Bidrag att söka för folkhälsoarbete

Folkhälsobidrag

Stöd ges till folkhälsoinsatser som främjar hälsa och förebygger ohälsa hos invånarna i Tranemo kommun. Föreningar har möjlighet att söka detta bidrag.

Folkhälsomedlet ska innebära start av projekt som inte inryms i den ordinarie verksamheten. Bidraget uppmuntrar till att prova nya metoder och arbetssätt för att främja hälsa eller förebygga ohälsa. Arbetet bedrivs lämpligen i projektform där det finns en tydlig starttid, en halvtidsuppföljning och en sluttid.

Projektgruppen ska arbeta aktivt med att få in arbetssättet i den ordinarie verksamheten för att skapa en hållbar utveckling och att hälsan främjas på lång sikt.

Projektet ska följa de folkhälsomål Tranemo kommun satt upp för tiden 2017-2020 och ska gärna riktas till grupper som annars är svåra att nå. Under denna period kommer äldres hälsa att prioriteras.

Läs mer i Bidragsmall folkhälsa 2017-2020

Bidragsansökan skickas till:
karin.eliasson@tranemo.se

Eller via post till:
Tranemo kommun
Karin Eliasson
Storgatan 26
514 80 Tranemo


Publicerad den 29 januari 2016, senast ändrad den 31 januari 2018