Slamtömning

Slamtömningar

Akut slamtömning kan beställas måndagar till torsdag 08.00-16.00 och fredag 08.00-12.00 hos Tekniska sektionen på telefon 0325-576000. Övrig tid ring Svenljunga slamsugning 070-332 23 63, som vid mån av tid och tillgänglig personal kan hjälpa till.

Övriga frågor och extra beställningar, ring 0325-576123.

 

Information om slamtömning

Information om slamtömning

Slam från den egna avloppsanläggningen räknas som hushållsavfall. Enligt gällande renhållningsordning ska varje året runt bostad samt fritidshus ha tömning av slamavskiljare minst en gång per år.

Det är bara kommunen eller kommunens entreprenör som får ta hand om slammet (undantag om dispensbeslut finns, läs mer nedan). Kommunens entreprenör är för närvarande LBC Svenljunga-Tranemo. http://www.lbcsvenljunga.se/

Tömning utförs efter ett i förväg fastställt schema under en aviserad tvåveckors period och är inte knuten till någon bestämd veckodag. Man kan alltså inte själv bestämma när tömningen/tömningarna ska utföras. Inför varje ordinarie tömning skickar vår entreprenör ut ett aviseringsbrev till er.

Om behov finns för tömning mer än 1g/år har vi följande alternativ:

2g/år: Brunnen töms i april och oktober

3g/år: Brunnen töms i april, augusti och december

4g/år: Brunnen töms i mars, juni, september och december

Priser 2020

Priser 2020 inkl. moms

Ordinarie slamtömning enligt schema 0 - 2,0 kbm 805:-/st
Ordinarie slamtömning enligt schema 2,1 - 4,0 kbm1030:-/st
Extra beställning 0-4 kbm:
Utföres inom 5 arbetsdagar:1 590:-/st
Utföres inom 3 arbetsdagar:1 835:-/st
Utföres inom 24 timmar:2 310:-/st
Utföres senast kl 16.00 samma dag (beställd före 12.00)3 260:-/st

Framkomlighet och säkerhet för vår entreprenör

Framkomlighet och säkerhet för vår entreprenör

Slamtömning av enskilda avloppsanläggningar är ett tungt arbete. Belastnings- och förslitningsskador i samband med bl. a. tunga lyft av brunnslock och slangdragning är därför inte ovanligt. Det finns en del åtgärder man kan göra för att underlätta chaufförens arbete:

  • Byt ut tunga brunnslock till barnsäkra lock av lättare material. Lock som är godkända ur arbetsmiljösynpunkt och som är barnsäkra kan du köpa hos din bygghandlare, entreprenörer för installation av enskilda avlopp eller VVS-företag.
  • Se till att vägen mellan slambilens uppställningsplats och slamanläggningen är framkomlig. Röj buskar och gräs.
  • Håll brunnen åtkomlig för tömning och se till att den är väl synlig för entreprenören. Om locket inte är väl synligt skall det markeras med en plastpåse, vimpel el. dyl.
  • Plocka undan föremål som står placerade på locket. Tänk på att även föremål i nära anslutning till brunnen kan behöva flyttas. Slangen rör sig under tiden slammet sugs upp.
  • Lockat ska kunna öppnas av en person utan verktyg.
  • Vägen ska vara framkomlig med stenfri körbana utan hinder till en bredd av 3,5 m fri från grenar, buskar och andra hinder till en höjd av 4 m. Fordonen har en vikt upp till 25 ton.
  • Vid återvändsgata/väg skall vändplan av tillräcklig storlek för hämtningsfordonet finnas.
  • Vintertid skall vägen snöröjas och hållas halkfri.
  • Hinder för slangdragning skall vara undanröjda.

Vid eventuell vägbom får endast kodlås användas. Koden meddelas till kommunen.

Slamdispenser

Slamdispenser

Har du en modern avloppsanläggning med god funktion finns det möjlighet att ansöka om hämtning av slam vartannat år. Möjlighet till detta ges för fritidshus, en persons hushåll eller överdimensionerad avloppsanläggning.

Det är viktigt att en slamavskiljare töms i tid. Detta eftersom slammet annars kan passera genom slamavskiljaren, vilket gör att det finns risk att efterföljande ledningar och infiltrationsanläggning sätts igen.

