Strategi för belysning i Tranemo kommun

Lampa som ett pussel

Under hösten färdigställdes en strategi för belysning i Tranemo kommun. Kommunstyrelsen återremitterade då strategin till förvaltningen för att tydligare få in ett barnperspektiv. Nu är strategin omarbetad och belyser tydligare barnens perspektiv i belysningsplaneringen.  

Syftet med strategin är att lägga en grund för kommunens fortsatta arbete vad gäller belysning/ljussättning av vägar, gator och allmänna platser. Målet är, förutom att skapa trygghet och bidra till en vacker miljö, att belysningen/ljussättningen ska genomföras utifrån ett barnperspektiv och ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

Det finns två typer av belysning, dels den funktionella vars uppgift är att tillgodose tillräcklig belysning för att uppfatta sin omgivning och skapa trygghet och orienterbarhet. Den andra är arkitektonisk vars funktion är att förhöja den nattliga samhällsbilden genom att framhäva estetiska värden så som byggnader, konst och parker. Båda typerna av belysning ska samspela med varandra och planeras därefter.

Strategin beslutas i kommunfullmäktige den 8 april.   


Publicerad den 25 februari 2019, senast ändrad den 25 februari 2019

Kontakt