Avgifter och regler

Maxtaxa för förskola och fritidshem jämte debiteringsregler

Avgiftens storlek beräknas i % av familjens totala inkomst per månad före skatt enligt nedanstående tabell. Barn 1 är familjens yngsta barn med den högsta avgiften osv.

Tranemo kommun gör regelbundet inkomstjämförelse mot Skatteverket.

Avgifter för förskola och fritidshem gäller för perioden 2020-01-01 till 2020-12-31

Förordningen har nu ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexeras. De nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan och ska tillämpas från och med 2020-01-01. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) är för närvarande 49 280 kr

Förskoleverksamhet  
Barn 13 % av bruttoinkomstenmax 1 478 kr/månad
Barn 22 % av bruttoinkomstenmax 986 kr/månad
Barn 31 % av bruttoinkomstenmax 493 kr/månad
Barn 4Ingen avgiftIngen avgift
Fritidshem
Barn 1 2 % av bruttoinkomstenmax 986 kr/månad
Barn 21 % av bruttoinkomsten max 493 kr/månad
Barn 31% av bruttoinkomstenmax 493 kr/månad
Barn 4Ingen avgiftIngen avgift

Avgifter för förskola och fritidshem från 2019-01-01 till 2019-12-31

Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) 47 490 kr

Förskoleverksamhet  
Barn 13 % av bruttoinkomstenmax 1 425 kr/månad
Barn 22 % av bruttoinkomstenmax 950 kr/månad
Barn 31 % av bruttoinkomstenmax 475 kr/månad
Barn 4Ingen avgiftIngen avgift
Fritidshem
Barn 1 2 % av bruttoinkomstenmax 950 kr/månad
Barn 21 % av bruttoinkomsten max 475 kr/månad
Barn 31% av bruttoinkomstenmax 475 kr/månad
Barn 4Ingen avgiftIngen avgift

Förskolebarn avser barn 1 – 5 år och fritidsbarn 6 – 13 år (dvs. från och med skolstarten det år barnet fyller 6 år till vårterminen det år barnet fyller 13 år).

Förskolebarn (1-3 år) till arbetslösa, studerande och föräldralediga har rätt till plats 15 tim./vecka, tid enligt överenskommelse med respektive förskola.

För de barn som har särskilt behov av stöd och som därför har rätt att delta i förskolan enligt skollagen 8 kap 7§ skall deltagandet vara avgiftsfritt 15 tim/vecka.  Övriga dagar efter överenskommelse i den omfattning barnets behov kräver, mot avgift enligt maxtaxa.

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år avdrages 30% från ordinarie avgift med anledning av lagen om ”Allmän förskola”. Allmän förskola följer skolans läsårstider. Under loven gäller ingen reducerad avgift.

Avgiften erläggs månadsvis för innevarande månad med betalningsvillkor 30 dagar netto och under 12 månader per år. Avgift debiteras från och med första inskolningsdagen.
Avgiften tas alltid ut så länge barnet har kvar sin plats. Detta gäller alltså även när barnet är frånvarande, till exempel vid sjukdom, semester eller annan frånvaro. Uppsägning av tid för kortare tid än tre månader gäller ej.

Lovtillsyn – fritidshemmet

100:-/beställd dag för barn i ålder 6 – 13 år (vårterminen det år barnet fyller 13 år) som enbart har fritids på lovdagar, får dock inte bli högre än taket för maxtaxan.


Publicerad den 5 januari 2016, senast ändrad den 3 december 2019

Kontakt