Ny översiktsplan

Tranemo kommun är i processen att ta fram en ny översiktsplan. Den har varit ute på samråd (2 jan – 28 feb) där alla som känner sig berörda av planen fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget som tagits fram.

I början av 2021 gavs förvaltningen, tillsammans med Demokrati- och visionsberedningen (DVB), i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Tranemo kommun. Detta arbete inleddes med medborgardialoger för att få kunskap och synpunkter från medborgarna i kommunen, en riktad dialog fördes med gymnasieelever. Dialog fördes även med politiker. Dessa dialoger utfördes genom både digitala och fysiska möten.

Med hjälp av den kunskap vi fått från dialogerna togs det fram ett förslag som presenterades under samrådet. Nu arbetar vi med att göra om förslaget efter de synpunkter vi fått in. Detta omarbetade förslaget kommer presenteras tillsammans med en samrådsredogörelse vid granskning. Samrådsredogörelsen ska svara på alla synpunkter som vi fått in, förklara vad som ändras i planen till följd av synpunkten, eller förklara varför det inte ändras om så är fallet. Granskningsförslaget beräknas vara klart ca Q4 2023/Q1 2024.

Den nya översiktsplanen tas fram i en modern digital version för att öka tillgängligheten. Genom att ha en digital översiktsplan hoppas vi kunna få fler personer involverade i den långsiktiga planeringen i kommunen.

Samrådshandlingar hittas under fliken ’Samrådshandlingar’ längst ner på sidan.

 

Bilden visar fyra foton från Tranemo kommun och en karta över Tranemo kommun i förgrunden

Kollage över Tranemo kommun

Samrådshandlingar

Tranemo kommun Översiktsplan samrådshandling
Samrådshandling miljökonsekvensbeskrivning översiktsplan
Bilaga 1 Fördjupning kartmaterial Utvecklingsinriktning
Bilaga 2 Fördjupning kartmaterial Tätorter
Bilaga 3 Fördjupning kartmaterial LIS
Lättläst översiktsplan

Medborgardialog

Inkomna synpunkter från medborgardialogerna under vår och höst 2021.

Demokrati- och Visionsberedningen har avslutat sina digitala och fysiska dialoger med medborgare i Tranemo kommun. Här kan du läsa några av de synpunkter som inkommit på dialogerna.


Publicerad den 17 november 2022, senast ändrad den 13 september 2023