Familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson

Vill du bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson finns här information om hur du kontaktar oss för att få veta mer. Vi är alltid i behov av familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

Kvinna med två barn

I flikarna nedan finns information om hur man blir ett familjehem, en kontaktfamilj eller en kontaktperson, vad för stöd och hjälp man kan få av dessa,  vilka kriterier som måste uppfyllas av dem som vill bli det med mera.

Informationen riktar sig till dig som funderar på att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson. När du har läst igenom informationen och känner att du och din familj vill vara med och stötta ett barn, ungdom eller vuxen i behov av den hjälp ett familjehem, en kontaktfamilj och en kontaktperson kan bistå med och vill veta mer gör du enligt instruktionen nedan.

Kontakta Tranemo kommun

Om du vill veta mer ringer du till kommunens växel, 0325-57 60 00. Där blir du kopplad till en familjehemssekreterare.

Varför behövs familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson?

Ibland kan det vara svårt för ett barn att bo kvar hemma av olika orsaker, det kan vara för att föräldrarna är sjuka eller lider av någon missbruksproblematik som gör att föräldrarna inte kan ge det stöd och den omsorg som barnet behöver. Det kan också vara så att barnet har någon problematik som föräldrarna själva inte kan handskas med och då är det bra om det finns en annan familj som kan vara behjälplig med avlastning för föräldrarna någon gång då och då. För att ett barn ska kunna få en fortsatt god utveckling behöver de ibland extra stöd från andra vuxna när omsorgen brister i den egna familjen, någon som kan fungera som en ”extra förälder”.

Vad är ett familjehem, en kontaktfamilj och en kontaktperson?

Familjehem

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och unga som inte kan bo med sina egna föräldrar av olika orsaker. Det kan vara att föräldrarna är sjuka, lider av någon missbruksproblematik eller av andra orsaker inte kan ge det stöd och den omsorg som ett barn behöver. I första hand utreder man om någon släkting eller annan närstående till barnet skulle kunna vara ett lämpligt familjehem, men finns inte det kan andra familjer som socialkontoret rekryterat som uppdragstagare ta emot barnet.

Oftast flyttar barnet till ett familjehem med föräldrarnas samtycke, men ibland kan socialkontoret behöva placera barn i familjehem mot föräldrarnas vilja. Barnen ska nästan alltid fortfarande ha kontakt med sina föräldrar och annan släkt och en viktig del i att vara familjehem är samarbetet kring fortsatt kontakt med föräldrarna.

Titta och lyssna på berättelser från familjehem

Lyssna på Isaks berättelse – kom till familjehem när han var 15 år

Kontaktfamilj

Medan ett familjehem sköter den dagliga omsorgen för ett barn på heltid under varierande perioder, så har kontaktfamiljer oftast barnen över en helg ca en gång per månad. Kontaktfamiljen finns där som ett stöd för barnet, eller ibland även som avlastning för föräldrarna. Kontaktfamiljen blir ofta en viktig kontakt för barnen som är i behov av extra stöd och stöttning från andra vuxna och som kan behöva den vägledningen för sin fortsatta utveckling.

Titta och lyssna på berättelser från kontaktfamilj

Kontaktperson

Kontaktpersoner är oftast ett stöd som riktar sig till ungdomar med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, eller ungdomar som har en social problematik och som kanske hamnat lite snett. Som kontaktperson är man ett stöd för den unge i att t.ex. bryta social isolering, en vän att lita på och anförtro sig till och någon som man kan uppleva saker tillsammans med. Ofta gör man aktiviteter tillsammans som att gå ut och fika, gå på bio eller olika sportevenemang. Kontakten är tänkt att den ska bli långvarig om båda parter känner så och oftast ses man två till fler gånger per månad.

Titta och lyssna på berättelser från kontaktpersoner

Vad för krav ställs på en person/familj som vill vara stöd åt ett barn?

Familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner är som sagt vanliga personer och familjer, det krävs ingen särskild utbildning för att vara stöd åt ett barn och man behöver inte heller bo på någon speciellt plats. Familjehem kan vara i staden, på landet, i villa eller lägenhet. De krav socialkontoret ställer på dem som vill bli familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner är att de ska ha tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn eller ungdom. Man ska behandla barnet som behöver stöd som sitt eget och ställa upp på samma vis, så som t.ex. att ta med barnet till läkaren, föra samtal med skolan etc.

En viktig del i att vara familjehem är att upprätthålla en god kontakt med de biologiska föräldrarna och att samarbeta för att barnet ska kunna fortsätta träffa sina föräldrar och andra närstående.

Hur länge är man familjehem?

Familjehem är man så länge barnets behov kvarstår. Det kan röra sig om månader, år eller hela barnets uppväxt. Om det är möjligt, så är målet alltid att barnet slutligen ska kunna flytta tillbaka till sin egen familj.

Får man någon ersättning för att vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson?

Ja, det får man. Dels får man ett arvode som varierar i storlek beroende på vad för arbetsinsats som krävs enligt uppdraget, dels får man en omkostnadsersättning som ska täcka de merkostnader familjehemmen, kontaktfamiljerna och kontaktpersonerna får i samband med sitt uppdrag. De ersättningar man får regleras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och mer om dessa ersättningar kan ni läsa om på SKLs hemsida.

Vad för roll har socialtjänsten gällande familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson?

Socialtjänstens roll är lite som spindeln i nätet. Socialkontoret utreder de familjer som ansöker om att bli familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner för att se om de är lämpliga för att kunna ge ett barn det stöd och den omsorg som den behöver. Det är viktigt att hitta rätt familj till rätt barn.

Familjehemmet står för den dagliga omsorgen för barnet men man ska alltid kunna vända sig till socialkontoret när problem uppstår. Då finns socialsekreterarna där som vägledning och man kan vända sig till dem när man är i behov av råd och stöd.

Socialkontoret erbjuder även utbildning för personer som vill vara stöd åt ett barn. Utbildningen som erbjuds är Socialstyrelsens ”Ett hem att växa i”, mer om detta kan ni läsa här.

 


Publicerad den 12 september 2017, senast ändrad den 21 maj 2024