Omsorgssektionens Myndighetsutövning

Myndighetsfunktionen är en del av socialtjänsten, och har det yttersta ansvaret för människor i utsatta livssituationer.

Händer skriver på ett tangentbord till en dator

Verksamheten omfattar i huvudsak följande områden:

  • stöd och rådgivning till barn, ungdomar och familjer
  • stöd och rådgivning till personer med missbruksproblem samt deras anhöriga
  • ekonomiskt bistånd till enskilda och familjer

Fokus på barnets bästa är vägledande i vårt arbete. Målsättningen är att garantera den enskilde en skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor, och att säkerställa att barn och ungdomar i kommunen ges möjlighet till trygga och utvecklande uppväxtvillkor samt skydd i utsatta situationer.

Myndighetsfunktionen kan erbjuda stöd

Ibland upplever barn, unga och familjer situationer som de inte kan lösa på egen hand eller med hjälp av sina närmaste.

Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt genom till exempel samtal och rådgivning. När du söker vår hjälp genomför vi tillsammans med dig en utredning för att se på vilket behov du har och vilket stöd som skulle vara lämpligast.

Socialtjänsten erbjuder också flera gruppverksamheter. Dessa kan man delta i utan att först ha genomgått en utredning och fått ett beslut.

Det stöd och insatser som vi erbjuder är kostnadsfritt.

Exempel på olika insatser kan vara: stödsamtal med socialsekreterare, familjesamtal, insatser i hemmet, kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem.

Hur går det till när man har fått kontakt med Myndighetsfunktionen?

Om vi får kontakt med dig efter att det har kommit in en anmälan till oss så gör vi alltid en förhandsbedömning. Det innebär att vi inom 14 dagar tar kontakt med dig och anmälaren. Utifrån den information vi får bedömer vi om det kan komma att finnas behov av insatser från socialtjänsten. I så fall inleder vi en utredning. I annat fall avslutas förhandsbedömningen utan några andra åtgärder från vår sida.

Om vi får kontakt med dig genom att du själv har gjort en ansökan inleder vi alltid en utredning för att bedöma ditt behov av stöd och vilken insats som då skulle vara lämpligast.

Samverkan med andra

Runt varje barn finns det ofta många personer som vill väl och kan vara till ett gott stöd i svåra situationer. Det kan vara både privatpersoner i er bekantskapskrets eller andra som genom sitt arbete möter er. Vår målsättning är att alla runt barnet ska sträva åt samma håll därför vill vi gärna samverka med viktiga personer runt barnet. Det sker dock givetvis alltid efter att vi kommit överens om det.

Synpunkter, klagomål och frågor

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten i verksamheterna. Vår organisation skall präglas av gott bemötande. Vi vill ge bra hjälp och service. Det är viktigt för oss att få synpunkter på våra olika verksamheter. Du kan lämna dina synpunkter via hemsidan: Synpunkter

Sekretess

Myndighetsfunktionens verksamheter omfattas av sekretessregler som skydd för individen. Huvudprincipen är att sekretess gäller för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom lider men.


Publicerad den 3 oktober 2017, senast ändrad den 21 mars 2024

Adress & öppettider

Måndag - Fredag

08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

Adress

Postadress:
Tranemo kommun
Omsorgssektionens Myndighetsutövning
514 80 Tranemo