Processen att ta fram en detaljplan

Planprocessen består av flera olika steg, planbesked, samråd, granskning, antagande, överklagande och laga kraft. Tranemo kommun samverkar med Gislaveds kommun när det gäller detaljplaner.

 

1. Planbesked

Planbesked tillkommer genom bland annat politiska beslut från arbetsutskottet som fattar beslut om att ett detaljplanearbete ska påbörjas eller från enskilda fastighetsägare/invånare som vill förändra, utöka eller upphäva en detaljplan. Här finns blankett om begäran om planbesked. I svaret du får tillbaka från kommunen ska det framgå tydligt om kommunen avser att påbörja ett planarbete och även när detta arbete bedöms leda fram till en antagen detaljplan. Är det så att kommunen väljer att inte inleda ett planarbete måste skälen för det redovisas i planbeskedet.

Det är väsentligt att känna till att den som söker om ett planbesked får betala för det. Likaså gäller det för den tid som lagts ner i detaljplanearbetet enligt kommunens gällande taxa. Det är inte möjligt att överklaga planbesked. Länk till begäran om planbesked.

2. Samråd

Efter att kommunen fattat beslut om att inleda arbetet med detaljplanen arbetas det fram detaljplanehandlingar för att gå ut till samråd med myndigheter, allmänheten och berörda parter. Samrådet syftar till att samla in synpunkter till detaljplaneförslaget från alla medverkande parter. Under samrådstiden publiceras alla handlingar i kommunhusets samhällsutvecklingssektion, den lokala tidningen och tranemo.se och skickas vid ett enkelt planförfarande till berörda sakägare. Alltså de personer eller företag som berörs av en specifik fråga vad gäller planen som till exempel prövas av en myndighet skall ges tillfälle till samråd.

3. Granskning

Efter samrådet arbetar kommunen fram ett färdigt planförslag som sedan ställs ut till granskning. Syftet med granskningen är att visa hur de inkomna synpunkterna under granskningen har påverkat förslaget. Under granskningen är det viktigt att synpunkterna kommer in skriftligt till kommunen. Granskningsfasen pågår under fyra veckor och alla handlingarna kungörs i kommunens samhällsutvecklingssektion, den lokala tidningen och på tranemo.se.

4. Antagande

Under denna fas i detaljplaneprocessen antas detaljplanen av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller miljö och byggnämnden. Har man under denna tid fortfarande skriftliga synpunkter på planförslaget som inte har tillgodosetts under processen underrättas man av kommunen om tid och instans som när planen antas. Detta i syfte att de berörda ska kunna kontakta politikerna innan antagandet för att påverka beslutet.

Du som bor eller äger fastighet i nära anslutning till ett planområde räknas som sakägare och har därmed rätt att överklaga beslut. Du behöver däremot känna till att kommunen måste få in ditt överklagande inom 3 veckor från antagandet för att kunna tas upp till prövning.

5. Överklagande

Du får vara med och överklaga endast om du räknas som sakägare, personligen berörs av en detaljplan eller under detaljplaneprocessen lämnat in skriftliga synpunkter.
Räknas du däremot inte som sakägare, dvs att du inte direkt berörs på något särskilt sätt av detaljplanen kan du endast framföra synpunkter innan detaljplanen antas.

6. Laga kraft

Om inga överklaganden kommer in till kommunen under 3 veckors tid från överklagandetidens start vinner en detaljplan laga kraft och börjar därmed gälla.

 

Klicka här om du vill veta mer om lediga tomter 


Publicerad den 28 augusti 2018, senast ändrad den 21 mars 2022