Bygdepeng

Vindkraftverken utanför Grimsås/Hestra/Mossebo är i full gång sedan en tid tillbaka. I samband med att verken gått i drift finns det från och med år 2019 möjlighet för föreningar i området att söka pengar, så kallad bygdepeng, för återbäring till de omgivande bygderna. Totalt finns ca 200 000 kronor om året att söka.

Folder bygdepeng_2020

Kriterier

För att beviljas bygdepeng finns följande kriterier:

  • Föreningen ska vara verksam inom det område vindkraftsparken etablerats. Se karta.

  • Pengarna ska gå till projekt, investeringar och gemensamma anläggningar som är positiva för områdets utveckling. Projekten ska stärka samlingsplatserna i området och medlen ska kunna användas för reparationer eller investeringar i gemensamma byggnader, konstverk, anläggningar och infrastruktur.
  • Bidrag kan ges till insatser som utvecklar besöksnäringen som exempelvis lokala evenemang men också till företagsutveckling inom besöks- och servicenäringen.
  • Fördelningskommittén har möjlighet att ge bidrag i maximalt tre år för ett projekt och inledningsvis bör insatser inriktas mot åtgärder av mer omfattande karaktär som ger långsiktiga resultat.

Bygdepengen avser inte:

  • Rena driftsbidrag. Pengar kan inte sökas retroaktivt såvida inte investeringen är beroende i tid av uppförandet av vindkraftsanläggningen. Investeringen får vara påbörjad men inte avslutad vid tillfället för beslutet.
  • Investeringar som normalt är direkt skattefinansierade. Däremot kan fonden vara medfinansiärer i infrastrukturprojekt som är angelägna för bygden och som kan stärka sammanhållningen och samverkan i området.

Ansökan

Ansökan skickas via e-post till kommun@tranemo.se senast den 31 januari. Det går också att skicka ansökan via post till:
Tranemo kommun
514 80 Tranemo
Märk: ”Ansökan bygdepeng”.
Ansökningsblanketten hittar du i högerspalten på denna sida, under rubriken ”Bilagor”.

En särskild fördelningskommitté ansvarar för att fördelningen sker på ett sådant sätt att den kommer till största möjliga nytta för en positiv utveckling i det berörda området.

Redovisning

Den som beviljats bidrag ska senast ett halvår efter projektets slutförande redovisa hur medlen använts till fördelningskommittén.

Kontakt (fördelningskommitténs ledamöter)

Tranemo kommun: Göran Björk goran.bjork@fv.tranemo.se
Gislaved kommun: Håkan Josefsson hakan.josefsson@pol.gislaved.se
Mossebo byalag: Barbro Nilsson barbromossebo@telia.com
Grimsås samhällsförening: Peter Johansson pejoh71@gmail.com
Hestra Samhällsförening: Bengt Palmquist bengt@bce.se

Sista ansökningsdag är 31 januari.


Publicerad den 12 februari 2019, senast ändrad den 20 maj 2020