Översiktsplan

Översiktsplanen är en strategisk plan som redovisar kommunens långsiktiga mål för den fysiska miljön.

Flygfoto över Tranemo

Översiktsplanen påbörjas under 2021 och beräknas vara klar 2024. 

Översiktsplanen ska fungera som vägledning vid vidare detaljplanearbete, bygglov och andra tillståndsprövningar. Översiktsplanen används även av andra myndigheter som prövar bygg- och tillståndsärenden. Planen fungerar dessutom som överenskommelse med Länsstyrelsen om riksintressenas innebörd och avgränsning.

Översiktsplanen är ett politiskt dokument och ska spegla den politiska majoritetens uppfattning. För att vara uppdaterad ska översiktsplanen aktualitetsprövas varje politisk mandatperiod. Planen är dock inte bindande.

Planen bör grundas på sammanställningar och analyser av viktiga förutsättningar så som övergripande mål, förändringar och trender i omvärlden, fysiska strukturer och allmänna intressen. Kommunen ska i översiktsplanen redovisa användningen av mark och vatten områden. Hur skall den byggde miljön användas, utvecklas och bevaras. Det ska även redovisas vilken hänsyn som lämnas för allmänna intressen, riksintressen och miljökvalitetsnormer och hur dessa tillgodoses. Planen ska främja en hållbar utveckling och bör därför även ta hänsyn till nationella och regionala mål, planer och program.

För vissa områden och intressen kan tillägg och fördjupningar göras. T.ex. kan områden i strandnära lägen studeras separat och fungera som en fördjupning till översiktsplanen. Intressen som vindbruk kan också studeras enskilt och fungera som tillägg till planen.

Nedan hittar du länkar till Tranemo kommuns översiktsplan med tillhörande kartmaterial.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS), ett tillägg till Översiktsplanen är antaget och finns också att läsa.

 

Tranemo kommuns översiktsplan

Tranemo kommuns översiktsplan

Fördjupad översiktsplan

Tranemo kommuns översiktsplan

Fördjupad översiktsplan Torpa/Hofsnäs

Syftet med planen

Syftet med att ta fram ett program för Torpa/Hofsnäsområdet är att skapa riktlinjer och ramar för den framtida utvecklingen i området och att säkerställa att denna sker i enlighet med de befintliga kultur-, natur- och friluftsvärdena. Detta är andra steget i att ta fram en fördjupad översiktsplan för Torpa/Hofsnäsområdet.

Processen

Under tiden 27 mars 2014 till 2 juni 2014 ställs granskningshandlingarna ut på kommunkontorets andra våning under ordinarie öppettider. Samrådshandlingarna finns även på biblioteket, bokbussen och här på hemsidan.

Upplysningar

Upplysningar lämnas av Elin Berg, planarkitekt.

Synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra det genom undertecknad handling senast 2 juni 2014 till Tranemo kommun, Strategisektionen, 514 80 TRANEMO eller kommun@tranemo.se.

 

Kontakt

Elin Berg
Planarkitekt

Övriga planer och program

Här finns övriga planer och program i Tranemo kommun:

Naturvårdsplan

Karta naturvårdsplan

Bevarande, utveckling och LIS-plan för Torpa/Hofsnäsområdet (PDF)

Kartmaterial till Tranemo kommuns översiktsplan

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) (PDF)

Vindbruksplan (PDF)

Översiktskarta nr 6


Publicerad den 27 april 2016, senast ändrad den 19 januari 2021

Kontakt