhet kan beviljas den som tillhör personkrets 1 och 2 enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Har man inte rätt till daglig verksamhet enligt LSS kan man istället ansöka som daglig sysselsättning via socialtjänstlagen (SoL).

Tranemo är en liten landsbygdskommun, vilket ger vissa svårigheter med att anpassa och individuellt utforma den kommunala sysselsättningen. Med de projektmedel som nu beviljats finns möjligheten att testa en ny arbetsmetod.

– Vi kallar den Trappstegsmodellen, säger José Hernandez. Den innebär att kommunen kommer att skapa ett aktivitetscenter. Det ska fungera som ett mellansteg mellan daglig verksamhet och arbetsmarknadsenheten. Här ska brukarna matchas mot en meningsfull sysselsättning utifrån förmåga, önskemål och behov. Det övergripande målet är att brukarna ska få en ökad möjlighet att komma ut i arbetslivet och öka sin självförsörjning.

Vidare ska projektets målgrupp även uppleva en förhöjd självkänsla och delaktighet.

Projektet löper över tre år och kommer att pågå till och med februari 2021. För vidare information kontakta José Hernandez


Publicerad den 2 maj 2019, senast ändrad den 22 oktober 2020