Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är ”kommunens regering” och har 13 ledamöter i Tranemo kommun. Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna arbetet i kommunen (verkställande nivå) efter vad kommunfullmäktige har beslutat. Med andra ord ansvarar kommunstyrelsen för vad som ska göras.

Det är kommunfullmäktige som utser kommunstyrelsen. Varje parti, inom blocken (samarbetande partier) bestämmer själva vilka av sina representanter som ska sitta i kommunstyrelsen när blocket fått sina platser tilldelade. Det är därför det händer att ett parti som inte fått tillräckligt med egna röster ändå, via blockbildning, kan få tilldelat sig en plats.

 

Politiker

1 januari 2017-2018 är platserna i kommunstyrelsen fördelade på följande vis: Centerpartiet 3 platser Moderaterna 2 platser Liberalerna 1 plats Socialdemokraterna 4 platser Miljöpartiet 1 plats Kristdemokraterna 1 plats Sverigedemokraterna 1 plats Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna utgör tillsammans den styrande majoriteten i Tranemo kommun. Kommunstyrelsens presidium Tony Hansen(S), ordförande Lennart Haglund (C), 1:e vice ordförande Eva-Karin…

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott

Allmänna utskottet

Allmänna utskottet beslutar/bereder bland annat  följande frågor i Tranemo kommun: Övergripande ledning och styrning Kommunens engagemang i kommunalförbund mm Styrning och uppsikt över kommunens bolag Övergripande ansvar för kommunens ekonomi Information, marknadsföring och PR Risk- och sårbarhetsfrågor Säkerhetssamordning Upphandlingsfrågor Kollektivtrafikfrågor Fysisk planering Miljöstrategiska frågor Näringslivsfrågor Turism Landsbygdsutveckling Infrastrukturfrågor Upphandling av skolskjuts och färdtjänst Fastighetsförvaltning Trafiksäkerhet Renhållning…

Bildnings- och kulturutskottet

Bildnings- och kulturutskottet beslutar/bereder bland annat följande frågor i Tranemo kommun: Förskola och skolbarnomsorg Grundskola Gymnasium Elevhälsa Vuxenutbildning Särskola och träningsskola Allmänkultur Bibliotek Kulturskola Skolskjutsar, regelverk och tillämpning Bildnings- och kulturutskottet förbereder ärenden som ska går vidare till kommunstyrelsen och eventuellt även till kommunfullmäktige för beslut. Bildnings- och kulturutskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten. Politiker…

Omsorgs- och folkhälsoutskottet

Omsorgs- och folkhälsoutskottet beslutar/bereder  bland annat följande frågor i Tranemo kommun: Lotteritillstånd Tillstånd till automatspel Brottsförebyggande rådet Folkhälsa Fritid inkl alla föreningsbidrag Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Omsorg om funktionsnedsatta Kommunal hälso- och sjukvård Rehabilitering Socialpsykiatri Bostadsanpassning Färdtjänst, regelverk och tillämpning Trygghetslarm Kost Omsorgs- och folkhälsoutskottet förbereder ärenden som ska går vidare till kommunstyrelsen och eventuellt även…

Möten, handlingar och protokoll

Kommunstyrelsen sammanträder vid tio-elva tillfällen per år. Tid och plats för sammanträdena framgår av den kallelse som publiceras här på hemsidan inför varje sammanträde. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten, utom i de frågor som rör myndighetsutövning och sekretessbelagda ärenden.     < 2018 Sammanträde Kallelse Handlingar Protokoll 8 januari kl 08.00  Kallelse Handlingar Protokoll 5 februari…