Pågående detaljplaner

Del av Gudarp 3:39, Källsvedjan

Syftet med planen

Syftet med planen är att möjliggöra en utökning av befintligt industriområde, Källsvedjans industriområde, öster om Tranemo samt att även tillåta verksamheter (Z) som t ex service, åkeriverksamhet, lager och handel med skrymmande varor och därmed ge planen ett flexiblare användningssätt. Motivet till detta är delvis områdets strategiska läge i anslutning till Väg 27 och infarten till Tranemo tätort.

Till följd av planområdets storlek, med stora tillkommande hårdgjorda ytor, och relativt kraftiga höjdskillnader inom området, planläggs även mark för fördröjning/infiltration av dagvatten genom dagvattendiken, infiltrationsområden och damm.

Processen

Under tiden 27-09-2018 till 19-10-2018 ställs samrådshandlingarna ut på kommunkontorets andra våning under ordinarie öppettider.

Detaljplanen hanteras med ett standard planförfarande.

Upplysningar

Upplysningar lämnas av planarkitekt Besnik Nikqi.

Synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra det genom undertecknad handling senast 19 oktober 2018 till Tranemo kommun, Samhällsutvecklingssektionen, 514 80 TRANEMO eller kommun@tranemo.se

Dokumentation

Behovsbedömning

Bilaga – dagvatten

Bilaga – terassnivåer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plankarta

Limmared 12:1, Ardagh

Syftet med planen

Planens huvudsyfte är att Ardagh Glass Limmared AB har sin nuvarande verksamhet inom fastigheten Limmared 12:1. Nuvarande detaljplaner för området reglerar användning, byggrätt/byggnadshöjd etc. på ett sådant sätt att företagets utbyggnadsmöjligheter är mycket begränsade.

Planområdet har tidigare varit planlagt som både industri- och kontorsändamål och planens många höjd- och exploateringsregleringar (främst i form av prickmark) har för företaget inneburit svårigheter vid om- och tillbyggnad. Mer generella regleringar föreslås för att göra planen mer flexibel och anpassa den till företagets framtida behov.

Processen

Under tiden 27-09-2018 till 19-10-2018 ställs granskningshandlingarna ut på kommunkontorets andra våning under ordinarie öppettider.

Detaljplanen hanteras med ett standard planförfarande.

Upplysningar

Upplysningar lämnas av planarkitekt Besnik Nikqi.

Synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra det genom undertecknad handling senast den 19 oktober 2018 till Tranemo kommun, Samhällsutvecklingssektionen, 514 80 TRANEMO eller via mejl till kommun@tranemo.se

Dokumentation

Behovsbedömning

Riskanalys

Samrådsredogörelse

Plan- och genomförandebeskrivning

Plankarta

Radhusvägen, Solbacken, Länghem 29:9

Syftet med planen

Syftet med planen är att möjliggöra framtida utveckling av bostadsbebyggelsen och serviceboendet utmed Radhusvägen. Planen ska också möjliggöra fortsatt förskoleverksamhet och möjlighet att utveckla denna.
Planen möjliggör för bostadsbebyggelse norr om Radhusvägen, med möjlighet att bygga högre flerbostadshus. Söder om Radhusvägen förtydligas användningen till att omfatta vård-, centrum- och förskoleändamål, med möjlighet att utveckla fastigheten.

Processen

Under tiden 01-10-2018 till 23-10-2018 ställs samrådshandlingarna ut på kommunkontorets andra våning under ordinarie öppettider. Samrådshandlingarna finns även på hemsidan https://www.tranemo.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering-och-detaljplaner/detaljplaner-2/pagaende-detaljplaner/

Detaljplanen hanteras med ett standard planförfarande.

Upplysningar

Upplysningar lämnas av planarkitekt Besnik Nikqi.

Synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra det genom undertecknad handling senast den 23 oktober 2018 till Tranemo kommun, Samhällsutvecklingssektionen, 514 80 TRANEMO eller via mejl till kommun@tranemo.se

Dokumentation

Samråd – Plan och genomförandebeskrivning

Samråd – Plankarta – Länghem 29_9 M FL

Samråd – Behovsbedömning Länghem

Samråd – Svarsblankett

 

Syftet med planen

Syftet med planen är att möjliggöra en utökning av befintligt industriområde, Källsvedjans industriområde, öster om Tranemo samt att även tillåta verksamheter (Z) som t ex service, åkeriverksamhet, lager och handel med skrymmande varor och därmed ge planen ett flexiblare användningssätt. Motivet till detta är delvis områdets strategiska läge i anslutning till Väg 27 och infarten till Tranemo tätort.

Till följd av planområdets storlek, med stora tillkommande hårdgjorda ytor, och relativt kraftiga höjdskillnader inom området, planläggs även mark för fördröjning/infiltration av dagvatten genom dagvattendiken, infiltrationsområden och damm.

Processen

Under tiden 27-09-2018 till 19-10-2018 ställs samrådshandlingarna ut på kommunkontorets andra våning under ordinarie öppettider.

Detaljplanen hanteras med ett standard planförfarande.

Upplysningar

Upplysningar lämnas av planarkitekt Besnik Nikqi.

Synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra det genom undertecknad handling senast 19 oktober 2018 till Tranemo kommun, Samhällsutvecklingssektionen, 514 80 TRANEMO eller kommun@tranemo.se

Dokumentation

Behovsbedömning

Bilaga – dagvatten

Bilaga – terassnivåer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plankarta


Publicerad den 27 september 2018, senast ändrad den 1 oktober 2018