Lotteritillstånd

Lotteri

Lotter

Den svenska spel- och lotterimarknaden är i allt väsentligt förbehållen föreningslivet, hästsporten och staten så att överskottet kommer allmänna eller allmännyttiga ändamål till godo. Vikten av att stärka föreningslivets ställning på denna marknad har framhållits av både riksdag och regering. Lotteri är ett spel där slumpen avgör vem som vinner. Att köpa lotter går ut på att vinna pengar eller saker. Det finns både förhandsdragna och efterhandsdragna lotterier. Lotterier anordnade huvudsakligen för andra ändamål, exempelvis att värva medlemmar, locka besökare till olika arrangemang eller affärer etc. är inte tillåtet.

NYHET för 2019

Från och med den 1 januari 2019 omregleras den svenska spelmarknaden och en ny lag träder i kraft – spellagen (2018:1138).
Det innebär en del förändringar för de kommunala lotterierna. Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen ansvara för (Lotteriinspektionen byter namn till Spelinspektionen vid årsskiftet).

För registreringslotterier krävs endast en registrering vilken görs hos kommunen. En registrering ska avse en viss tid, högst fem år. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas.

Mer information finns på Spelinspektionens webbplats

Lotteridefinition

3 § Med lotteri avses i denna lag en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få.
Till lotteri hänförs
1. lottning, gissning, vadhållning och liknande förfaranden,
2. marknads- och tivolinöjen,
3. bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel och liknande spel.


Vem kan få tillstånd
15 §
Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får lämnas till en svensk juridisk person som är en ideell förening och som
1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet,
2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,
3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och
4. för sin verksamhet behöver lotteriinkomster.


Lotterier som kräver registrering
17 §
En sådan sammanslutning som avses i 15 § och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun får efter registrering anordna egentliga lotterier under en treårsperiod.


Vem utfärdar lotteritillstånd?
 

  • Lotteriinspektionen ger tillstånd till rikslotterier, det vill säga lotterier som arrangeras i mer än ett län.
  • Länsstyrelsen ger tillstånd till regionala lotterier, det vill säga lotterier som arrangeras i mer än en kommun inom ett län.
  • Kommunen ger tillstånd till kommunala lotterier, det vill säga lotterier som arrangeras inom en kommun.

Länkar

Lotteriredovisning


Publicerad den 18 december 2015, senast ändrad den 20 februari 2019