Jordbruk med tillgång till sug- och spridarutrustning eller fastighetsägare med tillgång till avvattningsutrustning och latrinkompost kan efter ansökan till miljökontoret själva få ta hand om sitt slam. Även här gäller att avloppsanläggningen är modern och i god funktion. Avgift för behandling av ansökan tas ut enligt kommunfullmäktiges taxa. Användningen av avloppsslam får inte leda till olägenheter.

Ansökningar om dispens från slamtömning hanteras genom miljökontoret i samarbete med Gislaveds kommun. Blanketten finner ni  här: Ansökan om utsträckt hämtningsintervall slam 2020

Vanliga frågor om slamtömning

Vad ska jag tänka på innan slamtömning sker?
•  Att vägen ska vara framkomlig, även från slambilens uppställningsplats till själva slamanläggningen.
•  Om locket inte är väl synligt skall det markeras med en plastpåse, vimpel el dyl. Det är inte alltid samma chaufför som kommer till dej.
•  Plocka undan föremål som är placerade på locket.
Se mer utförligt om detta under fliken ”framkomlighet och säkerhet för vår entreprenör”
•  Eventuell avbokning ska göras innan den 1:e i aktuell tömningsmånad

Jag har fått avisering, kan jag skjuta upp tömningen?
•  Om tillfället för en aviserad slamtömning ej passar kan man välja att tacka nej till en enstaka tömning förutsatt att man kontaktar oss för en tömning   senare under året. En senare tömning måste beställas genom vår kundtjänst. Man kan då beställa en tömning som görs inom 5 arbetsdagar för 1.531:-, eller inom 3 arbetsdagar för 1.761:- Behöver man få akut tömning är kostnaden 2.222:- och då töms brunnen inom 24 timmar.

Varför får jag betala en budningsavgift när jag beställer en extra tömning?
• Du betalar en budningsavgift för att det kostar mer att utföra en enstaka tömning i ditt område. Ordinarie pris är beräknat på att alla i området får tömt.

Jag har nyss fått tömt men nu är brunnen full igen, hur kommer det sig?
Det kan vara svårt att se om tömning av ens brunn har gjorts. Kontroller om tömning har gjorts på följande sätt:
– Lyft försiktigt på locket
– Två- och trekammarbrunnar är alltid fyllda med vatten, vilket gör att det kan verka som att brunnen inte har blivit tömd.
– Genom att lyfta på locket kan  innehållet kontrolleras. Om det är en tjock kaka högst upp i slamfacket är det inte tömt.
– Genom att känna på innehållet med en pinne går det också att avgöra om det är tömt. Är innehållet trögflytande är det inte tömt, om det känns som att röra i vanligt vatten är det tömt.
– Kontrollera botten, brunnar har olika bottnar. Vissa brunnar ska ha ett mindre lager av slam i botten och ska inte sugas helt torra. Om det bara är ett mindre slamlager har tömningen utförts.

Jag behöver få tömt akut och kundtjänst har stängt, vad gör jag?
• Ring vår entreprenör Svenljunga Slamsugning 070-3322363.

Information om slamtömning

Slam från den egna avloppsanläggningen räknas som hushållsavfall. Enligt gällande renhållningsordning ska varje året runt bostad samt fritidshus ha tömning av slamavskiljare minst en gång per år.

Det är bara kommunen eller kommunens entreprenör som får ta hand om slammet (undantag om dispensbeslut finns, läs mer nedan). Kommunens entreprenör är för närvarande LBC Svenljunga-Tranemo. http://www.lbcsvenljunga.se/

Tömning utförs efter ett i förväg fastställt schema under en aviserad tvåveckors period och är inte knuten till någon bestämd veckodag. Man kan alltså inte själv bestämma när tömningen/tömningarna ska utföras. Inför varje ordinarie tömning skickar vår entreprenör ut ett aviseringsbrev till er.

Om behov finns för tömning mer än 1g/år har vi följande alternativ:

2g/år: Brunnen töms i april och oktober

3g/år: Brunnen töms i april, augusti och december

4g/år: Brunnen töms i mars, juni, september och december


Publicerad den 10 mars 2016, senast ändrad den 3 april 2020