Sophämtning

Det är kommunens ansvar att allt hushållsavfall som uppkommer i kommunen transporteras till en behandlingsanläggning för att tas omhand på ett bra sätt för människors hälsa och miljön. Insamlingen sker i 2 olika kärl,  grönt för brännbart restavfall och brunt för matavfall.

Alla fastigheter  är skyldiga att ha ett renhållningsabonnemang enligt Tranemo kommuns renhållningsförordning och gällande lagkrav i kapitel 15 miljöbalken.
Ansvarig för hushållsavfall gentemot kommunen är innehavare av fastighet där avfallet uppkommer.

Renhållningsabonnemang

Består av två delar, grundavgift och kärlhämtning.

Taxan för kärlhämtning baseras på det gröna kärlet, där man kan välja storlek och hämtningsintervall efter behov, se taxan här Det bruna kärlet ingår i abonnemanget och hämtas alltid var 14:e dag.
Använd vår E-tjänst eller blankett för nytecknande/ändring av renhållningsabonnemang.

Standardabonnemang
Innebär tömning var 4:e vecka för grönt kärl och var 14:e dag av det bruna kärlet.
Det är det abonnemang som passar flest kunder och det läggs automatiskt på kunder som inte gör ett aktivt val för sin sophämtning.
OBS! Vid ägarbyte måste anmälan om nytt tillträde göras (vi får inte automatiskt reda på detta) om detta inte görs fortsätter abonnemang och betalningsansvar på gamla ägaren.

Sophämtning/schema
Kärlen töms efter ett fastställt turschema. Vi har många olika turer, därför finns inte scheman på hemsidan.  Om du behöver ett nytt schema, kan du beställa det här, eller kontakta renhållningen på telefon 0325-57 60 00
Det är vår entreprenör NÅ, Nordisk Återvinning, som hämtar hushållssoporna.
De kör 2-facksbilar för att kunna tömma både brunt och grönt kärl samtidigt vid behov.
Ibland kan oförutsedda händelser som försenar sophämtningen ske, läs mer på sidan om driftinformation.

 

Vad ska jag lägga i det gröna kärlet?

Brännbart restavfall är det som blir över när du sorterat ut ”allt annat avfall”: förpackningar av papper, plast, metall och glas, tidningar, elektronik, farligt avfall och matavfall.

Exempel på restavfall:

 • Kuvert och postit-lappar
 • Snus, tobak, tuggummi
 • Stearinljus
 • Diskborstar, tandborstar, disktrasor, damsugarpåsar
 • Blöjor och bindor
 • Kattsand och hundbajspåsar
 • Trasiga skor och textilier, tapeter

OBS! Allt brännbart restavfall som får plats i ditt gröna kärl ska läggas där, till ÅVC ska du bara lämna brännbart som inte får plats i sopkärlet

Matavfall i bruna kärl

I Tranemo kommun är det obligatoriskt att sortera ut matavfall och slänga i brunt kärl.

På sidan om matavfall kan du läsa om påsar, kärl och tömning och se filmer om hur du gör!

Att tänka på inför tömning

För att underlätta för chaufförerna och säkerställa att kärlen blir tömda, tänk på detta:

 • Ställ ut kärlen kvällen före hämtdag.
 • Kärl ska stå vid fastighets- eller tomtgräns, mot väg eller så nära hämtfordon som möjligt.
 • Kärlen ska placeras med handtagen ut mot gatan, det bruna kärlet till höger, se bild
 • Ev. dragväg ska vara fri från hinder, snöröjd och halkbekämpad
 • Vägen fram till hämtstället ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att det är farbar väg vid varje hämt tillfälle. En sopbil är bredare och tyngre än en personbil och kraven på vägens skick och framkomlighet blir därför större.
Grön och brun soptunna

Kärlplacering, brunt kärl till höger och handtagen ut mot gatan

Ansvar och skötsel av kärl

Tranemo kommun köper in och äger samtliga gröna och bruna kärl.
Kärlen är identitetsknutna till den fastighet där de är placerade och får inte flyttas runt till andra fastigheter.

Trasiga kärl byts ut, det finns även reservdelar som kan bytas ut, kontakta renhållningen 0325-57 60 00.

Fastighetsägaren ansvarar för skötsel och rengörning av kärlen.

 

 

Uppehåll i sophämtning

Uppehåll i sophämtning kan medges om fastigheten inte kommer att användas under en sammanhängande period av minst 3 månader. Fastigheten får då inte utnyttjas för övernattning, vistelse eller nyttjas på annat sätt så att hushållsavfall uppstår.
Uppehåll kan beviljas för som längst 1 år, därefter sätts abonnemanget igång automatiskt.

Grundavgift betalas även under uppehållstiden.

Tillfälligt uppehåll söks via blankett och skickas till Samhällssektionen.

 

 

 

 

Varför betalar man grundavgift?

Grundavgiften finansierar de tjänster som alla som har ett renhållningsabonnemang kan nyttja.
Där ingår tex:
* Bemannad Återvinningscentral
* Insamlingsbilens turer
* Sopkärl och matavfallspåsar
* Kundtjänst, administration och fakturering
* Lagstadgade uppgifter och krav
* Planering och upphandling
* Information och kampanjer
Grundavgift ska alla betala även om man har uppehåll i sophämtningen. Anledningen till detta är att även om hushållet inte genererar brännbart restavfall/ utsorterat matavfall så finns möjlighet att nyttja återvinningscentralen och kundtjänst och administrativa uppgifter finns alltid.

Företag och fastighetsägare för flerfamiljshus betalar grundavgift utifrån vilken verksamhet/boende som finns i fastigheten.

Renhållningsabonnemang för företag

Alla företag  och verksamheter är skyldiga att ha ett  renhållningsabonnemang hos kommunen för sitt hushållsavfall. Det innebär att man har ett grönt och brunt kärl för att slänga det avfall som uppkommer genom att människor vistas i lokalerna, exempelvis  sopor från toaletter, omklädningsrum, lunchrum, kontor och liknande.
Avfall som uppkommer genom att det produceras varor/tjänster/verksamhet  kallas verksamhetsavfall. För verksamhetsavfall kan man fritt välja vem som ska ta hand om avfallet.
Läs mer om regler och abonnemang för företag, verksamheter och flerfamiljshus här

 

Företag som har mindre mängd verksamhetsavfall kan teckna FÖRETAGSKORT PÅ ÅVC.
Information om företagskort och priser hittar du här

Grundavgift för företag

Grundavgift är en fast avgift som betalas av alla fastighetsägare. Vilken grundavgift som tillämpas beror på vad som ryms i fastigheten.

 • Grundavgift för företag eller verksamhet : En grundavgift, oavsett hur många verksamheter som finns i fastigheten
 • Grundavgift lägenhet: En grundavgift/bostadslägenhet i fastigheten

Ex: En fastighet med 3 lägenheter samt 2 affärslokaler : betalar: 3 * grundavgift för lägenhet + 1 grundavgift för verksamhet
En fastighet som inrymmer verksamhet från 1 företag: betalar 1 grundavgift för verksamhet
En fastighet med 10 lägenheter: betalar 10 * grundavgift för lägenhet

 

 


Publicerad den 9 januari 2020, senast ändrad den 7 mars 2024