Pågående detaljplaner

Prioritetslista detaljplaner (preliminär)

Syftet med listan är att stötta det tillväxtmål som Tranemo kommun tagit fram om 14 000 invånare 2035.

Prioritering 1:

 • Gudarp 3:44, 3:45 Källsvedjan Tranemo, industri, drivmedel, handel
 • Limmared 1:6 del av, Rosenlund Norra
 • Skogarp 1:5 Dalstorp (Tryffelvägen), bostäder
 • Ljungsnäs Gudarp 39:1, industri (extern plan)
 • Gunnarsbo 1:5 och Skogarp 1:3, industri (extern plan)
 • Radhusvägen Dalstorp 1:132, 1:133, bostäder (extern plan)
 • Trädet 1:3, Tranemo bostäder
 • Länghem 6:27 och Länghem 3:71, industri

Prioritering 2:

 • Länghem Ingsvallen, bostäder
 • Limmared 36:6, 36:7, 36:8, flerbostadshus
 • Ömmestorp 1:27 Tranemo, industri (extern plan)
 • Gudarp 3:39 Källsvedjan Tranemo, industri
 • Turnwood Tåstarp 1:13, Tranemo, bostäder
 • Kroksjön Tranemo, bostäder
 • Whitewood, Tranemo 1:80, bostäder

Tranemo kommun har även äldre detaljplaner som är antagna. De nämns inte nedan. Det sker även en hel del nybyggnation som inte har med planerna nedan att göra.

Pågående detaljplaner

Dalstorp: Skogarp 1:3 med flera, industri. Samråd 17 april – 28 maj 2024

Syfte: Möjliggöra området för industriändamål, minska den tunga trafiken och bevara och främja höga naturvärden.

Process: Planen är ute på samråd 17 april – 28 maj 2024. Planen har fått ett uppdrag och är en beställning från Hållanders Sågverk. Planen tas fram i samband med ny vägplan för 1728.

Upplysningar: Lämnas av Samhällsutveckling på Tranemo kommun samhallsplanering@tranemo.se.

Plankarta samråd – del av Skogarp 1.3 m.fl

Planbeskrivning samråd Detaljplan för del av Skogarp 1.3 m.fl

 

 

Dalstorp: Skogarp 1:5, bostäder. Samråd 13 mars- 13 april 2023

Process: Ute på samråd mellan 13 mars-13 april 2023

Syfte: Syftet med planen är att möjliggöra för bostäder med sjöutsikt i den nordöstra delen av Dalstorp och värna kulturmiljön samt befintliga naturvärden. Vidare är också syftet att ta hänsyn till landskapet med bland annat Dalstorpasjön och dess strandskydd, Jälmåleden samt skogs-, åker- och betesmarker.

Planen finns på Centralen i Tranemo samt i Dalstorp.

Vi bjuder in allmänheten till ett samrådsmöte den 21 mars kl 18:30 i Dalstorps bygdegård.
Anmälan senast den 20 mars till vide.wolke.wemmert@gislaved.se. Vide tar också emot frågor kring planen.

Synpunkter om samrådsförslaget för Skogarp 1:5 skickas till samhallsplanering@tranemo.se

Plankarta Skogarp 1.5

Planbeskrivning Skogarp 1.5

Tranemo: Källsvedjan Gudarp 3:44 och 3:45 och del av Björsdamm 2:1, drivmedel industri

Syftet med planen är att möjliggöra för drivmedel på en redan befintlig plan.

Process: Arbete inför planerat antagande under 2023

Upplysningar lämnas av planenheten på Gislaveds kommun eller av Samhällsutveckling på Tranemo kommun.

Granskning Planbeskrivning Gudarp 3.44 och 3.45

Samrådsredogörelse Källsvedjan

Granskningskarta Gudarp 3.44 och 3.45

Tranemo: Källsvedjan del av Gudarp 3:39, verksamhetsområde

Syftet med planen
Syftet med planen är att möjliggöra en utökning av befintligt industriområde, Källsvedjans industriområde, öster om Tranemo samt att även tillåta verksamheter (Z) som t ex service, åkeriverksamhet, lager och handel med skrymmande varor och därmed ge planen ett flexiblare användningssätt. Motivet till detta är delvis områdets strategiska läge i anslutning till Väg 27 och infarten till Tranemo tätort.

Processen
Inväntar granskning.

Upplysningar
Upplysningar lämnas av samhällsutveckling på Tranemo kommun.

Synpunkter

Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta

Samrådsredogörelse

Trafikutredning

Geoteknisk undersökning text

Geoteknisk undersökning, karta

Tranemo: Gudarp 39:1, Ljungsnäs verksamhetsområde

Syftet med planen är att möjliggöra området för industrimark enligt viljeriktningen i översiktsplanen om industrimark. Det är en extern part (Tranemo Grus och Betong) som har ansökt om planuppdrag för planen.

Processen: Detaljplanen är på granskning 5 februari – 26 februari 2024. Planuppdrag och utredningar för planen kommer att beställas och bekostas av extern part.

Upplysningar lämnas av planenheten på Gislaveds kommun wasim.fanari2@gislaved.se

Plankarta Granskning

Planbeskrivning Granskning

Samrådsredogörelse

Tranemo: Turnwood Tåstarp 1:13, bostäder

Syftet med planen är att göra om industrimark till bostäder. Tomten ligger attraktivt nära Tranemosjön och i närhet till kollektivtrafik, service, rekreation och skola.

Processen: Inför samråd

Upplysningar lämnas av samhällsutveckling på Tranemo kommun eller av planenheten på Gislaveds kommun.

Dalstorp: Radhusvägen 1:132, 1:133, bostäder

Syftet med planen är att möjliggöra för fler bostäder.

Processen: Inför samråd.

Upplysningar lämnas av planenheten på Gislaveds kommun.

Limmared: 36:6, 36:7, 36:8 bostäder

Syftet med planen är att möjliggöra för fler bostäder (flerbostadshus).

Processen: Planenheten i Gislaved jobbar fram ett planförslag inför samråd.

Upplysningar lämnas av Samhällsutveckling på Tranemo kommun.

 


Publicerad den 19 mars 2019, senast ändrad den 2 maj 2024